20.05.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Bilim
Kömekçi hojalyklaryny pugtalandyrmak üçin ähmiýetli taslama
05.02.2020
Geçen ýyl hormatly Belent Serkerdebaşymyz harby we hukuk goraýjy edaralarynyň kömekçi hojalyklarynda alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanşyp, degişli düzümlerde maldarçylygy we ekerançylygy has-da giňeltmegiň zerurdygy barada birnäçe tabşyrykla... Dowamyny oka

Zenan raýatlar Harby instituta okuwa kabul ediler
17.01.2020
Türkmen halky Zarina, Rodoguna, Tomaris, Türkan hatyn, Mahmelek hatyn, Melike hatyn, Sagab hatyn, Törebeg hanym, Fatima hatyn, Selime Soltanbegim ýaly taryhda edermenligi bilen dünýäni haýrana goýan merdana türkmen zenanlaryna guwanýar. Edil ş... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine 2020-2021-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň TERTIBI
15.01.2020
1. Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerde okamaga isleg bildiren okuwçylary saýlap almak harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerine bildirilýän aýratyn talaplara laýyk gelýän, 2020-nji ýylda Türkmenistanyň orta mekdepleriniň 11 ýyllyk okuw maksatna... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutyna 2020-2021-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň TERTIBI
15.01.2020
1. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutyna Watana, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna wepaly, sagdyn pikirli, arassa ahlak sypatly, beden taý... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Serhet institutyna 2020-2021-nji okuw ýyly üçin okuwa kabul etmegiň TERTIBI
15.01.2020
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy üçin ýokary harby bilimli hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen, Türkmenistanyň Serhet institutyna okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalarynyň kabul edilip başlandygyny habar berýäris. 1. Türk... Dowamyny oka

Dalaşgärler harby ýokary okuw mekdeplerine resminamalary tabşyrýarlar
14.01.2020
Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdeplerine resminamalary kabul edişlik başlandy. Watan goragçysy diýen asylly käriň eýesi bolmagy arzuw edýän ýaş watandaşlarymyz degişli arzalar bilen ýurdumyzyň harby wekilliklerin... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde 2020-nji ýylyň birinji okuw möwsümi başlandy
13.01.2020
Ýanwar aýynyň başynda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň ähli harby bölümlerinde 2020-nji ýylyň birinji okuw möwsümine badalga berildi. Harby gullukçylaryň hünär taýýarlygy boýunça ýekelikdäki taýýarlyklary başlandy. Onuň çäklerinde esgerler harb... Dowamyny oka

Harby institutdan ders bäsleşiginde ýeňiş gazanan harby talyplara gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy
13.01.2020
Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda geçirilen döwlet ders bäsleşiginde üstünlik gazanan Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň ýigrimi sany harby talyplaryna hem-de olaryň mugallymlaryna Magtymguly adyndaky Ýaşlar gura... Dowamyny oka

Harby talyplar üçin gyşky hasap-synag döwri başlandy
08.01.2020
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynda gyşky hasap-synag döwri başlandy. Golaýdaky birnäçe hepdäniň dowamynda harby talyplar dürli dersler we harby ugurlar boýunça synaglary tabşyrarlar. Ola... Dowamyny oka

Harby talyplaryň ders bäsleşigindäki üstünlikleri
24.12.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň harby talyplarynyň 20-si Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan ýokary okuw mekdepleriniň arasynda geçirilen döwlet ders bäsleşiginde üstünlik ga... Dowamyny oka