01.10.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Şanly baýramda – Şa serpaýy
26.09.2021
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramçylygynyň uludan toýlanýan günlerinde ýurdumyzyň dürli ulgamlarynda göreldeli zähmet çekýän ildeşlerimiziň ençemesine hormatly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda hormatly atlar dakyldy, döwlet sylagl... Dowamyny oka

Täze möwsüm – täze gadamlar
01.09.2021
1-nji sentýabr – bu gün ynsanyň kämillik derejesini kesgitleýän ylym-bilim hazynasynyň täze tapgyryna barýan ýoluň başlangyjy. Şeýle ajaýyp günde synaglardan üstünlikli geçip, ençeme deň-duşlaryndan saýlanyp, harby okuwçy, harby talyp bolmak bagtyna... Dowamyny oka

Taryhy wakanyň yzysüre
22.08.2021
Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan 21 ýaşly agyr atletikaçy gyz Polina Gurýewa bilen taryhyndaky ilkinji Olimpiýa medalyny gazandy. Türgen gyza ýokary döwlet sylaglary gowşuryldy. Bu taryhy waka mynasybetli Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi... Dowamyny oka

Watançy nesilleriň sowgady
03.08.2021
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde sergi guraldy. Onda harby uçarlaryň nusgalaryna hem-de hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň täze harby uçarda synag uçuşyny amala aşyran pursatynda geýen uçarman lybasyna aýratyn orun ber... Dowamyny oka

Mertler Watany beýgeldýär
03.08.2021
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýüniň mejlisler zalynda aýdym-sazly dabaraly maslahat geçirildi. Baý many-mazmuna beslenen maslahat hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň Balkan welaýatynda iş saparynda bolmagynyň çäklerinde Ýa... Dowamyny oka

«Her gymmatly eseriňiz, zamanaň bagty, Arkadag!»
11.05.2021
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýiti zehininden çykan «Ak şäherim Aşgabat» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Dabara ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň... Dowamyny oka

Ýeňişli günleriň ýalkymy
08.05.2021
1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy bagtyýarlyk döwrümizde ata-babalarymyzyň mertlik-merdanalyk mekdebi bolup, ýaş nesilleriň kalbynda orun aldy. Watançy esgerler mukaddes topragymyzyň Garaşsyzlygy we halkymy... Dowamyny oka

Bagtly geljek üçin göreşenlere tagzym
07.05.2021
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň we Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň bilelikde guramagynda Merkezi serkerdeler öýünde dabara geçirildi. Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli geçirilen çärä uruş we harby gullugyň weter... Dowamyny oka

Watançy zenanlaryň üstünligi
02.03.2021
Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň guramagynda ýurdumyzyň zenanlarynyň arasynda geçirilýän «Ýylyň zenany» atly bäsleşigi degişli ugurlar boýunça ýokary ruhubelentlige beslenip geçirildi.Türkmenist... Dowamyny oka

Nobatdaky harby atlar dakyldy
27.01.2021
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň Permanyna laýyklykda, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Watan goragçylarynyň güni mynasybetli mukaddes harby borjuny ak ýürekden berjaý edip, Watanymyzyň goranmak ukybyny pugtalandyrma... Dowamyny oka