22.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
Agyr atletikaçylaryň saýlama ýaryşlary
11.02.2020
2020-nji ýylyň 8 — 12-nji fewraly aralygynda Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherinde agyr atletika boýunça 6-njy halkara raýdaşlyk çempionaty («Tokio 2020» Tomusky Olimpiýa oýunlaryna saýlama ýaryş) geçirilýär. Bu ýaryşlara 37 döwle... Dowamyny oka

Harby talyplaryň halkara sport üstünlikleri
20.01.2020
Ýanwar aýynyň 10-12-si aralygynda Türkiýe döwletiniň Stambul şäherinde «Ýaşar Dogu-2020» ady bilen geçirilen erkin göreş boýunça halkara ýaryşy diýseň çekeleşikliligi bilen tapawutlandy. Turuwbaşdan üstünlige beslenen ýaryşa dünýä döwletleriniň 10... Dowamyny oka

Uly baýramçylygy uly sport çäreleri bilen garşylaýarys!
19.01.2020
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň sport desgalary giň gerimli sport ýaryşlarynyň geçirilýän merkezine öwrüldi. Harby talyplar we harby gullukçylar şeýle çäreler bilen öz hünär baýramçy... Dowamyny oka

2020-nji ýylda Aşgabatda Dewisiň Kubogy ugrunda halkara ýaryşyň tapgyry geçiriler
20.12.2019
18-nji dekabrda geçirilen hökümet mejlisinde wise-premýer P.Agamyradow Halkara tennis federasiýasynyň 2020-nji ýylda Aşgabat şäherinde dünýä derejesindäki Dewisiň Kubogy ugrunda halkara ýaryşyň tapgyryny geçirmek hakyndaky teklibi barada hasabat b... Dowamyny oka

Futzal: Aziýa çempionaty — 2020-niň bije atyşlygy geçirildi
07.12.2019
Aşgabadyň «Olimpiýa» myhmanhanasynda geljek ýylyň 26-njy fewraly — 8-nji marty aralygynda Türkmenistanda boljak futzal boýunça Aziýanyň çempionatynyň final böleginiň bije atyşlygy geçirildi.Onuň jemi boýunça Aziýa yklymynyň iň oňat futzal toparla... Dowamyny oka

Türkiýede türkmen agyr atletikaçylary iki medal gazandylar
18.11.2019
Türkiýäniň Gaziantep şäherinde Naim Süleýman oglunyň ýagty ýadygärligine bagyşlanyp geçirilen Agyr atletika boýunça halkara ýaryşy tamamlandy. Bu ýaryşda Türkmenistanyň ýygyndy topary üstünlikli çykyş edip, altyn we kümüş medallara mynasyp boldy.... Dowamyny oka

Türkmen agyr atletikaçylarynyň nobatdaky sylaglary
25.10.2019
KHDR-iň paýtagty Phenýanda ýaşlaryň we ýetginjekleriň arasynda agyr atletika boýunça Aziýa çempionaty geçirilýär. Ol dünýäniň 16 ýurdundan türgenleri ýygnap, olaryň hatarynda pälwanlaryň sekizisi Türkmenistana wekilçilik edýärler, olar milli ýygy... Dowamyny oka

Bütindünýä harby oýunlary – iň güýçli türgenleriň jemlenen ýeri
20.10.2019
Häzirki wagtda Hytaý Halk Respublikasynyň Wuhan şäherinde geçirilýän VII Bütindünýä harby oýunlary öz geçiriliş taryhynda iň ulusy boldy. Şu ýyl olara 100-den gowrak ýurtdan 10 müňe golaý harby türgenler gatnaşýarlar. Olaryň arasynda ozal dünýäň... Dowamyny oka

Türkmen harby türgenleri Bütindünýä harby oýunlaryna ilkinji gezek gatnaşýarlar
18.10.2019
18-nji oktýabrda Hytaý Halk Respublikasynyň Wuhan şäherinde VII Bütindünýä harby oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi. Bu oýunlara Halkara harby sport Geňeşiniň (HHSG) resmi agzasy hökmünde ilkinji gezek Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň ýygyndy... Dowamyny oka

VII Bütindünýä harby oýunlarynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagy galdyryldy
18.10.2019
Hytaý Halk Respublikasynyň Wuhan şäherinde geçirilýän VII Bütindünýä harby oýunlarynyň türgenler şäherçesinde Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň galdyrylyşynyň dabaraly çäresi geçirildi. Bilelikdäki geçirilen çärä ýurdumyzyň wekiliýetiniň ähli düzüm... Dowamyny oka