22.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Bilim
Harby institutdan ders bäsleşiginde ýeňiş gazanan harby talyplara gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy
13.01.2020
Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda geçirilen döwlet ders bäsleşiginde üstünlik gazanan Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň ýigrimi sany harby talyplaryna hem-de olaryň mugallymlaryna Magtymguly adyndaky Ýaşlar gura... Dowamyny oka

Harby talyplar üçin gyşky hasap-synag döwri başlandy
08.01.2020
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynda gyşky hasap-synag döwri başlandy. Golaýdaky birnäçe hepdäniň dowamynda harby talyplar dürli dersler we harby ugurlar boýunça synaglary tabşyrarlar. Ola... Dowamyny oka

Harby talyplaryň ders bäsleşigindäki üstünlikleri
24.12.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň harby talyplarynyň 20-si Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan ýokary okuw mekdepleriniň arasynda geçirilen döwlet ders bäsleşiginde üstünlik ga... Dowamyny oka

Harby talyplaryň arasynda kitap okamak bäsleşiginiň jemi jemlenildi
23.12.2019
Ýakynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynda harby talyplaryň arasynda «Okamadyk öküner, dil gysgadyr, sakynar» ady bilen geçirilen kitap okamak bäsleşiginiň jemi jemlenildi. Geljekki serk... Dowamyny oka

Harby talyplar Ýaragly Güýçlerimiziň sanly ulgama geçmegine goşant goşýarlar
20.12.2019
Belli bolşy ýaly, häzirki wagtda hormatly Belent Serkerdebaşymyz ýurdumyzyky edara-kärhanalary sanly ulgamyna geçirmek boýunça işlere uly üns berýär. Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy we sanly bilim ulgamyny kämilleşdirmegiň... Dowamyny oka

Bitaraplyk ýörelgämiz – Dünýä nusga göreldämiz
11.12.2019
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Harby-lukmançylyk fakultetinde Garaşsyz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 24 ýyllygy mynasybetli «Bitaraplyk ýörelgämiz – dünýä nusga göreldämiz» atly ylmy-amaly masl... Dowamyny oka

«Baky Bitaraplyk – köňül joşgunym» atly şygryýet bäsleşigi jemlenildi
09.12.2019
Golaýda, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Terbiýeçilik işleri boýunça müdirligi hem-de «Esger» gazetiniň redaksiýasy tarapyndan Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli guralan Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň hatarynda harby gullugy geçýän çag... Dowamyny oka

«Ýylyň harby psihology» bäsleşiginiň jemi jemlendi
07.12.2019
5 – 6-njy dekabrda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde «Ýylyň harby psihology» atly bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Bu bäsleşik ýurdumyzyň iň ökde harby psihologlaryny kesgitlemäge we Ýaragly Güýçlerimizde b... Dowamyny oka

Ýaş watançylaryň mekdep taslamalarynyň ilkinji sergisi
06.12.2019
Golaýda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde Ministrligiň garamagyndaky Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerinde okaýan harby okuwçylar tarapyndan taýýarlanan mekdep taslamalaryn... Dowamyny oka

Harby institutyň wekilleri «Ýaş alymlar – telekommunikasiýa ulgamynda» atly bäsleşigiň ýeňijileri
01.12.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň zehinli ýaş harby gullukçylary we harby talyplary «Ýaş alymlar – telekommunikasiýa ulgamynda» atly bäsleşiginde 3-nji orna mynasyp boldular. Bu bäsleşik Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ý... Dowamyny oka