31.01.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
Bir türgenden iki altyn
03.01.2019
Ýaňy-ýakynda Hindistanyň Nýu-Deli şäherinde geçirilen taekwondo boýunça 4-nji Halkara ýaryşyna türkmen türgenleri hem gatnaşyp, üstünlikli çykyş etdiler. Olaryň arasynda harby türgen, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň çagyryş boýunça harby gu... Dowamyny oka

Uniwersiada üstünlikli tamamlandy
30.12.2018
«Türkmenistan ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly onunjy uniwersiadanyň çäklerinde ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda kuraş boýunça tamamlanan ýaryş gyzykly häsiýeti bilen tapawutlandy. Biri-birinden tapawutly bolan tutluşykla... Dowamyny oka

Agyr atletikaçy harby türgeniň üstünligi
29.12.2018
Mälim bolşy ýaly, harby türgenleriň gazanýan sport üstünliklerini web-saýtymyzda yzygiderli paýlaşýarys. Ine, ýaňy-ýakynda hem Mary welaýatynyň Mary şäherinde Agyr atletika boýunça Türkmenistanyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşy geçirildi. Bu ýaryş... Dowamyny oka

Kubok ýaryşyndan 1 altyn medal
27.12.2018
Ýaňy-ýakynda web-saýtymyzda sambo boýunça Türkmenistanyň çempionatynda kümüş  medala eýe bolan harby türgenimiz hakyndaky maglumaty dykgatyňyza ýetiripdik. Kümüş medalyň eýesi bolan harby türgenimiziň sportuň diňe bir sambo görnüşinden däl, eýsem... Dowamyny oka

Skaýranning boýunça Türkmenistanyň kuboguny almak ugrunda ýeňijiler belli boldy
17.12.2018
Paýtagtymyzyň “Saglyk ýolunda” şu ýyl skaýranning boýunça Türkmenistanyň Kubogyny almak ugrunda ylgaw ýaryşlary tamamlandy. Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň howandarlygynda “Agama” alpinist topary ýaryşyň guramaçysy boldy.Bu ylgaw ýaryşynyň... Dowamyny oka

Harby türgenden kümüş medal
13.12.2018
Sport äleminde belentlikleri nazarlaýan ýurdumyzda dekabryň 11-13-i aralygynda nobatdaky sport ýaryşy – sambo boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Merkezi goşun» sport klubyndan hem türgenler gat... Dowamyny oka

Çekeleşikli geçen final
11.12.2018
Ozal habar berişimiz ýaly, şu gün Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli guralan hokkeý boýunça Türkmenistanyň Prezidentiniň kubogyny almak ugrundaky ýaryşyň finaly Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Watançy» hokkeý topary bilen Türkmenistanyň I... Dowamyny oka

«Watançy» hokkeý topary finalda
11.12.2018
2012-nji ýylyň 12-nji aprelinde döredilen Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Watançy» hokkeý topary ministrligiň şahsy düzüminiň diňe bir Watan goragy ýaly mukaddes borjy ýerine ýetirmek bilen çäklenmän, ýurdumyzyň sport abraýynyň has-da artm... Dowamyny oka

Harby gullukçylaryň nobatdaky üstünligi
04.12.2018
    Sagdynlygyň Watanyna öwrülen diýarymyzda 2018-nji ýylyň 2-4-nji dekabry aralygynda sportuň dzýudo görnüşi boýunça Türkmenistanyň kubogyny almak ugrundaky açyk çempionaty geçirildi. Çempionata Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Merkezi goş... Dowamyny oka

2018-nji ýylyň dünýä birinjiliginiň täze baýrak eýeleri
09.11.2018
Düýn Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda ýaryşlaryň sekizinji güni tamamlandy, onda erkekleriň arasynda 102 kilograma çenli hem-de zenanlaryň arasynda 81 kilograma çenli agramlyk derejelerde ýeňijiler belli boldy.Ildeşimiz Aýsoltan Toýçyýewa B... Dowamyny oka