01.10.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
Kümüşi altyna öwrülip biler
25.01.2019
2018-nji ýylda Aşgabatda geçirilen Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda çykyş eden dört sany taýlandly türgeniň doping ulananlygy ýüze çykaryldy. Bu barada Halkara agyr atletika federasiýasy habar berýär.Türgenleriň dördüsi hem halkara ýaryş... Dowamyny oka

Maksatmyrat Şamyradow: «Biz muny hökman başarmaly»
15.01.2019
Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Aziýanyň kubogyny almak ugrundaky yklym bäsleşigini dowam etdirýär. Bu ýaryşda iki oýun geçiren ýygyndymyzyň öňünde ýene bir aýgytlaýjy oýun bar. Şol oýun hem türkmen futbolçylarynyň ýaryşdaky ykbalyny... Dowamyny oka

Güýçli garşydaşa mynasyp oýun
09.01.2019
Bilşimiz ýaly, futbol boýunça Aziýanyň kubogyny almak ugrundaky yklym bäsleşigine badalga berildi. Şu gün «F» toparçasynda Türkmenistanyň milli ýygyndysy bilen Ýaponiýanyň milli ýygyndysy duşuşdy. Aziýanyň iň güýçli toparlarynyň biri bilen oýnaýan... Dowamyny oka

Milli ýygyndy toparymyz Aziýanyň kubogy ugrunda çykyş eder
03.01.2019
Ýakyn günlerde futbol boýunça Aziýanyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşlar badalga berler. Abraýly baýrak ugrundaky ýaryşyň final tapgyrynda Türkmenistanyň milli ýygyndysy «F» toparçada çykyş eder.Aziýanyň kubogy ugrundaky ýaryşyň öňüsyrasynda ýurdu... Dowamyny oka

Bir türgenden iki altyn
03.01.2019
Ýaňy-ýakynda Hindistanyň Nýu-Deli şäherinde geçirilen taekwondo boýunça 4-nji Halkara ýaryşyna türkmen türgenleri hem gatnaşyp, üstünlikli çykyş etdiler. Olaryň arasynda harby türgen, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň çagyryş boýunça harby gu... Dowamyny oka

Uniwersiada üstünlikli tamamlandy
30.12.2018
«Türkmenistan ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly onunjy uniwersiadanyň çäklerinde ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda kuraş boýunça tamamlanan ýaryş gyzykly häsiýeti bilen tapawutlandy. Biri-birinden tapawutly bolan tutluşykla... Dowamyny oka

Agyr atletikaçy harby türgeniň üstünligi
29.12.2018
Mälim bolşy ýaly, harby türgenleriň gazanýan sport üstünliklerini web-saýtymyzda yzygiderli paýlaşýarys. Ine, ýaňy-ýakynda hem Mary welaýatynyň Mary şäherinde Agyr atletika boýunça Türkmenistanyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşy geçirildi. Bu ýaryş... Dowamyny oka

Kubok ýaryşyndan 1 altyn medal
27.12.2018
Ýaňy-ýakynda web-saýtymyzda sambo boýunça Türkmenistanyň çempionatynda kümüş  medala eýe bolan harby türgenimiz hakyndaky maglumaty dykgatyňyza ýetiripdik. Kümüş medalyň eýesi bolan harby türgenimiziň sportuň diňe bir sambo görnüşinden däl, eýsem... Dowamyny oka

Skaýranning boýunça Türkmenistanyň kuboguny almak ugrunda ýeňijiler belli boldy
17.12.2018
Paýtagtymyzyň “Saglyk ýolunda” şu ýyl skaýranning boýunça Türkmenistanyň Kubogyny almak ugrunda ylgaw ýaryşlary tamamlandy. Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň howandarlygynda “Agama” alpinist topary ýaryşyň guramaçysy boldy.Bu ylgaw ýaryşynyň... Dowamyny oka

Harby türgenden kümüş medal
13.12.2018
Sport äleminde belentlikleri nazarlaýan ýurdumyzda dekabryň 11-13-i aralygynda nobatdaky sport ýaryşy – sambo boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Merkezi goşun» sport klubyndan hem türgenler gat... Dowamyny oka