31.01.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
Çagalar futbol festiwaly geçiriler
15.05.2019
19-njy maýda «Aşgabat» stadionynyň emeli örtükli türgenleşik meýdanynda 6-12 ýaş aralygynda doglan oglan-gyzlaryň we maýyp çagalaryň gatnaşmagynda «Grassroots» çagalar futbol festiwaly geçiriler. Türkmenistanyň Futbol federasiýasy bilen BMG-niň Ç... Dowamyny oka

Harby türgenler «Wuhan 2019-a» taýýarlanýarlar
03.05.2019
1948-nji ýylyň 18-nji fewralynda Fransiýa Respublikasynyň Nissa şäherinde düýbi tutulan Halkara harby sport Geňeşi häzirki wagtda halklaryň arasynda sport arkaly raýdaşlygy saklamakda işjeň hereket edýär. Döredilen gününden bäri gerimini barha giň... Dowamyny oka

«Milli goşunyň» basketboldaky üstünligi
24.04.2019
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň alyp barýan sport we sagdynlyk syýasatyna oňyn düşünmek bilen deňhatarda dünýä ülňülerine gabat gelýän sport desgalarynda geçirilýän ýaryşlara mynasyp gatnaşmak harby gullukçylarymyz üçinem bahasyna ýetip bolmajak... Dowamyny oka

Döwletjan Ýagşymyradow samboçylarymyz bilen duşuşdy
08.04.2019
7-nji aprelda Olimpiýa şäherçesinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçirilen dabaralara ACB (Absolute Championship Berkut) çempiony we Absolute Championship Akhmat (ACA) turniriniň çempiony bolan garyşyk başa-baş söweş boýunça dünýäniň iki gez... Dowamyny oka

Türkmen sportumyz dünýäň naýbaşy
05.04.2019
Bilşimiz ýaly, Bütindünýä saglyk gününe bagyşlanyp geçirilýän dabaralar, sport çäreleri ýurdumyzyň ähli künjünde uludan bellenip geçilýär. Şonuň ýaly dabaralaryň biri hem Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň sport meýdançasynd... Dowamyny oka

Türkmenistanly türgenleriň BAE-de geçirilen Ýörite Olimpiadada gazanan üstünlikleri
26.03.2019
Abu-Dabide (Birleşen Arap Emirlikleri) geçen 2019-njy ýylyň Ýörite Olimpiadasynyň Bütindünýä tomusky oýunlarynda biziň türgenlerimiz ýokary sylaglaryň ýedisini — üç altyn, iki kümüş we iki bürünç medala mynasyp boldular. Tennis, stoluň üs... Dowamyny oka

Harby türgeniň gatnaşan ýaryşyndan 12 medal
25.03.2019
Türkmen samboçylary Moskwanyň «Lužniki» olimpiýa toplumynda 22-nji martda badalga alan «Harlampiýewiň ýadygärligine» dünýä kubogy ugrunda ýaryşlarda on iki medala — üç kümüş we dokuz bürünç medala eýe boldular.Bu ýaryşa Türkmenistanyň Goranmak min... Dowamyny oka

Aziýa çempionatyndan iki kümüş
25.03.2019
Mongoliýanyň paýtagty Ulan-Bator şäherinde erkin göreş boýunça ýaşlaryň arasynda Aziýa çempionaty tamamlandy, onda biziň ildeşlerimiz Döwletmyrat Orazgylyjow (86 kilograma çenli) we Azat Gajyýew (92 kilograma çenli) kümüş medallara eýe boldular.Tü... Dowamyny oka

Türgenimiz dünýä çempionatynda bürünç medal gazandy
12.03.2019
Şu günler ABŞ-da ýaşlaryň arasynda geçýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda ildeşimiz Bektimur Reýimow bürünç medala eýe boldy.Türkmenistanly türgen bu baýragy 67 kilograma çenli agramlyk derejesinde çykyş edip gazandy. Türkmen türgenine... Dowamyny oka

Futzal boýunça Türkmenistanyň ilkinji naýbaşy kubogy «Köpetdagda»
11.03.2019
10-njy martda paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesinde futzal boýunça Türkmenistanyň 2019-njy ýyl üçin naýbaşy kubogynyň eýesi belli boldy. Öň hem belleýşimiz ýaly jemleýji bäsleşik Türkmenistanyň Kubogynyň eýesi «Deňizçi» topary bilen ýurdumyzyň çemp... Dowamyny oka