01.10.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
HARBY GULLUKÇYLAR ÝÜREK JOŞGUNYNY BEÝAN ETDILER
23.08.2022
22-nji awgustda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde aýdym-sazly hoşallyk maslahaty geçirildi. Dabara Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ýanyndaky ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň Hojalyk müdiriýetin... Dowamyny oka

HARBY GULLUKÇYLAR HAKYNDA AÝRATYN ALADA
21.08.2022
Hojalyk müdiriýetiniň täze binalar toplumynda serhetçileriň ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen tanyşlygyň dowamynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýolbaşçylary esgerleriň ýatakhanasyna baryp gördüler. Onda oňaýly dynç almak üçin ähli zerur şertler döre... Dowamyny oka

HARBY GULLUKÇYLARYŇ ÜPJÜNÇILIGI UGRUNDA
21.08.2022
Hojalyk müdiriýetinde öndürilýän önümleriň möçberiniň artdyrylmagy harby we hukuk goraýjy edaralaryň şahsy düzümlerini zerur azyk önümleri bilen doly üpjün etmäge mümkinçilik berýär hem-de olar ýurdumyzda azyk howpsuzlygynyň berkidilmegine mynasyp... Dowamyny oka

«ÝAŞLAR HER BIR IŞDE ÖŇBAŞÇY BOLMALYDYRLAR»
21.08.2022
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýolbaşçylary Hojalyk müdiriýetiniň täze binalar toplumy bilen tanyşlygyň barşynda harby gullukçylar bilen söhbetdeş bolup, olaryň gulluk şertleri, isleg-arzuwlary hem-de boş wagtlarynda näme bilen meşgullanýandyklary... Dowamyny oka

ÝOKUMLY TAGAMLAR – HARBY GULLUKÇYLARYŇ SAGLYGYNYŇ GIREWI
21.08.2022
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ýanyndaky ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň Hojalyk müdiriýetiniň 150 orunlyk naharhanasynda ýokumly tagamlary taýýarlamak, serhetçileri talabalaýyk iýmitlendirmek üçin ähli zerur şertler üpjün... Dowamyny oka

Gahrymanlaryň öňünde baş egýäris!
09.05.2022
9-njy maý şöhratly taryhymyzda şanly senedir. Bu gün pederlerimiziň duşmana garşy barlyşyksyz göreşde görkezen deňi-taýy bolmadyk gahrymançylygy, merdanalygy, watansöýüjiligi hem-de mertligi hormatlanylýar, tylda edermen zähmeti bilen ýeňşe goşant... Dowamyny oka

«Ömrümiň manysy» kitabyň tanyşdyryş dabarasy
30.04.2022
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi.Onda çykyş edenler «Ýaşaýyş medeniýeti», «Ynanç hakynda söz», «Müňýyllyklaryň jümmüşinden g... Dowamyny oka

«Halk, Watan, Belent Serkerdebaşy!»
19.03.2022
Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň «Oguzhan» köşkler toplumynyň öňündäki meýdançada dabaraly harby ýöriş geçirildi. Oňa Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy.D... Dowamyny oka

Gadamyňyz batly bolsun, hormatly Belent Serkerdebaşymyz!
19.03.2022
12-nji martda ýurdumyzda möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre – Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary türkmen jemgyýetinde demokratik ýörelgeleriň dabaralanýandygyny, ilatyň raýatlyk düşünjeliliginiň ýokary derejededigini aýdyň görkezdi. Türkmenistan... Dowamyny oka

Täze kitabyň tanyşdyryş dabarasy
25.02.2022
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Abadançylygyň röwşen gadamlary» atly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi.Onda çykyş edenler «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hormatly... Dowamyny oka