01.10.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
Harby türgenimiz hormat münberiniň birinji basgançagynda
09.09.2019
2019-njy ýylyň 1-7-nji sentýabry aralygynda Koreýa Respublikasynyň Çungju şäherinde «Bütindünýä söweş sungatlarynyň ussatlygy – Çungju 2019» atly halkara ýaryşy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Merkezi goşun» sport klubyndan... Dowamyny oka

Milli ýygyndy toparymyz 3x3 görnüşli basketbol boýunça halkara ýaryşda ikinji orny eýelediler
09.09.2019
Şu ýylyň 6-8-nji sentýabry aralygynda Male şäherinde (Maldiwler Respublikasy) 3x3 «FIBA 3x3 Quest 2019 Final» görnüşli basketbol boýunça halkara ýaryşy geçirildi. Oňa 16 ýurtdan türgenleriň 64-si, şol sanda Türkmenistanyň ýygyndy topary hem gatnaş... Dowamyny oka

Bütindünýä söweş sungatlarynyň ussatlygy oýunlarynda türkmen türgenleri ýene ýedi medala eýe boldular
04.09.2019
Koreýa Respublikasynyň Çungju şäherinde dowam edýän Bütindünýä söweş sungatlarynyň ussatlygy halkara ýaryşynda Türkmenistanyň ýygyndy topary ýene-de dürli derejeli medallaryň 7-sini gazandy.Şeýlelikde, gazak göreşi boýunça geçirilen ýaryşlarda Tü... Dowamyny oka

Annamyrat Goşanýazow taekwondo boýunça XXI dünýä çempionatynda bürünç medala mynasyp boldy
03.09.2019
Biziň ildeşimiz Annamyrat Goşanýazow Bolgariýanyň Plowdiw şäherinde ýakynda tamamlanan taekwondo (ITF görnüşi) boýunça XXI dünýä çempionatynda bürünç medala mynasyp boldy. Türkmen taekwondoçysy «hususy tuli» ugrunda çykyş edip, Koreýa Halk-Demokr... Dowamyny oka

Türkmen söweş sungaty ussatlarynyň halkara derejesinde nobatdaky üstünlikleri
03.09.2019
Koreýa Respublikasynyň Çungju şäherinde 27-nji awgust - 7-nji sentýabr aralygynda başa-baş söweş sungatlary boýunça Bütindünýä oýunlary geçirilýär, bu ýaryşlara dünýäniň 100 ýurdundan, 2 müňden gowrak türgen gatnaşýar. Olaryň hatarynda Türkmenist... Dowamyny oka

Güýzki at çapyşyklaryna sentýabr aýynyň başynda başlanar
20.08.2019
Türkmenistanyň Prezidentiniň 19-njy awgustda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda wise-premýer E.Orazgeldiýew at çapyşyklarynyň güýzki möwsümini guramak boýunça geçirilýän işler barada habar berdi. Ýurdumyzda geçirilýän atçyl... Dowamyny oka

Şakirjan Durdyýew Daşkentde geçirilen ýeňil atletika boýunça halkara ýaryşda altyn medalyň eýesi boldy
19.08.2019
17-nji awgustda Daşkentde ýeňil atletika boýunça Özbegistanyň kubogyny almak ugrunda açyk halkara ýaryşy badalga aldy. Ýygyndy toparymyzyň wekili, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby Şakirjan Durdyýew garşydaşlaryna hiç hi... Dowamyny oka

Türkmen türgeni arbaletden ok atmakda dünýä çempiony
19.08.2019
Russiýa Federasiýasynyň Ulýanowsk şäherinde arbaletden ok atmak boýunça XX dünýä çempionaty tamamlandy. Ol 350-den gowrak türgeniň gatnaşan sany boýunça rekord görkezijä eýe boldy.Dünýäniň otuz bäş döwleti arbaletden ok atmagyň halkara birleşigin... Dowamyny oka

Türkmenistanyň halkara sport giňişliginde abraýy artýar
01.08.2019
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýokary netijeli sporty ösdürmek boýunça başlangyçlarynyň üstünliklere beslenýändigi hem-de giň halkara goldawyna eýe bolmagy netijesinde, häzirki wagtda ak mermerli Aşgabadymyz 2020-nji ýylda sam... Dowamyny oka

Türkmen dzýudoçysy — Aziýa çempionatynyň bürünç medalynyň eýesi
30.07.2019
Şu günler Taýbeý şäherinde (Hytaý) ýetginjekleriň arasynda Aziýanyň we Okeaniýanyň çempionaty geçirilýär. Oňa dünýäniň 19 ýurdundan 176 türgen gatnaşýar. Ýaryşda Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysynyň düzüminde 7 türgen çykyş edýär.Ýaş olimpiýaçylary... Dowamyny oka