22.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Gahrymanlaryň öňünde baş egýäris!
09.05.2022
9-njy maý şöhratly taryhymyzda şanly senedir. Bu gün pederlerimiziň duşmana garşy barlyşyksyz göreşde görkezen deňi-taýy bolmadyk gahrymançylygy, merdanalygy, watansöýüjiligi hem-de mertligi hormatlanylýar, tylda edermen zähmeti bilen ýeňşe goşant... Dowamyny oka

«Ömrümiň manysy» kitabyň tanyşdyryş dabarasy
30.04.2022
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi.Onda çykyş edenler «Ýaşaýyş medeniýeti», «Ynanç hakynda söz», «Müňýyllyklaryň jümmüşinden g... Dowamyny oka

«Halk, Watan, Belent Serkerdebaşy!»
19.03.2022
Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň «Oguzhan» köşkler toplumynyň öňündäki meýdançada dabaraly harby ýöriş geçirildi. Oňa Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy.D... Dowamyny oka

Gadamyňyz batly bolsun, hormatly Belent Serkerdebaşymyz!
19.03.2022
12-nji martda ýurdumyzda möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre – Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary türkmen jemgyýetinde demokratik ýörelgeleriň dabaralanýandygyny, ilatyň raýatlyk düşünjeliliginiň ýokary derejededigini aýdyň görkezdi. Türkmenistan... Dowamyny oka

Täze kitabyň tanyşdyryş dabarasy
25.02.2022
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Abadançylygyň röwşen gadamlary» atly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi.Onda çykyş edenler «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hormatly... Dowamyny oka

«Halk Maslahaty – demokratiýanyň milli nusgasy»
18.02.2022
Şeýle at bilen Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde dabaraly maslahat geçirildi. Ýakynda uly üstünliklere beslenip geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine bagyşlanan maslaha... Dowamyny oka

Dabaraly owazlar
29.01.2022
Aýdym-sazyň gelip-çykyşy, döreýşi we kämilleşmesi adamzadyň aňynyň ösüşi bilen aýrylmaz baglanyşykly. Şonuň ýaly harby aýdym-sazlar hem öz gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýar. Asyrlaryň dowamynda söweşijileri ýeňşe ruhlandyrmakda, watançylyk duýg... Dowamyny oka

Watansöýüjilige beslenen dabara
27.01.2022
27-nji ýanwar – Watan goragçylarynyň güni ata Watanymyza ak ýürekde wepaly gulluk edýän merdana Watan goragçylarynyň hünär baýramydyr. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda şanly senäniň uludan toýlanmagy, bagtyýar raýatlarymyzyň watançy ogul-gyzlar... Dowamyny oka

Halkyň hakydasyndaky gerçekleriň hatyrasyna
27.01.2022
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ilkinji aýynda giň gerimde bellenilýän Watan goragçylarynyň güni harby we hukuk goraýjy edaralaryň şahsy düzümi üçin belent mertebedir. Her ýylda bolşy ýaly, ýurt goragçylarynyň baýramy hormatly Belent Serkerdeb... Dowamyny oka

Baýramyňyz gutly bolsun, merdana Watan goragçylary!
27.01.2022
Bu gün şanly sene – ýurdumyzyň asudalygynyň, parahatçylygynyň goragynda duran synmaz erkli, gujur-gaýratly merdana gerçeklerimiziň baýramy – Watan goragçylarynyň güni! «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda bellenilýän bu ajaýyp baýram bilen hormatly... Dowamyny oka