01.10.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
Futzal: Aziýa çempionaty — 2020-niň bije atyşlygy geçirildi
07.12.2019
Aşgabadyň «Olimpiýa» myhmanhanasynda geljek ýylyň 26-njy fewraly — 8-nji marty aralygynda Türkmenistanda boljak futzal boýunça Aziýanyň çempionatynyň final böleginiň bije atyşlygy geçirildi.Onuň jemi boýunça Aziýa yklymynyň iň oňat futzal toparla... Dowamyny oka

Türkiýede türkmen agyr atletikaçylary iki medal gazandylar
18.11.2019
Türkiýäniň Gaziantep şäherinde Naim Süleýman oglunyň ýagty ýadygärligine bagyşlanyp geçirilen Agyr atletika boýunça halkara ýaryşy tamamlandy. Bu ýaryşda Türkmenistanyň ýygyndy topary üstünlikli çykyş edip, altyn we kümüş medallara mynasyp boldy.... Dowamyny oka

Türkmen agyr atletikaçylarynyň nobatdaky sylaglary
25.10.2019
KHDR-iň paýtagty Phenýanda ýaşlaryň we ýetginjekleriň arasynda agyr atletika boýunça Aziýa çempionaty geçirilýär. Ol dünýäniň 16 ýurdundan türgenleri ýygnap, olaryň hatarynda pälwanlaryň sekizisi Türkmenistana wekilçilik edýärler, olar milli ýygy... Dowamyny oka

Bütindünýä harby oýunlary – iň güýçli türgenleriň jemlenen ýeri
20.10.2019
Häzirki wagtda Hytaý Halk Respublikasynyň Wuhan şäherinde geçirilýän VII Bütindünýä harby oýunlary öz geçiriliş taryhynda iň ulusy boldy. Şu ýyl olara 100-den gowrak ýurtdan 10 müňe golaý harby türgenler gatnaşýarlar. Olaryň arasynda ozal dünýäň... Dowamyny oka

Türkmen harby türgenleri Bütindünýä harby oýunlaryna ilkinji gezek gatnaşýarlar
18.10.2019
18-nji oktýabrda Hytaý Halk Respublikasynyň Wuhan şäherinde VII Bütindünýä harby oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi. Bu oýunlara Halkara harby sport Geňeşiniň (HHSG) resmi agzasy hökmünde ilkinji gezek Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň ýygyndy... Dowamyny oka

VII Bütindünýä harby oýunlarynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagy galdyryldy
18.10.2019
Hytaý Halk Respublikasynyň Wuhan şäherinde geçirilýän VII Bütindünýä harby oýunlarynyň türgenler şäherçesinde Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň galdyrylyşynyň dabaraly çäresi geçirildi. Bilelikdäki geçirilen çärä ýurdumyzyň wekiliýetiniň ähli düzüm... Dowamyny oka

Harby türgenimiz Türkmenistanyň dzýudo boýunça çempiony boldy
15.10.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Merkezi goşun» sport klubynyň çagyryş boýunça harby gullukçysy Daýanç Omirow 2019-njy ýylyň 2–5-nji oktýabr aralygynda Aşgabadyň Olimpiýa şäherçesinde geçirilen Türkmenistanyň dzýudo boýunça çempionatynda 9... Dowamyny oka

2020-nji ýylda Aşgabatda Futzal boýunça Aziýa çempionaty geçiriler
07.10.2019
Halklaryň arasynda dost-doganlygy, hoşniýetli goňşuçylygy has-da pugtalandyrmak hem-de bedenterbiýäni we sporty wagyz etmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini işjeň ornaşdyrmak, ösüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgullanmaga giňden çekm... Dowamyny oka

Harby türgenimiziň iki halkara ýaryşyndan üstünlikli netijesi
16.09.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Merkezi goşun» sport klubynyň harby gullukçysy, uly leýtenant Wepa Orazmyradow 4-12 sentýabr aralygynda Gyrgyz Respublikasynyň Çolpan-Ata şäherinde geçirilen iki uly ýaryşda baýrakly orunlarynyň eýesi boldy... Dowamyny oka

Jiu-jitsu boýunça ýaş ussatlarymyzyň üstünlikleri
16.09.2019
Rumyniýanyň Buharest şäherinde 13-15-nji sentýabr aralygynda ýaşlaryň we ýetginjekleriň arasynda «Ju Jitsu Balkan Open World Cup-2019» jiu-jitsu boýunça dünýä kubogy ugrunda ýaryşlar geçirildi. Oňa Türkmenistan bilen birlikde 27 ýurtdan türgenleri... Dowamyny oka