23.09.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Täze möwsüm – täze gadamlar
01.09.2021
1-nji sentýabr – bu gün ynsanyň kämillik derejesini kesgitleýän ylym-bilim hazynasynyň täze tapgyryna barýan ýoluň başlangyjy. Şeýle ajaýyp günde synaglardan üstünlikli geçip, ençeme deň-duşlaryndan saýlanyp, h... Dowamyny oka
Belent üstünlikleriň basgançagynda
22.08.2021
«Hoş habaryň ganaty bar» diýilýär. Hakykatdan-da, ata Watanymyz Türkmenistan halkara derejeli hoş habarlary ýygy-ýygydan kabul edýär. 27-nji iýulda Ýaponiýadan gelip gowşan şatlykly habar – agyr atletikaçy türg... Dowamyny oka
Türkmen paýtagtynyň taryhy – fotosuratlarda
25.04.2021
(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)Aşgabat şäheri gadymdan oturymly ozalky Ashabat obasynyň ýerinde döräpdir. 1881-nji ýylyň ýanwarynda Ashabat çeşmesiniň ugrunda ýerleşýän agzalan obada 800 çemesi ak öý bar eken.... Dowamyny oka
Täze möwsüm – täze gadamlar
01.09.2021
1-nji sentýabr – bu gün ynsanyň kämillik derejesini kesgitleýän ylym-bilim hazynasynyň täze tapgyryna barýan ýoluň başlangyjy. Şeýle ajaýyp günde synaglardan üstünlikli geçip, ençeme deň-duşlaryndan saýlanyp, h... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Türkmenistan – BMG: ählumumy parahatçylygyň we ynanyşmagyň bähbidine hyzmatdaşlyk
9 sagat öň
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Daşary işler ministrliginde Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikdäki «Ählumumy pandemiýa bilen baglanyşykly köpdürli töwekgelçilikleri we howplary... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy dünýä metbugatynyň sahypalarynda
11 sagat öň
«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly diýlip yglan edilen 2021-nji ýylda mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny toýlaýan eziz Watanymyz Türkmenistan halkara neşirleriň ünsüni özüne çekýär. Bu şa... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
11 sagat öň
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Perm döwlet milli barlag uniwersitetiniň çäklerinde bolup geçen, adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren pajygal... Dowamyny oka

Halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi açyldy
1 gün öň
21-nji sentýabrda Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramyna bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi işe başlady. Däp boýunça, oňa gatn... Dowamyny oka

«Türkmen gerçegi» spektakly görkezildi
1 gün öň
Ýurdumyzyň şanly senesine – Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan teatr oýunlary Mollanepes adyndaky Talyplar teatrynyň «Türkmen gerçegi» atly spektakly bilen başlandy.«Türkmen gerçegi» spektaklyny Türkm... Dowamyny oka