22.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Bilim
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde nobatdaky okuw möwsümi üstünlikli tamamlandy
29.11.2019
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde 2019-njy okuw ýylynyň ikinji okuw möwsümi üstünlikli tamamlandy. Bu döwrüň dowamynda çagyryş boýunça harby gullukçylar milli goşunymyzyň söweşjeň ukybyny artdyrmak üçin birnäçe tälimlere gatnaşdylar. Okuw ýylynyň... Dowamyny oka

Milli goşunymyzyň ýaş esgerleri sürüjilik okuw sapaklaryna gatnaşýarlar
23.11.2019
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde gulluk edýän esgerler birnäçe goşmaça amatly mümkinçiliklerden peýdalanýarlar.  Awtomobil sürmäni öwrenmek üçin tölegsiz kurslara gatnamak hem-de sürüji wezipesine bellenmek mümkinçilikleri hem olaryň hataryna gi... Dowamyny oka

Harby bilimiň maksady – ähli tarapdan kämil watançylary terbiýelemek
21.11.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň bilim ulgamyndaky edaralary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleri üçin ähli tarapdan kämil we ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamaga gönükdirilendirler. Bu asylly işde ýaş watançylary – geljekki Watan goragçylar... Dowamyny oka

Geljekki serkerdelere halasgärleriň türgenleşiklerini öwretdiler
07.11.2019
Golaýda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde adatdan daşary ýagdaýlaryň dörän halatynda özüňi alyp barmagyň kadalary boýunça okuw sapagy geçirildi. Sapagy Türkmenistanyň Goran... Dowamyny oka

Harby talyplygyň bosagasynda
02.09.2019
Ýaşlaryň birnäçesi Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdeplerine girmek üçin synaglardan üstünlikli geçdiler. Bu gün bolsa olar harby talyplygyň bosagasynda durlar. Biz hem Bilimler we talyp ýaşlar gününde Türkmenistany... Dowamyny oka

I ýyl harby talyplar Bilimler we talyp ýaşlaryň güni mynasybetli dabaralarda
02.09.2019
Şu gün Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli dabaralar geçirildi. Şeýle dabaralar harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdeplerinde hem geçirildi. Biz hem giriş synaglarynda iň ýokary netije... Dowamyny oka

Harby okuwçylar – ýagty geljegimiziň kepili
02.09.2019
Däp bolşy ýaly, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde hem täze okuw ýylynyň başlanmagy — Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli taýýarlyk işleri ýokary derejede guraldy. 2019-202... Dowamyny oka

Ýaragly Güýçlerimiziň bilim ulgamynda täze okuw möwsümi
02.09.2019
Täze, 2019-2020-nji okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli ýurdumyzda giňden badalga alan çäreleriň biri – Bilimler we talyp ýaşlar güni Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynda, Harby-deňiz ins... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň kitaphana ulgamynyň sanlaşdyrylmagy
24.08.2019
Mälim bolşy ýaly, hormatly Belent Serkerdebaşymyz sagdyn ruhly jemgyýeti kemala getirmekde kitaphanalaryň aýratyn ähmiýetiniň bardygyny, halkymyzy watançylyk ruhunda terbiýelemekde kitaphanalaryň möhüm orun eýeleýändigini aýratyn belläp geçýär. Şo... Dowamyny oka

Harby ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary hünärlerini kämilleşdirýär
09.08.2019
Gowy mugallym bolmak üçin özüňi hemişe kämilleşdirmegiň üstünde işlemeli. Bu oý-pikire eýerip, Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary hünärlerini ýurdumyzyň Harby akademiýasynda kämilleşdirýärler.Öz... Dowamyny oka