22.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Bilim
Ganat-per biten bürgütler asuda asmanymyzyň merdana goragçylarydyr
25.05.2018
Halkymyz ylym paýyndan kemsiz ýüküni tutup, durmuş ýoluna gadam basan ýaşlara hem uçurym diýýär. Uçurymyň nämedigini halkymyzyň hemmesi hem bilýär. Öz ganatyna bil baglap, ata-enesiniň höwürtgesinden ilkinji gezek uçup görmek başarnygyny barlap g... Dowamyny oka

Berkarar döwletiň bagtyýar gerçegi!
04.05.2018
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň: «Bilimli nesil – kuwwatly Watan», «Medeniýet halkyň kalbydyr», «Il saglygy – Ýurt baýlygy» diýen şygarlaryny özüne hemra edinen, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň 3-nji ýyl harby talyby K... Dowamyny oka

Asuda asmanyň ak bürgütleri
25.05.2017
Ata-babalarymyzyň ruhy dünýäsinde uçmak, ganatlanmak düşünjelerine aýratyn ähmiýet berlipdir. Ony her bir zatda görmek mümkin. Erkanalygy uçýan halynyň, bagta barýan ýoly symrug guşuň edebi keşbi bilen baglanyşdyrypdyrlar. Merdanalygy bolsa bürgüt... Dowamyny oka

Gerçek ýigit buýsanjydyr iliniň
14.05.2017
Ýakynda Beýik Ýeňşiň 72 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde yglan eden «Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri» atly döredijilik bäsleşiginiň... Dowamyny oka