22.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanly türgenler Kuraş boýunça dünýä çempionatynda 15 medal gazandylar
Türkmenistanly türgenler Kuraş boýunça dünýä çempionatynda 15 medal gazandylar
28.11.2023 1398 Sport

Şu gün 28-nji noýabrda   paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty milli sportumyzyň ajaýyp ýeňşi bilen tamamlandy.

Ýaryşyň iki gününiň netijeleri boýunça türkmen türgenleri erkekleriň arasynda 7, zenanlaryň arasynda 8, jemi 15 agram derejesinde 15 medal gazandylar. Çempionatyň birinji gününde türgenlerimiz 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazanmagyň başardylar.Galan 7 medal toplumy ugrunda ýaryşlar şu gün — dünýä çempionatynyň jemleýji gününde geçirildi. Bu çempionatda türkmenistanly türgenler ýene-de 3 altyn, 3 kümüş we 1 bürünç medala mynasyp boldular.

Ýurdumyzyň ýygyndy toparyna altyn medaly Wepa Awlýakulyýew (60 kilograma çenli), Sabina Kadyrowa (78 kilograma çenli) we Daýanç Omirow (81 kilograma çenli) dagy gazandyrdylar. Türgenlerimiziň 3-si finalda göreşip, Şatlyk Jumanyýazow (73 kilograma çenli), Jahan Muhammedowa (87 kilograma çenli) we 87 kilogramdan ýokary agramda Sabina Agajanowa  çykyşlaryny kümüş medal bilen jemlediler. 66 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eden Döwlet Hemrakulyýew bolsa bürünç medalyny gazanmagy başardy.

2023-nji ýylyň dünýä çempionaty dünýä derejesindäki iri ýaryşlary ýokary derejede geçirmäge ukyply ýurt hökmünde Türkmenistanyň abraýyny nobatdaky gezek belende galdyrdy.