23.09.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistan – BMG: ählumumy parahatçylygyň we ynanyşmagyň bähbidine hyzmatdaşlyk
9 sagat öň
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Daşary işler ministrliginde Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikdäki «Ählumumy pandemiýa bilen baglanyşykly köpdürli töwekgelçilikleri we howplary azaltmak üçin habarlylygy ýok... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy dünýä metbugatynyň sahypalarynda
11 sagat öň
«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly diýlip yglan edilen 2021-nji ýylda mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny toýlaýan eziz Watanymyz Türkmenistan halkara neşirleriň ünsüni özüne çekýär. Bu şanly sene mynasybetli Diýarymyz... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
11 sagat öň
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Perm döwlet milli barlag uniwersitetiniň çäklerinde bolup geçen, adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren pajygaly waka zerarly çuňňur gynanç b... Dowamyny oka

Halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi açyldy
1 gün öň
21-nji sentýabrda Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramyna bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi işe başlady. Däp boýunça, oňa gatnaşmaga Türkmenistanyň ykdysady... Dowamyny oka

«Türkmen gerçegi» spektakly görkezildi
1 gün öň
Ýurdumyzyň şanly senesine – Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan teatr oýunlary Mollanepes adyndaky Talyplar teatrynyň «Türkmen gerçegi» atly spektakly bilen başlandy.«Türkmen gerçegi» spektaklyny Türkmenistanyň halk artisti Nurmuha... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Ermenistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryny ýurduň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady
2 gün öň
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň hem-de Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Ermenistan Respublikasynyň Prezidenti Armen Sarkisýana we Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri Nikol Paşinýana hem-de... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
2 gün öň
20-nji sentaýbrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna... Dowamyny oka

Nobatdaky möwsüme badalga berildi
3 gün öň
Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan ha... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 291-si hasaba alyndy
3 gün öň
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 291-si hasaba alyndy.Daşary ýurt walýutasyna Türkiýäniň, Azerbaýjanyň we Gyrgyzystanyň telekeçileri nah ýüplük hem-de float list aýnasyny satyn aldylar. Geleşikler... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ŞHG-niň sammitine gatnaşdy
18.09.2021
17-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly myhman hökmünde Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň sammitine gatnaşmak üçin Täjigistan Respublikasyna iş sapary bilen ugrady.Ho... Dowamyny oka