31.01.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
Türgenlerimiz ýylyň birinji ýarymynda halkara ýaryşlarda jemi 166 medala mynasyp boldular
06.07.2019
2019-njy ýylyň birinji ýarymynda ýurdumyzda içerki ýaryşlaryň jemi 95-si we köpçülikleýin sport çäreleriniň 40-sy guraldy. Türgenlerimiz halkara sport ýaryşlarynyň 82-sine, şol sanda dünýä çempionatlarynyň 8-sine, Aziýa çempionatlarynyň 17-sine, h... Dowamyny oka

Bütindünýä uniwersiadanyň açylyşy
04.07.2019
Italiýanyň Neapol şäheriniň «San-Paolo» stadionynda 3-nji iýulda XXX Bütindünýä tomusky uniwersiadanyň açylyş dabarasy boldy.Stadiondan dünýäniň 127 ýurdundan türgenler, şol sanda Türkmenistanyň ýygyndy topary dabaraly ýöriş bilen geçdiler.Italiý... Dowamyny oka

Türkmen türgenleri Bütindünýä uniwersiada gatnaşmaga taýýar
04.07.2019
Italiýanyň Neapol şäherine dzýudo boýunça Türkmenistanyň ýygyndy toparyna wekilçilik edýän türgenleriň ilkinji topary geldi. Olar bäş ýetginjekden hem-de bäş gyzdan ybarat toparlar, bu türgenler ХХХ Bütindünýä tomusky uniwersiadada Watanymyzyň sp... Dowamyny oka

Harby türgenler – Türkmenistanyň milli basketbol ligasynyň ýeňijileri
18.06.2019
17-nji iýunda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynda Türkmenistanyň milli basketbol ligasynyň kubogyna mynasyp bolan Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Merkezi goşun» sport klubunyň bas... Dowamyny oka

Türkmen agyr atletikaçysynyň bürünç medaly
04.06.2019
Ýuwaş ummanynyň günorta böleginde ýerleşýän Fiji döwleti şu ýylyň 1- 8-nji iýuny aralygynda paýtagty bolan Suwa şäherinde agyr atletika boýunça geçirilýän ýaşlaryň arasynda dünýä çempionatyny geçirip, birnäçe günläp dünýäniň agyr atletikasynyň me... Dowamyny oka

2021-nji ýylda Aşgabatda trek welosporty boýunça dünýä çempionaty geçiriler
04.06.2019
3-nji iýunda Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanyp geçirilen dabarada Welosipedçileriň halkara birleşiginiň (UCI) ýolbaşçysy Dawid Lappartýene söz berildi.Ol döwlet Baştutanymyzy bu günki baýramçylyk bilen gutlady.Dünýäde sport bilen meşgullanýan... Dowamyny oka

Welosiped sürüjiler täze dünýä rekordyny goýdy
04.06.2019
3-nji iýunda Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanyp guralan dabaraly çärede alyp baryjy «Guinness World Records» kompaniýasynyň resmi wekili hanym Şeýde Subaşi-Gemijä söz berdi.Hanym Subaşi 2019-njy ýylyň 1-nji iýunynda Aşgabadyň Olimpiýa şäherjig... Dowamyny oka

Türkmenistan Bütindünýä welosiped gününi belläp geçýär
03.06.2019
Şu gün hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň başyny başlamagy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan tassyklanan baýramy bolan – Bütindünýä welosiped güni mähriban Watanymyzda uludan bellenilýär. Indi dünýäniň müňlerçe adamla... Dowamyny oka

Gran Pri ýaryşyndan altyn medal
28.05.2019
Fransiýanyň paýtagty Parižda maý aýynyň 24-26-sy aralygynda sambo boýunça Gran Pri ýaryşy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Merkezi goşun» sport klubyndan hem türgenler gatnaşdy. Bu ýaryşda 90 kilogram agram derejesinde öz ba... Dowamyny oka

«Grand Pri Pariž» ýaryşynda sambo boýunça ussatlaryň üstünlikli çykyşy
27.05.2019
2019-njy ýylyň 24 — 26-njy maýy aralygynda Fransiýa Respublikasynyň paýtagtynda erkekleriň hem-de zenanlaryň arasynda sambo we söweş sambosy boýunça halkara ýaryş geçirildi.Hatarynda on ýedi türgen, üç tälimçi we bir emin bolan Türkmenistanyň wek... Dowamyny oka