22.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Watan ogullary hormata mynasyp
20.11.2020
Watan, özüniň merdi-merdana gerçekleri bilen beýikdir. Watany beýgelden Watan ogullarynyň ady taryha ebedi möhürlenýär. Ine, gözel paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýurdumyzyň Watan goragçylary üçin açylyp, ulanmaga berlen täze ýaşaýyş-jaý toplumyn... Dowamyny oka

Täze jaýlar – harby gullukçylarymyza toý sowgady
20.11.2020
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň hut özüniň gatnaşmagynda mermer paýtagtymyzda ýene-de bir döwrebap toplum – ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleri üçin ähli amatlyklary bolan Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş-jaý toplumy a... Dowamyny oka

Mermer binalarda döwrebap şertler
20.11.2020
Güneşli Diýarymyzyň obalary, şäherçeleri hem-de şäherleri hemme zerur şertleri özünde jemleýän ýaşaýyş-durmuş düzümlerine eýe bolýar. Harby we hukuk goraýjy edaralarymyzyň harby gullukçylary we işgärleri üçin paýtagtymyzda açylan täze jaýlar häzirki... Dowamyny oka

Watançy nesilleriň üstünligi
16.11.2020
Ýüregi «Watan» diýip urýan ýaşlar Watanymyzyň ösüşine, rowaç menzillerine özleriniň mynasyp goşandygyny goşýarlar. Muny 2020-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde  ýurdumyzyň zähmetde, döredijilikde aýratyn... Dowamyny oka

Harby gullukçynyň ýaşaýyş-durmuş şerti – döwletiň üns merkezinde
15.10.2020
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň mydama öz çykyşlarynda belleýşi ýaly, «Watan goragçysy hiç zatda kemçilik çekmeli däldir, onuň azygy bol, egin-eşigi ýyly, tehnikasy–ýaragy gurat bolmalydyr». Milli Liderimiziň tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady... Dowamyny oka

Deprekçiler batalýony – dabaraly harby ýörişiň bezegi
27.09.2020
Ine, dabaraly harby ýörişde Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň Deprekçiler batalýony ilkinjileriň hatarynda barýar. Jebis topar. Üns hereketlerde. Sag eldäki kakuw guraly egind... Dowamyny oka

Her bir harby gullukçynyň ömründe ýatdan çykmajak waka
27.09.2020
Harby gullukçylarymyz döwletimiziň hemişelik aladasyna mynasyp jogap bermek bilen, iň täze harby tehnikalara we ýaraglara erk etmegiň ussatlygyny, söweşjeň taýýarlygyň ýokary derejesini görkezýärler. Yzygiderli guralýan harby türgenleşik okuwlary öňd... Dowamyny oka

Dabaraly harby ýörişiň kämil tehnikalary
27.09.2020
Baş münberiň öňünden geçen söweşjeň harby tehnikalar Ýaragly Güýçlerimiziň maddy-enjamlaýyn binýadynyň yzygiderli pugtalandyrylýandygynyň subutnamasy boldy.Dabaraly harby ýörişe gatnaşan pyýada düzüminiň dowamyny Türkmenistanyň Goranmak ministrligini... Dowamyny oka

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli dabaraly harby ýöriş geçirildi
27.09.2020
27-nji sentýabrda paýtagtymyz Aşgabatda ýerleşýän Baş münberiň öňünde hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly harby ýöriş geçirildi. Giň gerimde geçirilen dabaralar nobatdaky gezek edermen Wata... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti harby gullukdan boşatmak we harby gulluga çagyrmak boýunça Permana gol çekdi
17.09.2020
Türkmenistanyň Prezidentiniň PermanyÇagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatd... Dowamyny oka