27.02.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
Türkmenistanly samboçylaryň üstünligi
16.02.2024
Ýakynda Türkmenistanyň sambo boýunça milli ýygyndysynyň wekilleri Belarus Respublikasynda okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirip, onuň çäklerinde dostlukly döwletiň Prezidentiniň kubogyny almak ugrundaky halkara ýaryşa-da gatnaşdylar. 28-nji gezek... Dowamyny oka

Türkmenistanly agyr atletikaçylaryň Aziýa çempionatyndaky üstünlikleri
14.02.2024
Özbegistanda geçirilen Aziýanyň çempionaty türkmenistanly agyr atletikaçylaryň halkara tejribesini artdyrdy. Yklym ýaryşyna ýurdumyzyň iň güýçli agyr atletikaçylary gatnaşyp, olardan Gaýgysyz Töräýew we Änamjan Rustamowa medallara mynasyp boldy.Ma... Dowamyny oka

«Arkadag» topary Türkiýede täze möwsüme taýýarlanýar
02.02.2024
«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň ilkinji aýlarynda futbol boýunça Türkmenistanyň çempiony hem-de Kubogynyň eýesi bolan «Arkadag» topary Türkiýäniň Antalýa şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirýär. Toparyň nobatdaky okuw-tür... Dowamyny oka

Milli Liderimiz «Arkadag» futbol toparynyň türgenlerine täze ýeňişleri arzuw etdi
01.01.2024
Golaýda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde şäheriň futbol toparynyň türgenleri we ýolbaşçylary bilen duşuşdy, toparyň futbolçylaryn... Dowamyny oka

«Arkadag» futbol topary – Türkmenistanyň Kubogynyň eýesi
25.12.2023
Düýn «Arkadag» stadionynda geçirilen duşuşykda «Arkadag» futbol topary «Ahaly» 3:0 hasabynda utup, Türkmenistanyň Kubogynyň eýesi boldy.Final duşuşygy diýseň çekeleşikli boldy. Tejribeli hem-de meşhur «Ahal» futbol topary ilkinji minutlarda güýçl... Dowamyny oka

Mediaforumda Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň jemi jemlendi
29.11.2023
Şu gün paýtagtymyzdaky «Sport» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda 28-nji noýabrda tamamlanan Kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatynyň jemlerine bagyşlanan mediaforum geçirildi. Çärä Halkara kuraş assosiasiýasynyň (IKA), göreşiň bu görnüşi boýunça... Dowamyny oka

Türkmenistanly türgenler Kuraş boýunça dünýä çempionatynda 15 medal gazandylar
28.11.2023
Şu gün – 28-nji noýabrda   paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty milli sportumyzyň ajaýyp ýeňşi bilen tamamlandy. Ýaryşyň iki gününiň netijeleri boýunça türkmen türgenleri... Dowamyny oka

Kuraş – 2023: Türkmen türgenleri çempionatynyň ilkinji gününde 8 medala mynasyp boldular
27.11.2023
Şu gün – 27-nji noýabrda Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň ilkinji tutluşyklary boldy. Sekiz türgen 8 medal gazandy. Şol sanda 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal. Ynha, paýtagtymyzda geçirilýän Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň ilkinji güni türkmen... Dowamyny oka

Aşgabatda Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň açylyş dabarasy boldy
25.11.2023
 Şu gün paýtagtymyzda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionatynyň açylyş dabarasy geçirildi. Aşgabat dünýä möçberindäki ýene bir iri ýaryşy kabul edýär. Olimpiýa şäherçesindäki Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda guralan bu dabara köp sanly tomaşaçy... Dowamyny oka

Aşgabatda «Kuraş boýunça dünýä çempionaty dünýä metbugatynda» atly mediaforum geçirildi
25.11.2023
Şu gün paýtagtymyzdaky «Sport» myhmanhasynyň mejlisler zalynda «Kuraş boýunça dünýä çempionaty dünýä metbugatynda» ady bilen halkara mediaforumy geçirildi.Dünýä çempionatynyň açylyş dabarasynyň öňüsyrasynda geçirilen media forum Halkara kuraş ass... Dowamyny oka