13.06.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
«Saglyk» Döwlet maksatnamasy: halk bähbitli täze başlangyçlar
9 sagat öň
11-nji iýunda paýtagtymyzda saglygy goraýyş boýunça köpulgamlaýyn pudagara toparynyň 2021-nji ýyldaky I mejlisi geçirildi.Türkmenistanyň Prezidentiniň “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşini durmuşa ornaşdyrmak maksady bilen guralan çärä,... Dowamyny oka

Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň gallaçylary bugdaý oragyna girişdiler
9 sagat öň
Türkmenistanda orak möwsümi gyzgalaňly dowam edýär. Toprak-howa şertlerine laýyklykda, oraga 4-nji iýunda başlan Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynyň gallaçylarynyň yz ýany bilen, 11-nji iýunda Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň ekerançylary hem bugdaý o... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
9 sagat öň
11-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslama... Dowamyny oka

Türkmenistanyň wekiliýeti BAE-de gepleşikleri geçirdi
9 sagat öň
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygyndaky Türkmenistanyň hökümet wekiliýeti 9 — 11-nji iýun araly... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby italýan diline terjime edildi we çapdan çykdy
1 gün öň
Milli Liderimiziň giň okyjylar köpçüligine niýetlenilen meşhur edebi-filosofik eseri uly ruhy ähmiýete eýedir, sebäbi onda umumydünýä ösüşine goşant goşan türkmen halkynyň örän baý ruhy-ahlak mirasy wagyz edilýär. Döwlet Baştutanymyzyň bu edebi eseri... Dowamyny oka

Lebapda täze howa menziliň gurluşygy tamamlanýar
1 gün öň
«Gündogdy» hususy kärhanasy Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde howa menziliniň gurluşygyny tamamlaýar. Şäheriň demirýol menzilinden we Türkmenabat – Kerki awtomobil ýolundan uzak bolmadyk aralykda telekeçileriň işläp düzen taslamasy boýunça sagatda 10... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi
1 gün öň
9-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.Gün tertibine ara alyp maslahat... Dowamyny oka

Aşgabatlylar üçin täze awtobuslar we ugurlar
3 gün öň
Gündelik durmuşda jemgyýetçilik ulagyndan yzygiderli peýdalanýan aşgabatlylar we paýtagtymyzyň myhmanlary soňky wagtda ulag gatnawynyň gyzgalaňly sagatlarynda hem awtobusa garaşyp, topar tutup duran ýolagçylaryň ýokdugyny bellemän bilmezler. Paýtagty... Dowamyny oka

Gazagystanyň Ilçisi Türkmenistanyň simfoniki orkestrine hormat hatlaryny gowşurdy
3 gün öň
Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynyň sahnasynda Gazagystan Respublikasynyň Medeniýet ministrliginiň adyndan dirižýor Resul Gylyjowa Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestri üçin, şeýle hem aýdymçylar Leýli Ökdirowa we Nury Nuryýewe hormat... Dowamyny oka

Muzeý sergä çagyrýar
3 gün öň
Türkmenistanyň Döwlet medeni merkeziniň Döwlet muzeýinde ýurdumyzda her ýyl bellenilýän Ylymlar gününe bagyşlanan sergi açyldy.«Ylym – adamzadyň baýlygydyr» atly serginiň merkezi böleginde muzeýiň hat çeşmeleri arhiwinden tematiki fotosuratlar goýlup... Dowamyny oka