27.02.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Bilim
Harby talyplar we harby gullukçylar Ýaş alymlaryň bäsleşigine gatnaşýarlar
15.02.2020
Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň harby talyplary hem-de Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby gullukçylary Ýaş alymlaryň bäsleşigine öz ylmy işlerini hödürlediler. Däp bolşy ýaly, bu bäsleşik Magtymguly a... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutyna okuwa çagyrýarys! | 2020-2021
13.02.2020
2020 – 2021-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynda okamaga isleg bildiren orta bilimli, çagyryş boýunça harby gullugy geçen, ýaşy 24-den geçmedik ýa-da Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdiri... Dowamyny oka

Ýurdumyzyň merdana Watan goragçylary ylym-bilim ulgamyny ösdürmäge goşant goşýarlar
06.02.2020
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öz çykyşlarynda belleýşi ýaly, halkymyzyň taryhyny bilýän,  ýurdumyzyň häzirki gazanan beýik üstünliklerine guwanýan, Garaşsyz Türkmenistanyň şan-şöhratyny artdyrmaga çalyşýan hakyky watançylaryň... Dowamyny oka

Kömekçi hojalyklaryny pugtalandyrmak üçin ähmiýetli taslama
05.02.2020
Geçen ýyl hormatly Belent Serkerdebaşymyz harby we hukuk goraýjy edaralarynyň kömekçi hojalyklarynda alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanşyp, degişli düzümlerde maldarçylygy we ekerançylygy has-da giňeltmegiň zerurdygy barada birnäçe tabşyrykla... Dowamyny oka

Zenan raýatlar Harby instituta okuwa kabul ediler
17.01.2020
Türkmen halky Zarina, Rodoguna, Tomaris, Türkan hatyn, Mahmelek hatyn, Melike hatyn, Sagab hatyn, Törebeg hanym, Fatima hatyn, Selime Soltanbegim ýaly taryhda edermenligi bilen dünýäni haýrana goýan merdana türkmen zenanlaryna guwanýar. Edil ş... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine 2020-2021-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň TERTIBI
15.01.2020
1. Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerde okamaga isleg bildiren okuwçylary saýlap almak harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerine bildirilýän aýratyn talaplara laýyk gelýän, 2020-nji ýylda Türkmenistanyň orta mekdepleriniň 11 ýyllyk okuw maksatna... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutyna 2020-2021-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň TERTIBI
15.01.2020
1. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutyna Watana, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna wepaly, sagdyn pikirli, arassa ahlak sypatly, beden taý... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Serhet institutyna 2020-2021-nji okuw ýyly üçin okuwa kabul etmegiň TERTIBI
15.01.2020
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy üçin ýokary harby bilimli hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen, Türkmenistanyň Serhet institutyna okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalarynyň kabul edilip başlandygyny habar berýäris. 1. Türk... Dowamyny oka

Dalaşgärler harby ýokary okuw mekdeplerine resminamalary tabşyrýarlar
14.01.2020
Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdeplerine resminamalary kabul edişlik başlandy. Watan goragçysy diýen asylly käriň eýesi bolmagy arzuw edýän ýaş watandaşlarymyz degişli arzalar bilen ýurdumyzyň harby wekilliklerin... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde 2020-nji ýylyň birinji okuw möwsümi başlandy
13.01.2020
Ýanwar aýynyň başynda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň ähli harby bölümlerinde 2020-nji ýylyň birinji okuw möwsümine badalga berildi. Harby gullukçylaryň hünär taýýarlygy boýunça ýekelikdäki taýýarlyklary başlandy. Onuň çäklerinde esgerler harb... Dowamyny oka