31.01.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Bilim
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň kitaphana ulgamynyň sanlaşdyrylmagy
24.08.2019
Mälim bolşy ýaly, hormatly Belent Serkerdebaşymyz sagdyn ruhly jemgyýeti kemala getirmekde kitaphanalaryň aýratyn ähmiýetiniň bardygyny, halkymyzy watançylyk ruhunda terbiýelemekde kitaphanalaryň möhüm orun eýeleýändigini aýratyn belläp geçýär. Şo... Dowamyny oka

Harby ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary hünärlerini kämilleşdirýär
09.08.2019
Gowy mugallym bolmak üçin özüňi hemişe kämilleşdirmegiň üstünde işlemeli. Bu oý-pikire eýerip, Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary hünärlerini ýurdumyzyň Harby akademiýasynda kämilleşdirýärler.Öz... Dowamyny oka

Harby bilim sanly ulgama geçirilýär
29.07.2019
Diňe goranyş häsiýetli Harby doktrina esaslanýan ýurdumyzda harby bilimiň kämilleşdirilmegine, giň dünýägaraýyşly ýokary hünär derejeli serkerdeleriň taýýarlanmagyna uly üns berilýär. Şu nukdaýnazardan Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik... Dowamyny oka

Giriş synaglary dowam edýär
24.07.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynda we Harby-deňiz institutynda giriş synaglary dowam edýär. Synaglaryň dowamynda harby talyp bolmak isleýän dalaşgärler takmynan iki hepdäniň içinde Türkm... Dowamyny oka

Terbiýeçilik düzüminiň serkerdeleriniň okuw-usulyýet ýygnanyşygy
22.07.2019
Ýakynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň terbiýeçilik düzüminiň serkerdeleri bilen, bu ulgamda ozal däbe öwrülen okuw-usulyýet ýygnanyşygy geçirildi. Döwlet ideologiýasyny wagyz-n... Dowamyny oka

Harby lukman talyplar goşun täliminde
17.07.2019
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň öňdengörüjilikli we parasatly başlangyçlary esasynda döredilen Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň harby lukmançylyk fakultetinde bilim alýan harby talyplar Ýaragly Güýçlerimi... Dowamyny oka

Harby-lukmançylyk fakultetine dalaşgärleriň resminamalary kabul edilýär
15.07.2019
Mälim bolşy ýaly, 8-nji iýulda biziň ýurdumyzda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärlerden okuw resminamalaryny kabul ediş möwsümi başlandy. Ýokary okuwlaryň biri hökmünde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwe... Dowamyny oka

Harby talyplaryň geçen okuw ýylynda üstünlikleri
22.06.2019
Ýakynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw jaýlarynyň harby talyplarynyň uçurymy dabaraly ýagdaýda geçirildi. Olar ýene-de sanalgyja günlerden ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň dürli harby bölümlerinde serkerdelik wezipelerini... Dowamyny oka

Harby gullukçylaryň döredijilik üstünlikleri
15.06.2019
Golaýda, «Türkmenistan – rowaçlygyň Watany» ýylynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni giňden wagyz etmek, ýaşlaryň döredijilik ukyplaryny kämilleşdirmek, olary döredijilik gözleglerine we üstünliklerine ruhlandyrmak maksady bilen, Medeniýe... Dowamyny oka

«Ýylyň mugallymy – 2019»
10.06.2019
Golaýda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň arasynda «Ýylyň mugallymy – 2019» Döwlet bäsleşigi geçirildi. Bu bäsleşikde mugallymlar sapagy guramakda talyplar bilen gatnaşyklaryny, olary okuwa höweslendirmekde, ýatkeş... Dowamyny oka