01.10.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
Aziýa çempionaty – 2020-niň saýlama oýunlary boýunça türkmen futzalçylarynyň bäsdeşleri kesgitlenildi
26.07.2019
25-nji iýulda Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň Malaýziýanyň paýtagtyndaky edara binasynda futzal boýunça Aziýanyň çempionatynyň saýlama oýunlarynyň bije atyşlygynyň jemleri boýunça Eýranyň we Gyrgyzystanyň ýygyndy toparlary Türkmenistanyň topar... Dowamyny oka

Gullukda sport bilen meşgullanmak
13.07.2019
Sport we bedenterbiýe Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň çagyryş boýunça harby gullukçylarynyň durmuşynyň aýrylmaz bölegidir. Olar harby gulluga gelen ilkinji günlerinden başlap özlerini beden taýdan kämilleşdirip başlaýarlar. Berk bedenliligi ýok... Dowamyny oka

Türkmen pälwanlarynyň iki medaly
09.07.2019
Madridde 5-8-nji iýulda Ispaniýanyň «Gran-pri» halkara ýaryşy geçirildi. Oňa dünýäniň 47 ýurdundan güýçli türgenleriň iki ýüzden gowragy gatnaşdy.Bu ýaryşda Türkmenistana dürli agram derejelerinde çykyş edýän türgenleriň üçüsi wekilçilik edip, ola... Dowamyny oka

Ýeňil atletikaçylarymyzyň halkara üstünligi
08.07.2019
Düýn türgenlerimiz Gazagystanyň Almaty şäherinde «Gusman Kosanowyň ýagty ýadygärligine» ady bilen geçirilen ýeňil atletika boýunça XXIX halkara ýaryşdan 3 medal bilen dolanyp geldiler. Gazagystandan, Azerbaýjandan, Gruziýadan, Eýrandan, Hindistan... Dowamyny oka

Türgenlerimiz ýylyň birinji ýarymynda halkara ýaryşlarda jemi 166 medala mynasyp boldular
06.07.2019
2019-njy ýylyň birinji ýarymynda ýurdumyzda içerki ýaryşlaryň jemi 95-si we köpçülikleýin sport çäreleriniň 40-sy guraldy. Türgenlerimiz halkara sport ýaryşlarynyň 82-sine, şol sanda dünýä çempionatlarynyň 8-sine, Aziýa çempionatlarynyň 17-sine, h... Dowamyny oka

Bütindünýä uniwersiadanyň açylyşy
04.07.2019
Italiýanyň Neapol şäheriniň «San-Paolo» stadionynda 3-nji iýulda XXX Bütindünýä tomusky uniwersiadanyň açylyş dabarasy boldy.Stadiondan dünýäniň 127 ýurdundan türgenler, şol sanda Türkmenistanyň ýygyndy topary dabaraly ýöriş bilen geçdiler.Italiý... Dowamyny oka

Türkmen türgenleri Bütindünýä uniwersiada gatnaşmaga taýýar
04.07.2019
Italiýanyň Neapol şäherine dzýudo boýunça Türkmenistanyň ýygyndy toparyna wekilçilik edýän türgenleriň ilkinji topary geldi. Olar bäş ýetginjekden hem-de bäş gyzdan ybarat toparlar, bu türgenler ХХХ Bütindünýä tomusky uniwersiadada Watanymyzyň sp... Dowamyny oka

Harby türgenler – Türkmenistanyň milli basketbol ligasynyň ýeňijileri
18.06.2019
17-nji iýunda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynda Türkmenistanyň milli basketbol ligasynyň kubogyna mynasyp bolan Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Merkezi goşun» sport klubunyň bas... Dowamyny oka

Türkmen agyr atletikaçysynyň bürünç medaly
04.06.2019
Ýuwaş ummanynyň günorta böleginde ýerleşýän Fiji döwleti şu ýylyň 1- 8-nji iýuny aralygynda paýtagty bolan Suwa şäherinde agyr atletika boýunça geçirilýän ýaşlaryň arasynda dünýä çempionatyny geçirip, birnäçe günläp dünýäniň agyr atletikasynyň me... Dowamyny oka

2021-nji ýylda Aşgabatda trek welosporty boýunça dünýä çempionaty geçiriler
04.06.2019
3-nji iýunda Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanyp geçirilen dabarada Welosipedçileriň halkara birleşiginiň (UCI) ýolbaşçysy Dawid Lappartýene söz berildi.Ol döwlet Baştutanymyzy bu günki baýramçylyk bilen gutlady.Dünýäde sport bilen meşgullanýan... Dowamyny oka