01.10.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
Harby türgeniň gatnaşan ýaryşyndan 12 medal
25.03.2019
Türkmen samboçylary Moskwanyň «Lužniki» olimpiýa toplumynda 22-nji martda badalga alan «Harlampiýewiň ýadygärligine» dünýä kubogy ugrunda ýaryşlarda on iki medala — üç kümüş we dokuz bürünç medala eýe boldular.Bu ýaryşa Türkmenistanyň Goranmak min... Dowamyny oka

Aziýa çempionatyndan iki kümüş
25.03.2019
Mongoliýanyň paýtagty Ulan-Bator şäherinde erkin göreş boýunça ýaşlaryň arasynda Aziýa çempionaty tamamlandy, onda biziň ildeşlerimiz Döwletmyrat Orazgylyjow (86 kilograma çenli) we Azat Gajyýew (92 kilograma çenli) kümüş medallara eýe boldular.Tü... Dowamyny oka

Türgenimiz dünýä çempionatynda bürünç medal gazandy
12.03.2019
Şu günler ABŞ-da ýaşlaryň arasynda geçýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda ildeşimiz Bektimur Reýimow bürünç medala eýe boldy.Türkmenistanly türgen bu baýragy 67 kilograma çenli agramlyk derejesinde çykyş edip gazandy. Türkmen türgenine... Dowamyny oka

Futzal boýunça Türkmenistanyň ilkinji naýbaşy kubogy «Köpetdagda»
11.03.2019
10-njy martda paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesinde futzal boýunça Türkmenistanyň 2019-njy ýyl üçin naýbaşy kubogynyň eýesi belli boldy. Öň hem belleýşimiz ýaly jemleýji bäsleşik Türkmenistanyň Kubogynyň eýesi «Deňizçi» topary bilen ýurdumyzyň çemp... Dowamyny oka

Türkmenistanyň taryhynda futzal boýunça ilkinji kubok duşuşygy geçiriler
10.03.2019
10-njy martda Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesinde ýurdumyzyň taryhynda ilkinji gezek futzal boýunça Naýbaşy kubok ugrundaky duşuşyk geçiriler. Ilkinji duşuşyk Türkmenistanyň çempiony - Içeri işler ministrliginiň «Köpetdagy» bilen Türkmenbaşynyň Hal... Dowamyny oka

Harby türgeniň halkara ýaryşyndaky üstünligi
02.03.2019
Mälim bolşy ýaly, harby türgenleriň gazanýan sport üstünliklerini web-saýtymyzda yzygiderli paýlaşýarys. Ine, ýaňy-ýakynda hem Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde jiu-jitsu sporty boýunça halkara ýaryşy geçirildi. Bu halkara ýaryşyn... Dowamyny oka

Gadymy türkmen oýnunyň häzirkizaman öwüşgini
25.02.2019
Özüniň bäşmüňýyllyk taryhynda ýetmiş döwlet, şol sanda iri imperiýalary guran türkmenler öz çagalaryny ir döwürlerden başlap, durmuşa uýgunlaşdyrmak üçin halkyň terbiýeçilik tejribesine giren oýunlary we sport maşklaryny ulanypdyrlar. Bu oýunlary... Dowamyny oka

Futzal boýunça Aziýa çempionaty Türkmenistanda geçiriler
20.02.2019
Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň ýakynda Aşgabatda geçirilen konferensiýasynda hoş habar buşlanyldy. Federasiýanyň baş sekretaryň  bellemegine görä, 2020-nji ýyldaky Aziýanyň futzal boýunça çempionaty ýurdumyzda geçiriler. Bu bolsa ýurdumyzda... Dowamyny oka

Figuralaýyn typýan türgenlerimiziň «Aziýanyň çagalary» oýunlarynda gazanan üstünlikleri
15.02.2019
Russiýa Federasiýasynda «Aziýanyň çagalary — 2019» birinji gyşky halkara oýunlary dowam edýär. Şu gün «Kristal» sport köşgünde figuralaýyn typmak boýunça ýekelikde erkin maksatnama boýunça ýaryşlar geçirildi.Bu oýunlara Türkmenistandan iki türgeniň... Dowamyny oka

Harby türgenlerden 1 altyn 1 bürünç
08.02.2019
Bilşimiz ýaly, şu ýylyň fewral aýynyň 5-7-si aralygynda sportuň erkin göreşi görnüşi boýunça Türkmenistanyň açyk birinjiligi geçirildi. Ýokary guramaçylykly geçirilen ýaryşa Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Merkezi goşun» sport klubynyň ha... Dowamyny oka