22.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
Harby türgenimiz Türkmenistanyň dzýudo boýunça çempiony boldy
15.10.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Merkezi goşun» sport klubynyň çagyryş boýunça harby gullukçysy Daýanç Omirow 2019-njy ýylyň 2–5-nji oktýabr aralygynda Aşgabadyň Olimpiýa şäherçesinde geçirilen Türkmenistanyň dzýudo boýunça çempionatynda 9... Dowamyny oka

2020-nji ýylda Aşgabatda Futzal boýunça Aziýa çempionaty geçiriler
07.10.2019
Halklaryň arasynda dost-doganlygy, hoşniýetli goňşuçylygy has-da pugtalandyrmak hem-de bedenterbiýäni we sporty wagyz etmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini işjeň ornaşdyrmak, ösüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgullanmaga giňden çekm... Dowamyny oka

Harby türgenimiziň iki halkara ýaryşyndan üstünlikli netijesi
16.09.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Merkezi goşun» sport klubynyň harby gullukçysy, uly leýtenant Wepa Orazmyradow 4-12 sentýabr aralygynda Gyrgyz Respublikasynyň Çolpan-Ata şäherinde geçirilen iki uly ýaryşda baýrakly orunlarynyň eýesi boldy... Dowamyny oka

Jiu-jitsu boýunça ýaş ussatlarymyzyň üstünlikleri
16.09.2019
Rumyniýanyň Buharest şäherinde 13-15-nji sentýabr aralygynda ýaşlaryň we ýetginjekleriň arasynda «Ju Jitsu Balkan Open World Cup-2019» jiu-jitsu boýunça dünýä kubogy ugrunda ýaryşlar geçirildi. Oňa Türkmenistan bilen birlikde 27 ýurtdan türgenleri... Dowamyny oka

Harby türgenimiz hormat münberiniň birinji basgançagynda
09.09.2019
2019-njy ýylyň 1-7-nji sentýabry aralygynda Koreýa Respublikasynyň Çungju şäherinde «Bütindünýä söweş sungatlarynyň ussatlygy – Çungju 2019» atly halkara ýaryşy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Merkezi goşun» sport klubyndan... Dowamyny oka

Milli ýygyndy toparymyz 3x3 görnüşli basketbol boýunça halkara ýaryşda ikinji orny eýelediler
09.09.2019
Şu ýylyň 6-8-nji sentýabry aralygynda Male şäherinde (Maldiwler Respublikasy) 3x3 «FIBA 3x3 Quest 2019 Final» görnüşli basketbol boýunça halkara ýaryşy geçirildi. Oňa 16 ýurtdan türgenleriň 64-si, şol sanda Türkmenistanyň ýygyndy topary hem gatnaş... Dowamyny oka

Bütindünýä söweş sungatlarynyň ussatlygy oýunlarynda türkmen türgenleri ýene ýedi medala eýe boldular
04.09.2019
Koreýa Respublikasynyň Çungju şäherinde dowam edýän Bütindünýä söweş sungatlarynyň ussatlygy halkara ýaryşynda Türkmenistanyň ýygyndy topary ýene-de dürli derejeli medallaryň 7-sini gazandy.Şeýlelikde, gazak göreşi boýunça geçirilen ýaryşlarda Tü... Dowamyny oka

Annamyrat Goşanýazow taekwondo boýunça XXI dünýä çempionatynda bürünç medala mynasyp boldy
03.09.2019
Biziň ildeşimiz Annamyrat Goşanýazow Bolgariýanyň Plowdiw şäherinde ýakynda tamamlanan taekwondo (ITF görnüşi) boýunça XXI dünýä çempionatynda bürünç medala mynasyp boldy. Türkmen taekwondoçysy «hususy tuli» ugrunda çykyş edip, Koreýa Halk-Demokr... Dowamyny oka

Türkmen söweş sungaty ussatlarynyň halkara derejesinde nobatdaky üstünlikleri
03.09.2019
Koreýa Respublikasynyň Çungju şäherinde 27-nji awgust - 7-nji sentýabr aralygynda başa-baş söweş sungatlary boýunça Bütindünýä oýunlary geçirilýär, bu ýaryşlara dünýäniň 100 ýurdundan, 2 müňden gowrak türgen gatnaşýar. Olaryň hatarynda Türkmenist... Dowamyny oka

Güýzki at çapyşyklaryna sentýabr aýynyň başynda başlanar
20.08.2019
Türkmenistanyň Prezidentiniň 19-njy awgustda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda wise-premýer E.Orazgeldiýew at çapyşyklarynyň güýzki möwsümini guramak boýunça geçirilýän işler barada habar berdi. Ýurdumyzda geçirilýän atçyl... Dowamyny oka