01.10.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
Welosiped sürüjiler täze dünýä rekordyny goýdy
04.06.2019
3-nji iýunda Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanyp guralan dabaraly çärede alyp baryjy «Guinness World Records» kompaniýasynyň resmi wekili hanym Şeýde Subaşi-Gemijä söz berdi.Hanym Subaşi 2019-njy ýylyň 1-nji iýunynda Aşgabadyň Olimpiýa şäherjig... Dowamyny oka

Türkmenistan Bütindünýä welosiped gününi belläp geçýär
03.06.2019
Şu gün hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň başyny başlamagy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan tassyklanan baýramy bolan – Bütindünýä welosiped güni mähriban Watanymyzda uludan bellenilýär. Indi dünýäniň müňlerçe adamla... Dowamyny oka

Gran Pri ýaryşyndan altyn medal
28.05.2019
Fransiýanyň paýtagty Parižda maý aýynyň 24-26-sy aralygynda sambo boýunça Gran Pri ýaryşy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Merkezi goşun» sport klubyndan hem türgenler gatnaşdy. Bu ýaryşda 90 kilogram agram derejesinde öz ba... Dowamyny oka

«Grand Pri Pariž» ýaryşynda sambo boýunça ussatlaryň üstünlikli çykyşy
27.05.2019
2019-njy ýylyň 24 — 26-njy maýy aralygynda Fransiýa Respublikasynyň paýtagtynda erkekleriň hem-de zenanlaryň arasynda sambo we söweş sambosy boýunça halkara ýaryş geçirildi.Hatarynda on ýedi türgen, üç tälimçi we bir emin bolan Türkmenistanyň wek... Dowamyny oka

Çagalar futbol festiwaly geçiriler
15.05.2019
19-njy maýda «Aşgabat» stadionynyň emeli örtükli türgenleşik meýdanynda 6-12 ýaş aralygynda doglan oglan-gyzlaryň we maýyp çagalaryň gatnaşmagynda «Grassroots» çagalar futbol festiwaly geçiriler. Türkmenistanyň Futbol federasiýasy bilen BMG-niň Ç... Dowamyny oka

Harby türgenler «Wuhan 2019-a» taýýarlanýarlar
03.05.2019
1948-nji ýylyň 18-nji fewralynda Fransiýa Respublikasynyň Nissa şäherinde düýbi tutulan Halkara harby sport Geňeşi häzirki wagtda halklaryň arasynda sport arkaly raýdaşlygy saklamakda işjeň hereket edýär. Döredilen gününden bäri gerimini barha giň... Dowamyny oka

«Milli goşunyň» basketboldaky üstünligi
24.04.2019
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň alyp barýan sport we sagdynlyk syýasatyna oňyn düşünmek bilen deňhatarda dünýä ülňülerine gabat gelýän sport desgalarynda geçirilýän ýaryşlara mynasyp gatnaşmak harby gullukçylarymyz üçinem bahasyna ýetip bolmajak... Dowamyny oka

Döwletjan Ýagşymyradow samboçylarymyz bilen duşuşdy
08.04.2019
7-nji aprelda Olimpiýa şäherçesinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçirilen dabaralara ACB (Absolute Championship Berkut) çempiony we Absolute Championship Akhmat (ACA) turniriniň çempiony bolan garyşyk başa-baş söweş boýunça dünýäniň iki gez... Dowamyny oka

Türkmen sportumyz dünýäň naýbaşy
05.04.2019
Bilşimiz ýaly, Bütindünýä saglyk gününe bagyşlanyp geçirilýän dabaralar, sport çäreleri ýurdumyzyň ähli künjünde uludan bellenip geçilýär. Şonuň ýaly dabaralaryň biri hem Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň sport meýdançasynd... Dowamyny oka

Türkmenistanly türgenleriň BAE-de geçirilen Ýörite Olimpiadada gazanan üstünlikleri
26.03.2019
Abu-Dabide (Birleşen Arap Emirlikleri) geçen 2019-njy ýylyň Ýörite Olimpiadasynyň Bütindünýä tomusky oýunlarynda biziň türgenlerimiz ýokary sylaglaryň ýedisini — üç altyn, iki kümüş we iki bürünç medala mynasyp boldular. Tennis, stoluň üs... Dowamyny oka