31.01.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
Türkmenistanyň taryhynda futzal boýunça ilkinji kubok duşuşygy geçiriler
10.03.2019
10-njy martda Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesinde ýurdumyzyň taryhynda ilkinji gezek futzal boýunça Naýbaşy kubok ugrundaky duşuşyk geçiriler. Ilkinji duşuşyk Türkmenistanyň çempiony - Içeri işler ministrliginiň «Köpetdagy» bilen Türkmenbaşynyň Hal... Dowamyny oka

Harby türgeniň halkara ýaryşyndaky üstünligi
02.03.2019
Mälim bolşy ýaly, harby türgenleriň gazanýan sport üstünliklerini web-saýtymyzda yzygiderli paýlaşýarys. Ine, ýaňy-ýakynda hem Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde jiu-jitsu sporty boýunça halkara ýaryşy geçirildi. Bu halkara ýaryşyn... Dowamyny oka

Gadymy türkmen oýnunyň häzirkizaman öwüşgini
25.02.2019
Özüniň bäşmüňýyllyk taryhynda ýetmiş döwlet, şol sanda iri imperiýalary guran türkmenler öz çagalaryny ir döwürlerden başlap, durmuşa uýgunlaşdyrmak üçin halkyň terbiýeçilik tejribesine giren oýunlary we sport maşklaryny ulanypdyrlar. Bu oýunlary... Dowamyny oka

Futzal boýunça Aziýa çempionaty Türkmenistanda geçiriler
20.02.2019
Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň ýakynda Aşgabatda geçirilen konferensiýasynda hoş habar buşlanyldy. Federasiýanyň baş sekretaryň  bellemegine görä, 2020-nji ýyldaky Aziýanyň futzal boýunça çempionaty ýurdumyzda geçiriler. Bu bolsa ýurdumyzda... Dowamyny oka

Figuralaýyn typýan türgenlerimiziň «Aziýanyň çagalary» oýunlarynda gazanan üstünlikleri
15.02.2019
Russiýa Federasiýasynda «Aziýanyň çagalary — 2019» birinji gyşky halkara oýunlary dowam edýär. Şu gün «Kristal» sport köşgünde figuralaýyn typmak boýunça ýekelikde erkin maksatnama boýunça ýaryşlar geçirildi.Bu oýunlara Türkmenistandan iki türgeniň... Dowamyny oka

Harby türgenlerden 1 altyn 1 bürünç
08.02.2019
Bilşimiz ýaly, şu ýylyň fewral aýynyň 5-7-si aralygynda sportuň erkin göreşi görnüşi boýunça Türkmenistanyň açyk birinjiligi geçirildi. Ýokary guramaçylykly geçirilen ýaryşa Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Merkezi goşun» sport klubynyň ha... Dowamyny oka

Kümüşi altyna öwrülip biler
25.01.2019
2018-nji ýylda Aşgabatda geçirilen Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda çykyş eden dört sany taýlandly türgeniň doping ulananlygy ýüze çykaryldy. Bu barada Halkara agyr atletika federasiýasy habar berýär.Türgenleriň dördüsi hem halkara ýaryş... Dowamyny oka

Maksatmyrat Şamyradow: «Biz muny hökman başarmaly»
15.01.2019
Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Aziýanyň kubogyny almak ugrundaky yklym bäsleşigini dowam etdirýär. Bu ýaryşda iki oýun geçiren ýygyndymyzyň öňünde ýene bir aýgytlaýjy oýun bar. Şol oýun hem türkmen futbolçylarynyň ýaryşdaky ykbalyny... Dowamyny oka

Güýçli garşydaşa mynasyp oýun
09.01.2019
Bilşimiz ýaly, futbol boýunça Aziýanyň kubogyny almak ugrundaky yklym bäsleşigine badalga berildi. Şu gün «F» toparçasynda Türkmenistanyň milli ýygyndysy bilen Ýaponiýanyň milli ýygyndysy duşuşdy. Aziýanyň iň güýçli toparlarynyň biri bilen oýnaýan... Dowamyny oka

Milli ýygyndy toparymyz Aziýanyň kubogy ugrunda çykyş eder
03.01.2019
Ýakyn günlerde futbol boýunça Aziýanyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşlar badalga berler. Abraýly baýrak ugrundaky ýaryşyň final tapgyrynda Türkmenistanyň milli ýygyndysy «F» toparçada çykyş eder.Aziýanyň kubogy ugrundaky ýaryşyň öňüsyrasynda ýurdu... Dowamyny oka