01.10.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
Agyr atletikaçy Polina Gurýewa Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistan üçin ilkinji medaly gazandy
27.07.2021
Ine, bu gün asly beýik türkmen milletiniň häzirki zaman taryhyna ýene bir gezek şöhratly wakalaryň biri altyn harplar bilen ýazylldy – Garaşsyz Türkmenistanyň taryhynda ilkinji Olimpiýa kümüş medalyna Tokioda geçýän Oýunlarda şu gün aşgabatly sport u... Dowamyny oka

Harby türgenlerimiz ussatlygyny basketbol meýdançasynda subut etdiler
03.11.2020
Şu gün Harby institutyň basketbol meýdançasynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň basketbol toparlarynyň arasynda duşuşyk geçirildi.Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gulluk... Dowamyny oka

Sport we bedenterbiýe endikleri merdana Watan goragçylarymyzyň hemrasydyr
26.10.2020
Baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň we işgärleriniň arasynda dürli medeni-köpçülik çäreleri, sport ýaryşlary geçirilýär. Şeýle sport çäreleriniň biri Türk... Dowamyny oka

Welosipedli ýöriş – sagdynlygyň kepili
26.10.2020
    Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň harby talyplarynyň gatnaşmagynda guralan köpçülikleýin welosipedli ýöriş hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli geçirilýän sport çäreleriniň naý... Dowamyny oka

Raýdaşlyk çempionatynda türkmen agyr atletikaçysynyň üstünligi
13.02.2020
Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän Agyr atletika boýunça halkara raýdaşlyk çempionatynyň jemleýji gününde Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň sylaglarynyň üsti ýene bir altyn medal bilen ýetirildi.Mary welaýatynyň sport we ýaşlar syýasat... Dowamyny oka

Daşkentdäki çempionatda ökdeler öňe saýlanýar
12.02.2020
Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän Agyr atletika boýunça halkara raýdaşlyk çempionatynyň nobatdaky gününde Türkmenistanyň ýygyndysy ýene-de üç medala mynasyp boldy.Mary welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty baş müdürliginiň 5-nji s... Dowamyny oka

Agyr atletikaçylaryň saýlama ýaryşlary
11.02.2020
2020-nji ýylyň 8 — 12-nji fewraly aralygynda Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherinde agyr atletika boýunça 6-njy halkara raýdaşlyk çempionaty («Tokio 2020» Tomusky Olimpiýa oýunlaryna saýlama ýaryş) geçirilýär. Bu ýaryşlara 37 döwle... Dowamyny oka

Harby talyplaryň halkara sport üstünlikleri
20.01.2020
Ýanwar aýynyň 10-12-si aralygynda Türkiýe döwletiniň Stambul şäherinde «Ýaşar Dogu-2020» ady bilen geçirilen erkin göreş boýunça halkara ýaryşy diýseň çekeleşikliligi bilen tapawutlandy. Turuwbaşdan üstünlige beslenen ýaryşa dünýä döwletleriniň 10... Dowamyny oka

Uly baýramçylygy uly sport çäreleri bilen garşylaýarys!
19.01.2020
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň sport desgalary giň gerimli sport ýaryşlarynyň geçirilýän merkezine öwrüldi. Harby talyplar we harby gullukçylar şeýle çäreler bilen öz hünär baýramçy... Dowamyny oka

2020-nji ýylda Aşgabatda Dewisiň Kubogy ugrunda halkara ýaryşyň tapgyry geçiriler
20.12.2019
18-nji dekabrda geçirilen hökümet mejlisinde wise-premýer P.Agamyradow Halkara tennis federasiýasynyň 2020-nji ýylda Aşgabat şäherinde dünýä derejesindäki Dewisiň Kubogy ugrunda halkara ýaryşyň tapgyryny geçirmek hakyndaky teklibi barada hasabat b... Dowamyny oka