20.05.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Bilim
Harby talyplaryň arasynda kitap okamak bäsleşiginiň jemi jemlenildi
23.12.2019
Ýakynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynda harby talyplaryň arasynda «Okamadyk öküner, dil gysgadyr, sakynar» ady bilen geçirilen kitap okamak bäsleşiginiň jemi jemlenildi. Geljekki serk... Dowamyny oka

Harby talyplar Ýaragly Güýçlerimiziň sanly ulgama geçmegine goşant goşýarlar
20.12.2019
Belli bolşy ýaly, häzirki wagtda hormatly Belent Serkerdebaşymyz ýurdumyzyky edara-kärhanalary sanly ulgamyna geçirmek boýunça işlere uly üns berýär. Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy we sanly bilim ulgamyny kämilleşdirmegiň... Dowamyny oka

Bitaraplyk ýörelgämiz – Dünýä nusga göreldämiz
11.12.2019
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Harby-lukmançylyk fakultetinde Garaşsyz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 24 ýyllygy mynasybetli «Bitaraplyk ýörelgämiz – dünýä nusga göreldämiz» atly ylmy-amaly masl... Dowamyny oka

«Baky Bitaraplyk – köňül joşgunym» atly şygryýet bäsleşigi jemlenildi
09.12.2019
Golaýda, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Terbiýeçilik işleri boýunça müdirligi hem-de «Esger» gazetiniň redaksiýasy tarapyndan Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli guralan Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň hatarynda harby gullugy geçýän çag... Dowamyny oka

«Ýylyň harby psihology» bäsleşiginiň jemi jemlendi
07.12.2019
5 – 6-njy dekabrda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde «Ýylyň harby psihology» atly bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Bu bäsleşik ýurdumyzyň iň ökde harby psihologlaryny kesgitlemäge we Ýaragly Güýçlerimizde b... Dowamyny oka

Ýaş watançylaryň mekdep taslamalarynyň ilkinji sergisi
06.12.2019
Golaýda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde Ministrligiň garamagyndaky Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerinde okaýan harby okuwçylar tarapyndan taýýarlanan mekdep taslamalaryn... Dowamyny oka

Harby institutyň wekilleri «Ýaş alymlar – telekommunikasiýa ulgamynda» atly bäsleşigiň ýeňijileri
01.12.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň zehinli ýaş harby gullukçylary we harby talyplary «Ýaş alymlar – telekommunikasiýa ulgamynda» atly bäsleşiginde 3-nji orna mynasyp boldular. Bu bäsleşik Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ý... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde nobatdaky okuw möwsümi üstünlikli tamamlandy
29.11.2019
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde 2019-njy okuw ýylynyň ikinji okuw möwsümi üstünlikli tamamlandy. Bu döwrüň dowamynda çagyryş boýunça harby gullukçylar milli goşunymyzyň söweşjeň ukybyny artdyrmak üçin birnäçe tälimlere gatnaşdylar. Okuw ýylynyň... Dowamyny oka

Milli goşunymyzyň ýaş esgerleri sürüjilik okuw sapaklaryna gatnaşýarlar
23.11.2019
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde gulluk edýän esgerler birnäçe goşmaça amatly mümkinçiliklerden peýdalanýarlar.  Awtomobil sürmäni öwrenmek üçin tölegsiz kurslara gatnamak hem-de sürüji wezipesine bellenmek mümkinçilikleri hem olaryň hataryna gi... Dowamyny oka

Harby bilimiň maksady – ähli tarapdan kämil watançylary terbiýelemek
21.11.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň bilim ulgamyndaky edaralary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleri üçin ähli tarapdan kämil we ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamaga gönükdirilendirler. Bu asylly işde ýaş watançylary – geljekki Watan goragçylar... Dowamyny oka