01.10.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Watan gahrymanlarynyň edermenligi mawy ekranda
22.05.2023
Ýurdumyzda harby gullukçylaryň watançylyk ruhuny belende götermek hem-de medeniýetli dynç almaklaryny üpjün etmek maksady bilen paýtagtymyzdaky kinokonsert merkezlerinde Watan goragçylary üçin Sahysalyh Baýra... Dowamyny oka
Paýtagtymyzda iri sebit ýaryşyna badalga berildi
06.06.2023
5-nji iýunda türkmen paýtagtynda 12 ýaşly we şondan kiçi ýetginjek oglan-gyzlaryň arasynda tennis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ýaryşynyň dabaraly açylyşy boldy. Bu waka hormatly Prezidentimiz... Dowamyny oka
ARTYKOGULLARYNDAN BAŞLANAN TARYHY ARTYKMAÇLYK
03.04.2023
    Türkmeniň milli buýsanjy taryhyň çuňluklarynda-da ýeriň basyndan dykyzlygyny güýçlendirip, hilini ýokarlandyrýan almaz mysalydyr.    Söhbediň başyny 1136 – 1202-nji ýyllarda ýaşan, yslam dünýäsine wekilçi... Dowamyny oka
«Soňky jaň» dabarasy geçirildi
25.05.2023
25-nji maýda «Soňky jaň» dabarasy tutuş ýurdumyz boýunça dabaralanýar. Ýurdumyzyň ähli orta mekdepleri bilen bilelikde, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdepleriniň 11-nji synp... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherini ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi
07.06.2023
6-njy iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda önümçilik kuwwatlyklaryny ýola goýmak boýunça iş maslahat... Dowamyny oka

Türkmen zyýaratçylary haj parzyny berjaý ederler
07.06.2023
Türkmenistanyň Müftüsiniň müdiriýeti, 2023-nji ýylyň haj möwsüminde 2312 sany ildeşlerimizi haj parzyny berjaý etmekleri üçin Saud Arabystany Patyşalygyna ibermegi meýilleşdirýär. Haj parzy Gurban baýramynyň bellenilý... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
06.06.2023
5-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda sebitlerde alnyp barylýan işleriň barşy bilen bagly mesele... Dowamyny oka

Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy
06.06.2023
2023-nji ýylyň 5-nji iýunynda Duşenbe şäherinde Araly halas etmegiň Halkara Gaznasynyň (AHHG) Müdiriýetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi.Çärä gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary... Dowamyny oka

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy
05.06.2023
3-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçirilen köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy. Bu çäre paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň ýaşaýjylarynyň müň... Dowamyny oka