20.05.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Bilim
Geljekki serkerdelere halasgärleriň türgenleşiklerini öwretdiler
07.11.2019
Golaýda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde adatdan daşary ýagdaýlaryň dörän halatynda özüňi alyp barmagyň kadalary boýunça okuw sapagy geçirildi. Sapagy Türkmenistanyň Goran... Dowamyny oka

Harby talyplygyň bosagasynda
02.09.2019
Ýaşlaryň birnäçesi Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdeplerine girmek üçin synaglardan üstünlikli geçdiler. Bu gün bolsa olar harby talyplygyň bosagasynda durlar. Biz hem Bilimler we talyp ýaşlar gününde Türkmenistany... Dowamyny oka

I ýyl harby talyplar Bilimler we talyp ýaşlaryň güni mynasybetli dabaralarda
02.09.2019
Şu gün Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli dabaralar geçirildi. Şeýle dabaralar harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdeplerinde hem geçirildi. Biz hem giriş synaglarynda iň ýokary netije... Dowamyny oka

Harby okuwçylar – ýagty geljegimiziň kepili
02.09.2019
Däp bolşy ýaly, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde hem täze okuw ýylynyň başlanmagy — Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli taýýarlyk işleri ýokary derejede guraldy. 2019-202... Dowamyny oka

Ýaragly Güýçlerimiziň bilim ulgamynda täze okuw möwsümi
02.09.2019
Täze, 2019-2020-nji okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli ýurdumyzda giňden badalga alan çäreleriň biri – Bilimler we talyp ýaşlar güni Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynda, Harby-deňiz ins... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň kitaphana ulgamynyň sanlaşdyrylmagy
24.08.2019
Mälim bolşy ýaly, hormatly Belent Serkerdebaşymyz sagdyn ruhly jemgyýeti kemala getirmekde kitaphanalaryň aýratyn ähmiýetiniň bardygyny, halkymyzy watançylyk ruhunda terbiýelemekde kitaphanalaryň möhüm orun eýeleýändigini aýratyn belläp geçýär. Şo... Dowamyny oka

Harby ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary hünärlerini kämilleşdirýär
09.08.2019
Gowy mugallym bolmak üçin özüňi hemişe kämilleşdirmegiň üstünde işlemeli. Bu oý-pikire eýerip, Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary hünärlerini ýurdumyzyň Harby akademiýasynda kämilleşdirýärler.Öz... Dowamyny oka

Harby bilim sanly ulgama geçirilýär
29.07.2019
Diňe goranyş häsiýetli Harby doktrina esaslanýan ýurdumyzda harby bilimiň kämilleşdirilmegine, giň dünýägaraýyşly ýokary hünär derejeli serkerdeleriň taýýarlanmagyna uly üns berilýär. Şu nukdaýnazardan Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik... Dowamyny oka

Giriş synaglary dowam edýär
24.07.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynda we Harby-deňiz institutynda giriş synaglary dowam edýär. Synaglaryň dowamynda harby talyp bolmak isleýän dalaşgärler takmynan iki hepdäniň içinde Türkm... Dowamyny oka

Terbiýeçilik düzüminiň serkerdeleriniň okuw-usulyýet ýygnanyşygy
22.07.2019
Ýakynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň terbiýeçilik düzüminiň serkerdeleri bilen, bu ulgamda ozal däbe öwrülen okuw-usulyýet ýygnanyşygy geçirildi. Döwlet ideologiýasyny wagyz-n... Dowamyny oka