22.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Bilim
Ýaş harbylaryň ylmy üstünligi
12.06.2022
Ylymlar güni mynasybetli Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde ýurdumyzda ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça yglan edilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy. Her ýylda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy we Magt... Dowamyny oka

«Ýurda gulluk biziň asyl kesbimiz»
11.06.2022
Şahyryň bu setirleri serkerdelik ýoluna gadam basýan uçurymlar barada aýdylan ýaly. Şunuň bilen baglylykda, paýtagtymyzyň gözel künjeginde ýerleşýän Konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdançada ýurdumyzyň Harby akademiýasynyň hem-de harby we hukuk... Dowamyny oka

«Soňky jaň» dabarasy geçirildi
25.05.2022
25-nji maýda «Soňky jaň» dabarasy tutuş ýurdumyz boýunça dabaralanýar. Ýurdumyzyň ähli orta mekdepleri bilen bilelikde, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdepleriniň 11-nji synp harby okuwçylarynyň uçurymlarynyň gutar... Dowamyny oka

Täze möwsüm – täze gadamlar
01.09.2021
1-nji sentýabr – bu gün ynsanyň kämillik derejesini kesgitleýän ylym-bilim hazynasynyň täze tapgyryna barýan ýoluň başlangyjy. Şeýle ajaýyp günde synaglardan üstünlikli geçip, ençeme deň-duşlaryndan saýlanyp, harby okuwçy, harby talyp bolmak bagtyna... Dowamyny oka

Harby ylymlara aýgytly ädim
12.06.2021
Türkmenistanda her ýylyň 12-nji iýunynda Ylymlar güni bellenip geçilýär. Ylym  jemgyýetçilik ösüşiniň kuwwatly özgerdiji güýji hökmünde ýurdumyzyň durmuşynda möhüm orun tutýar, onuň dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna çykmagynda esasy şert bolup hyz... Dowamyny oka

Harby uçurymlar serkerdelik ýoluna gadam goýdular
12.06.2021
«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda  ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw jaýlary öz nobatdaky uçurymlaryny dabara bilen serkerdelik ýoluna ugratdylar. Dabaranyň başynda hormatly Belent Serkerdebaşymyzy... Dowamyny oka

Mekdep durmuşyndan – durmuş mekdebine gadam
26.05.2021
25-nji maýda Watanymyzyň ähli orta mekdepleri bilen bilelikde, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdepleriniň 11-nji synp harby okuwçylarynyň uçurymlarynyň gutardyş dabarasy geçirildi. Harby mekdepde boý alan we uçurymlyk... Dowamyny oka

Täze okuw ýyly — täze üstünlikleriň badalgasy
01.09.2020
1-nji sentýabrda paýtagtymyzyň «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň öňündäki meýdançada täze okuw ýyly hem-de Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabara ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary o... Dowamyny oka

Harby uçurymlaryň ilkinji serkerdelik gadamlary «Halk hakydasyndan» başlandy
13.06.2020
13-nji iýunda Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlary «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň öňündäki meýdançada ilkinji serkerdelik şahsyýetnamalaryny kabul etdiler.​​                Hormatly Bele... Dowamyny oka

«Soňky jaň» – täze üstünliklere badalga
25.05.2020
25-nji maýda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynda ýurdumyzyň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň harby okuwçylarynyň gatnaşmagynda okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli dabaraly baýramçylyk ç... Dowamyny oka