22.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
«Galkan» ilkinji duşuşykda ýeňiş gazandy
15.04.2024
Şu gün Aşgabat şäherimizi hokkeý boýunça halkara ýaryşyň ruhy gurşap aldy. Türkmenistan döwletimiziň sport janköýerleri bolsa, bu ýaryşda ýurdumyza wekilçilik edýän «Galkan» toparyna janköýerlik etdiler. Günüň ikinji ýarymynda «А» toparçada ýur... Dowamyny oka

Ýurdumyzda hokkeý boýunça halkara ýaryşyň açylyş dabarasy boldy
15.04.2024
Şu gün – 15-nji aprelde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde hokkeý boýunça halkara ýaryşyň açylyş dabarasy boldy. Bu halkara ýaryşa 10 ýurtdan 10 topar gatnaşýar. Olar ýurdumyzyň «Galkan», Özbegistan Respublikasynyň «Feniks», Om... Dowamyny oka

Hokkeý boýunça halkara ýaryşda çykyş etjek toparlar
15.04.2024
Ozal habar berşimiz ýaly, 15 – 20-nji aprel aralygynda paýtagtymyzda şaýbaly hokkeý boýunça halkara ýaryş geçirilýär. Halkara ýaryşda 10 topar çykyş edip, olar toparçalaryň ikisinde aşakdaky tertipde bäsleşerler:       «А» toparça   «G... Dowamyny oka

Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni bellenildi
08.04.2024
Düýn – 7-nji aprelde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi. Çandybil şaýolunyň we Bekrewe köçesiniň çatrygynda ýerleşýän «Welosipe... Dowamyny oka

Türkmen türgenleriniň taekwondo boýunça halkara ýaryşdaky üstünligi
06.03.2024
Golaýda Malaýziýa Federasiýasynyň Kuala-Lumpur şäherinde taekwondo (ITF) boýunça geçirilen halkara ýaryşda Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň türgenleri üstünlikli çykyş edip, 19 altyn, 9 kümüş we 6 bürünç, jemi 34 medal gazandylar.Ildeşlerimi... Dowamyny oka

Harby talyplaryň sport älemindäki üstünligi
28.02.2024
Düýn – 27-nji fewralda «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII uniwersiadanyň çäklerinde talyp oglanlaryň arasynda erkin göreş boýunça ýaryş geçirildi. Ýaryş Bütindünýä göreş federasiýasynyň Düzgünnamasy esasynda geçirildi.Ý... Dowamyny oka

Türkmenistanly samboçylaryň üstünligi
16.02.2024
Ýakynda Türkmenistanyň sambo boýunça milli ýygyndysynyň wekilleri Belarus Respublikasynda okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirip, onuň çäklerinde dostlukly döwletiň Prezidentiniň kubogyny almak ugrundaky halkara ýaryşa-da gatnaşdylar. 28-nji gezek... Dowamyny oka

Türkmenistanly agyr atletikaçylaryň Aziýa çempionatyndaky üstünlikleri
14.02.2024
Özbegistanda geçirilen Aziýanyň çempionaty türkmenistanly agyr atletikaçylaryň halkara tejribesini artdyrdy. Yklym ýaryşyna ýurdumyzyň iň güýçli agyr atletikaçylary gatnaşyp, olardan Gaýgysyz Töräýew we Änamjan Rustamowa medallara mynasyp boldy.Ma... Dowamyny oka

«Arkadag» topary Türkiýede täze möwsüme taýýarlanýar
02.02.2024
«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň ilkinji aýlarynda futbol boýunça Türkmenistanyň çempiony hem-de Kubogynyň eýesi bolan «Arkadag» topary Türkiýäniň Antalýa şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirýär. Toparyň nobatdaky okuw-tür... Dowamyny oka

Milli Liderimiz «Arkadag» futbol toparynyň türgenlerine täze ýeňişleri arzuw etdi
01.01.2024
Golaýda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde şäheriň futbol toparynyň türgenleri we ýolbaşçylary bilen duşuşdy, toparyň futbolçylaryn... Dowamyny oka