01.10.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
Paýtagtymyzda iri sebit ýaryşyna badalga berildi
06.06.2023
5-nji iýunda türkmen paýtagtynda 12 ýaşly we şondan kiçi ýetginjek oglan-gyzlaryň arasynda tennis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ýaryşynyň dabaraly açylyşy boldy. Bu waka hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň, şeýle hem türk... Dowamyny oka

Halkara ýaryşlaryň ýeňijileri sylaglanyldy
26.05.2023
25-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça paýtagtymyzda 2023-nji ýylyň aprel-maý aýlarynda geçirilen abraýly halkara sport ýaryşlarynda baýrakly orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy boldy.Paýtagtymyzyň... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň Halkara futbol federasiýasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşygy
05.05.2023
4-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň Olimpiýa stadionynda Halkara futbol federasiýasynyň (FIFA) prezidenti Janni Infantino bilen duşuşyk geçirdi.Döwlet Baştutanymyz bilen söhbetdeşlikde FIFA... Dowamyny oka

Arkadag şäherinde FIFA-nyň Okuw-usulyýet merkezi gurlar
05.05.2023
Türkmeniň paýtagtyndan 30 kilometr uzaklykda gurulýan Arkadag şäherinde FIFA-nyň Okuw-usulyýet merkezi gurlar. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Futbol assosiasiýalary halkara federasiýasynyň (FIFA) baştutany Janni Infantino bilen... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Tennis federasiýasy ITF-iň ýanyndaky okuw merkezi bolar
09.11.2022
Halkara tennis federasiýasy (ITF) Türkmenistana ygtyýarly okuw merkezi bolmaga resmi taýdan ygtyýar berdi. Halkara tennis federasiýasynyň prezidenti Dewid Haggertiniň we ITF-iň ýerine ýetiriji direktory Luka Santiliniň gol çeken degişli şahadatnam... Dowamyny oka

MILLI GOŞUNYMYZYŇ BUÝSANJY HEM GUWANJY
21.08.2022
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa harby esgerleriň sportuň dürli görnüşleri boýunça görkezme çykyşlaryny, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň «Türkmen edermen» ýör... Dowamyny oka

Harby türgenler bäsleşdiler
26.01.2022
Watan goragçylarynyň güni mynasybetli harby gullukçylaryň baýramçylyk ruhuny artdyrmak maksady bilen, dürli sport ýaryşlaryna uly orun berildi. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň sport meýdançasynda Gündogaryň başa-baş söwe... Dowamyny oka

Harby türgeniň halkara ýeňşi
16.11.2021
2021-nji ýylyň 12 – 14-nji noýabry aralygynda Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherinde Sambo boýunça dünýä çempionaty geçirildi. Oňa Türkmenistanyň sambo we söweş sambosy boýunça milli ýygyndy topary hem gatnaşyp, üstünlikli çykyş etd... Dowamyny oka

Belent üstünlikleriň basgançagynda
22.08.2021
«Hoş habaryň ganaty bar» diýilýär. Hakykatdan-da, ata Watanymyz Türkmenistan halkara derejeli hoş habarlary ýygy-ýygydan kabul edýär. 27-nji iýulda Ýaponiýadan gelip gowşan şatlykly habar – agyr atletikaçy türgenimiz Polina Gurýewanyň Olimpiýa oýunla... Dowamyny oka

Watany beýgeldeniň özi hem beýik
22.08.2021
Watany beýgelden ynsanlaryň ady taryha ebedi möhürlenýär. Watan özüniň ägirtleri bilen tanalýar. Islendik kärde, islendik hünärde zähmet çekip, ata ýurduň, il-ulsuň abraý-mertebesiniň goragynda gezmek, megerem, bagtyň ulusy. Şeýle ynsanlary Watan... Dowamyny oka