01.10.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
Mert pederlerimize ruhy tagzym
27.01.2021
Ýurdumyzda ýylyň ilkinji aýynda bellenilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli baýramçylyk dabaralary giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar.Asylly däbe eýerilip, baýramçylyk gününiň säheri Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adynda... Dowamyny oka

Watansöýüjiligiň belent owazy
27.01.2021
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Watan goragçylarynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň we işgärleriniň gatnaşmaklarynda baýramçylyk konserti boldy.Şanly senäniň şan... Dowamyny oka

Taryhy wakalaryň şanyna
21.01.2021
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň baştutanlygynda amala aşyrylan üç sany taslamanyň – Akina – Andhoý beketleriniň arasyndaky demir ýol böleginiň açylyş dabarasy, Kerki – Şibirgan ugry boýunça elektrik geçirijisiniň hem-de Ymamnazar – Akina we Serheta... Dowamyny oka

Harby türgenler baýramçylygy uly üstünlikler bilen garşyladylar
11.12.2020
Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň we işgärleriniň arasynda giň gerimde geçirilen köpçülikleýin sport ýaryşlarynyň jemleri jemlendi. Baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýramynyň bellenilýän günlerinde Türkmenista... Dowamyny oka

Täze neşir – baky Bitaraplygymyza toý sowgady
06.12.2020
Ata-babalarymyzdan gelýän milli ýörelgelerimize pugta uýýan halkymyz toýa sowgatly barmak däbini döwletliligiň nyşany hasaplaýar. Ine, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» atly täze kitaby ýetip gelen baky Bitaraplyg... Dowamyny oka

Watan ogullary hormata mynasyp
20.11.2020
Watan, özüniň merdi-merdana gerçekleri bilen beýikdir. Watany beýgelden Watan ogullarynyň ady taryha ebedi möhürlenýär. Ine, gözel paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýurdumyzyň Watan goragçylary üçin açylyp, ulanmaga berlen täze ýaşaýyş-jaý toplumyn... Dowamyny oka

Mermer binalarda döwrebap şertler
20.11.2020
Güneşli Diýarymyzyň obalary, şäherçeleri hem-de şäherleri hemme zerur şertleri özünde jemleýän ýaşaýyş-durmuş düzümlerine eýe bolýar. Harby we hukuk goraýjy edaralarymyzyň harby gullukçylary we işgärleri üçin paýtagtymyzda açylan täze jaýlar häzirki... Dowamyny oka

Täze jaýlar – harby gullukçylarymyza toý sowgady
20.11.2020
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň hut özüniň gatnaşmagynda mermer paýtagtymyzda ýene-de bir döwrebap toplum – ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleri üçin ähli amatlyklary bolan Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş-jaý toplumy a... Dowamyny oka

Watançy nesilleriň üstünligi
16.11.2020
Ýüregi «Watan» diýip urýan ýaşlar Watanymyzyň ösüşine, rowaç menzillerine özleriniň mynasyp goşandygyny goşýarlar. Muny 2020-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde  ýurdumyzyň zähmetde, döredijilikde aýratyn... Dowamyny oka

Harby gullukçynyň ýaşaýyş-durmuş şerti – döwletiň üns merkezinde
15.10.2020
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň mydama öz çykyşlarynda belleýşi ýaly, «Watan goragçysy hiç zatda kemçilik çekmeli däldir, onuň azygy bol, egin-eşigi ýyly, tehnikasy–ýaragy gurat bolmalydyr». Milli Liderimiziň tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady... Dowamyny oka