milli goshun logo
Harby özgertmeler
Ahalteke bedewleri – Ýeňiş ýörişiniň bezegi
09.05.2020

Ýeňiş ýörişi – geçmişe syýahat
09.05.2020

Russiýa Federasiýasynyň wekiliýeti 748-nji atyjylyk polkunyň söweşjeň baýdagyny ýurdumyza getirdi
09.05.2020

Ýeňiş ýörişinde uruş döwrüni hakydamyzda janlandyran keşpler
09.05.2020

Beýik Ýeňiş – mizemez hatyra
09.05.2020

Uruş weteranlaryna tagzym
07.05.2020

Olar bagtly geljek üçin göreşdiler
06.05.2020

Beýik Ýeňşe goşant goşan daşoguzly weteranlar sylaglanyldy
05.05.2020

Balkanly uruş we tyl weteranlary Ýeňiş gününi toýladylar
03.05.2020

Beýik Watançylyk urşunyň weteranlary we tyl zähmetkeşleri ýubileý medallary bilen sylaglanýarlar
02.05.2020