22.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby özgertmeler
«Her gymmatly eseriňiz, zamanaň bagty, Arkadag!»
11.05.2021
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýiti zehininden çykan «Ak şäherim Aşgabat» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Dabara ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň... Dowamyny oka

Ýeňişli günleriň ýalkymy
08.05.2021
1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy bagtyýarlyk döwrümizde ata-babalarymyzyň mertlik-merdanalyk mekdebi bolup, ýaş nesilleriň kalbynda orun aldy. Watançy esgerler mukaddes topragymyzyň Garaşsyzlygy we halkymy... Dowamyny oka

Bagtly geljek üçin göreşenlere tagzym
07.05.2021
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň we Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň bilelikde guramagynda Merkezi serkerdeler öýünde dabara geçirildi. Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli geçirilen çärä uruş we harby gullugyň weter... Dowamyny oka

Watançy zenanlaryň üstünligi
02.03.2021
Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň guramagynda ýurdumyzyň zenanlarynyň arasynda geçirilýän «Ýylyň zenany» atly bäsleşigi degişli ugurlar boýunça ýokary ruhubelentlige beslenip geçirildi.Türkmenist... Dowamyny oka

Nobatdaky harby atlar dakyldy
27.01.2021
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň Permanyna laýyklykda, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Watan goragçylarynyň güni mynasybetli mukaddes harby borjuny ak ýürekden berjaý edip, Watanymyzyň goranmak ukybyny pugtalandyrma... Dowamyny oka

Mert pederlerimize ruhy tagzym
27.01.2021
Ýurdumyzda ýylyň ilkinji aýynda bellenilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli baýramçylyk dabaralary giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar.Asylly däbe eýerilip, baýramçylyk gününiň säheri Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adynda... Dowamyny oka

Watansöýüjiligiň belent owazy
27.01.2021
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Watan goragçylarynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň we işgärleriniň gatnaşmaklarynda baýramçylyk konserti boldy.Şanly senäniň şan... Dowamyny oka

Taryhy wakalaryň şanyna
21.01.2021
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň baştutanlygynda amala aşyrylan üç sany taslamanyň – Akina – Andhoý beketleriniň arasyndaky demir ýol böleginiň açylyş dabarasy, Kerki – Şibirgan ugry boýunça elektrik geçirijisiniň hem-de Ymamnazar – Akina we Serheta... Dowamyny oka

Harby türgenler baýramçylygy uly üstünlikler bilen garşyladylar
11.12.2020
Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň we işgärleriniň arasynda giň gerimde geçirilen köpçülikleýin sport ýaryşlarynyň jemleri jemlendi. Baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýramynyň bellenilýän günlerinde Türkmenista... Dowamyny oka

Täze neşir – baky Bitaraplygymyza toý sowgady
06.12.2020
Ata-babalarymyzdan gelýän milli ýörelgelerimize pugta uýýan halkymyz toýa sowgatly barmak däbini döwletliligiň nyşany hasaplaýar. Ine, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» atly täze kitaby ýetip gelen baky Bitaraplyg... Dowamyny oka