22.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
Şakirjan Durdyýew Daşkentde geçirilen ýeňil atletika boýunça halkara ýaryşda altyn medalyň eýesi boldy
19.08.2019
17-nji awgustda Daşkentde ýeňil atletika boýunça Özbegistanyň kubogyny almak ugrunda açyk halkara ýaryşy badalga aldy. Ýygyndy toparymyzyň wekili, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby Şakirjan Durdyýew garşydaşlaryna hiç hi... Dowamyny oka

Türkmen türgeni arbaletden ok atmakda dünýä çempiony
19.08.2019
Russiýa Federasiýasynyň Ulýanowsk şäherinde arbaletden ok atmak boýunça XX dünýä çempionaty tamamlandy. Ol 350-den gowrak türgeniň gatnaşan sany boýunça rekord görkezijä eýe boldy.Dünýäniň otuz bäş döwleti arbaletden ok atmagyň halkara birleşigin... Dowamyny oka

Türkmenistanyň halkara sport giňişliginde abraýy artýar
01.08.2019
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýokary netijeli sporty ösdürmek boýunça başlangyçlarynyň üstünliklere beslenýändigi hem-de giň halkara goldawyna eýe bolmagy netijesinde, häzirki wagtda ak mermerli Aşgabadymyz 2020-nji ýylda sam... Dowamyny oka

Türkmen dzýudoçysy — Aziýa çempionatynyň bürünç medalynyň eýesi
30.07.2019
Şu günler Taýbeý şäherinde (Hytaý) ýetginjekleriň arasynda Aziýanyň we Okeaniýanyň çempionaty geçirilýär. Oňa dünýäniň 19 ýurdundan 176 türgen gatnaşýar. Ýaryşda Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysynyň düzüminde 7 türgen çykyş edýär.Ýaş olimpiýaçylary... Dowamyny oka

Aziýa çempionaty – 2020-niň saýlama oýunlary boýunça türkmen futzalçylarynyň bäsdeşleri kesgitlenildi
26.07.2019
25-nji iýulda Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň Malaýziýanyň paýtagtyndaky edara binasynda futzal boýunça Aziýanyň çempionatynyň saýlama oýunlarynyň bije atyşlygynyň jemleri boýunça Eýranyň we Gyrgyzystanyň ýygyndy toparlary Türkmenistanyň topar... Dowamyny oka

Gullukda sport bilen meşgullanmak
13.07.2019
Sport we bedenterbiýe Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň çagyryş boýunça harby gullukçylarynyň durmuşynyň aýrylmaz bölegidir. Olar harby gulluga gelen ilkinji günlerinden başlap özlerini beden taýdan kämilleşdirip başlaýarlar. Berk bedenliligi ýok... Dowamyny oka

Türkmen pälwanlarynyň iki medaly
09.07.2019
Madridde 5-8-nji iýulda Ispaniýanyň «Gran-pri» halkara ýaryşy geçirildi. Oňa dünýäniň 47 ýurdundan güýçli türgenleriň iki ýüzden gowragy gatnaşdy.Bu ýaryşda Türkmenistana dürli agram derejelerinde çykyş edýän türgenleriň üçüsi wekilçilik edip, ola... Dowamyny oka

Ýeňil atletikaçylarymyzyň halkara üstünligi
08.07.2019
Düýn türgenlerimiz Gazagystanyň Almaty şäherinde «Gusman Kosanowyň ýagty ýadygärligine» ady bilen geçirilen ýeňil atletika boýunça XXIX halkara ýaryşdan 3 medal bilen dolanyp geldiler. Gazagystandan, Azerbaýjandan, Gruziýadan, Eýrandan, Hindistan... Dowamyny oka

Türgenlerimiz ýylyň birinji ýarymynda halkara ýaryşlarda jemi 166 medala mynasyp boldular
06.07.2019
2019-njy ýylyň birinji ýarymynda ýurdumyzda içerki ýaryşlaryň jemi 95-si we köpçülikleýin sport çäreleriniň 40-sy guraldy. Türgenlerimiz halkara sport ýaryşlarynyň 82-sine, şol sanda dünýä çempionatlarynyň 8-sine, Aziýa çempionatlarynyň 17-sine, h... Dowamyny oka

Bütindünýä uniwersiadanyň açylyşy
04.07.2019
Italiýanyň Neapol şäheriniň «San-Paolo» stadionynda 3-nji iýulda XXX Bütindünýä tomusky uniwersiadanyň açylyş dabarasy boldy.Stadiondan dünýäniň 127 ýurdundan türgenler, şol sanda Türkmenistanyň ýygyndy topary dabaraly ýöriş bilen geçdiler.Italiý... Dowamyny oka