01.10.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
GARAŞSYZ TÜRKMENISTANYŇ DEŇIZ ÇÄKLERINIŇ YGTYBARLY GALKANY
27.09.2022
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllygy mynasybetli guralýan dabaraly harby ýöriş ýurdumyzyň günbatar sebitinde Hazar deňziniň türkmen kenarynda Harby-deňiz güýçleriniň düzümindäki söweşjeň gämileriň dabaraly ýörişi bilen dowam etdi. Bu dabar... Dowamyny oka

GURYÝER GOŞUNLARYNYŇ TEHNIKI KUWWATYNYŇ ŞÖHLELENMESI
27.09.2022
Dabaraly harby ýöriş Ýaragly güýçlerimiziň Guryýer goşunlarynyň harby tehnikalarynyň gözden geçirilişi bilen dowam etdi. Kuwwatly sowutlanan awtoulaglar, kämil söweşjeň tehnikalar we beýlekiler hatar tutup, Döwlet münberine bezeg berip geçdiler. O... Dowamyny oka

AT ÝIGIDIŇ MYRADYDYR
27.09.2022
Harby gullukçylaryň yzyndan dabaraly harby ýörişden harby we hukuk goraýjy edaralaryň atly toparlarynyň nyzamly hatary dabara bezeg berip geçip gitdi. Gün nuruna şöhle saçýan şaý-sepler bilen bezelen ahalteke bedewlerine atlanan gerçekler milli ýö... Dowamyny oka

WATANYMYZYŇ KUWWATYNY ALAMATLANDYRÝAN DABARA
27.09.2022
Garaşsyzlyk baýramy diýlende hemmeleriň göz öňünde dabaraly harby ýöriş janlanýar. Çünki bu dabaraly çäre her ýyl baş baýramçylygymyza aýratyn öwüşgin çaýýar. Her birimiz bu şanly günde mawy ekran arkaly göni ýaýlymda bu ýokary guramaçylyk dereje... Dowamyny oka

WATAN GORAGY – IŇ MUKADDES MERTEBE
27.09.2022
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň rugsat bermegi bilen, Watanymyzyň gaýduwsyz goragçylary Döwlet münberiniň öňünden buýsançly başlaryny belent tutup, «Halk, Watan, Belent Serkerdebaşy» şygaryny baýdak edinip geçdiler. Türkmenistanyň Goranmak minis... Dowamyny oka

HARBY GULLUKÇYLARYŇ BAÝRAMÇYLYK SOWGATLARY
27.09.2022
Dabaraly harby ýöriş harby gullukçylaryň ýerine ýetiren ajaýyp çykyşlary bilen jemlendi. Ilki bilen, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Aýratyn hormat garawuly batalýonynyň harby gullukçylary sazlaşykly nyzam tilsimlerini ýerine ýetirdiler. Ol... Dowamyny oka

ASUDA ASMANYMYZYŇ DEMIR BÜRGÜTLERI
27.09.2022
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllygy mynasybetli guralýan dabaraly harby ýöriş Harby-howa güýçleriniň söweşjeň uçarlarynyň we dikuçarlarynyň paýtagtymyzyň asmanyna görk berip uçup geçmekleri bilen dowam etdi. Asuda asmanymyzyň goragçy bürgü... Dowamyny oka

Türkmenistanyň DIM-nde Montana ştatynyň General adýutanty bilen harby meseleler boýunça duşuşyk geçirildi
26.09.2022
2022-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda Türkmenistanyň DIM-nde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow bilen Montana ştatynyň General maýory, General adýutanty, Montana ştatynyň Milli gwardiýasynyň Baş serkerdesi we Montana ştatynyň Döwlet depar... Dowamyny oka

ÝARAGLY GÜÝÇLERIMIZIŇ BINÝADY PUGTALANÝAR
24.09.2022
23-nji sentýabrynda Balkanabat şäherinde Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby bölüminiň täze binalar toplumy dabaraly ýagdaýda ulanylmaga berildi. Harby bölümiň açylyş dabarasy merdana watan goragçylaryny, il sylagly ýaşululary, welaýatyň jemg... Dowamyny oka

HARBY GULLUKCYLAR ÜÇIN AJAÝYP BAÝRAMÇYLYK SOWGADY
24.09.2022
Ýurdumyzda harby gullukçylaryň ýaşaýyş we gulluk şertleriniň ýokary derejede bolmagy üçin ähli zerur tagallalar edilýär. Biz muňa «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 23-nji sentýabrynda ýene bir ýola şaýat bolduk. Şol gün Balkan welaýatynyň Balkan... Dowamyny oka