22.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Watan gahrymanlaryna baky hormat!
27.01.2023
Watan goragçylarynyň güni mynasybetli dabaralar paýtagtymyzyň gözel künjeginde ýerleşýän «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda başlandy. Harby gullukçylar, harby talyplar we okuwçylar ata-babalarymyzyň gahrymançylyklarynyň hormatyna bina edile... Dowamyny oka

Ýaragly Güýçlerimiziň binýady pugtalandyrylýar
26.01.2023
Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinde Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň 2 gatly 200 orunlyk esgerler ýatakhanasy açylyp ulanylmaga berildi.  Açylyş dabarasy şowhunly çykyşlar bilen utgaşdy. Dabara harby... Dowamyny oka

Türkmenistanyň mekdepleriniň uçurymlarynyň harby gulluga çagyryş möhletiniň yza süýşürilmegine hukugy bar
01.12.2022
Ýurdumyzyň mekdepleriniň okuwy tamamlan ýylynda Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň giriş synaglaryna gatnaşmaga isleg bildiren uçurymlaryň harby gulluga çagyryş möhletiniň yza süýşürilmegine hukugy bar.Bu ba... Dowamyny oka

Bilelikdäki harby-meýdan türgenleşigi geçirildi
25.10.2022
24-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Türkmenbaşy etrabynyň çäginde ýerleşýän deňiz okuw-türgenleşik merkezinde geçirilen... Dowamyny oka

WATANYŇ WEPALY GERÇEKLERI SYLAGLANDYLAR
28.09.2022
28-nji sentýabrda paýtagtymyzyň gözel künjekleriniň birinde ýerleşýän «Halk Hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň öňündäki meýdança baýramçylyk şowhunyna beslendi. Bu ýerde hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň degişli Permanyna laýyklykda, ýurdumyzyň h... Dowamyny oka

HARBY GULLUKÇYLARYŇ BAÝRAMÇYLYK SOWGATLARY
27.09.2022
Dabaraly harby ýöriş harby gullukçylaryň ýerine ýetiren ajaýyp çykyşlary bilen jemlendi. Ilki bilen, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Aýratyn hormat garawuly batalýonynyň harby gullukçylary sazlaşykly nyzam tilsimlerini ýerine ýetirdiler. Ol... Dowamyny oka

GARAŞSYZ TÜRKMENISTANYŇ DEŇIZ ÇÄKLERINIŇ YGTYBARLY GALKANY
27.09.2022
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllygy mynasybetli guralýan dabaraly harby ýöriş ýurdumyzyň günbatar sebitinde Hazar deňziniň türkmen kenarynda Harby-deňiz güýçleriniň düzümindäki söweşjeň gämileriň dabaraly ýörişi bilen dowam etdi. Bu dabar... Dowamyny oka

WATANYMYZYŇ KUWWATYNY ALAMATLANDYRÝAN DABARA
27.09.2022
Garaşsyzlyk baýramy diýlende hemmeleriň göz öňünde dabaraly harby ýöriş janlanýar. Çünki bu dabaraly çäre her ýyl baş baýramçylygymyza aýratyn öwüşgin çaýýar. Her birimiz bu şanly günde mawy ekran arkaly göni ýaýlymda bu ýokary guramaçylyk dereje... Dowamyny oka

GURYÝER GOŞUNLARYNYŇ TEHNIKI KUWWATYNYŇ ŞÖHLELENMESI
27.09.2022
Dabaraly harby ýöriş Ýaragly güýçlerimiziň Guryýer goşunlarynyň harby tehnikalarynyň gözden geçirilişi bilen dowam etdi. Kuwwatly sowutlanan awtoulaglar, kämil söweşjeň tehnikalar we beýlekiler hatar tutup, Döwlet münberine bezeg berip geçdiler. O... Dowamyny oka

WATAN GORAGY – IŇ MUKADDES MERTEBE
27.09.2022
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň rugsat bermegi bilen, Watanymyzyň gaýduwsyz goragçylary Döwlet münberiniň öňünden buýsançly başlaryny belent tutup, «Halk, Watan, Belent Serkerdebaşy» şygaryny baýdak edinip geçdiler. Türkmenistanyň Goranmak minis... Dowamyny oka