31.01.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Bilim
Ýokary hünärli serkerdeler – milli goşunymyzyň kuwwaty
02.06.2019
Ýakynda Türkmenistanyň Harby akademiýasynda harby we hukuk goraýjy edaralarynyň serkerdelerine hünärini kämilleşdirenligi barada degişli resminamalar we diplomlar gowşuryldy. Öz bilimini artdyran we goşmaça tejribe alan harby gullukçylar diňe gora... Dowamyny oka

Asmandan inen bürgütler
30.05.2019
Ýakynda 2018–2019-njy okuw ýylynyň maksatnamasyna laýyklykda Harby institutyň 4-nji ýyl harby talyplary ilkinji gezek paraşutly böküşleri amala aşyrdylar. Bu harby talyplar bilen gürrüňdeş bolanyňda olar özleriniň tolgundyryjy pursatlary barada bu... Dowamyny oka

Geljekki Watan goragçylary üçin synaglar başlady
29.05.2019
Bilşimiz ýaly, mundan müňlerçe ýyl ozal kämil ylymlary özleşdiren ata-babalarymyz bu mukaddes topragy umumadamzat medeniýetiniň ösüşi üçin ähmiýetli wakalaryň mekanyna öwürmegi başarypdyrlar. Merdana pederlerimiziň şan-şöhratyny biziň günlerimize... Dowamyny oka

Ýaş watançylaryň durmuşynda «soňky jaň»
25.05.2019
Şu gün ýurdumyzyň ähli mekdeplerinde, şol sanda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerinde «soňky jaň» kakyldy.Watan goragçylary bolup ýetişjek ýigitlerimiziň uçurym dabaralary Türkmenistanyň Goranmak ministrligini... Dowamyny oka

«Döwletli döwran hakda köňül söhbedi»
25.05.2019
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýolbaşçylygynda «Türkmenistan – rowaçlygyň Watany» ýylynda harby talyp ýaşlaryň ylymly-bilimli, giň gözýetimli bolmagyna ähli amatly şertler döredilýär. Milli Ýaragly Güýçlerimiziň düzüminde gulluk etjek harby lu... Dowamyny oka

Watan gerçeginiň üstünligi
06.05.2019
Beýik Ýeňşiň 74 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde yglan eden, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýigitleriniň arasynda geçirilen... Dowamyny oka

Serkerdeler hünär taýdan kämilleşdiriler
06.03.2019
6-njy martda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde goranmak ministri B.Gündogdyýew çykyş edip, hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklary bilen baglylykda Milli goşunymyzyň harby birikmelerinde iki aýyň dowamynda amala aşyrylan i... Dowamyny oka

Mergenleriň ukyp-başarnygy kämilleşdirilýär
19.01.2019
2019-njy ýylyň meýilnamasy boýunça, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Ýörite maksatly toparlarynyň hünär derejelerini has-da kämilleşdirmek maksady bilen «Kelete» okuw merkezinde şu aýyň 7-19-y aralygynda geçirilen harby gullukçy mergenleriň taýý... Dowamyny oka

Gerçekligiň mekdebini geçenler
29.12.2018
    Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleri we beýleki goşunlary üçin ýokary harby hünärli serkerdeleri we işgärleri taýýarlamak, serkerdeleriň bilimlerini, hünär tejribelerini artdyrmak üçin ýurdumyzda Türkmenistanyň Harby akademiýasy hereket edýär. Horm... Dowamyny oka

Wada berip bize aýdyň geljegi, bu gün kasam edýär Watan gerçegi
01.09.2018
1-nji sentýabr... Bu günüň özboluşlyja bir täsiri bar. Oňa şol günüň eçilýän şatlygyndan dadanlar has gowy düşünse gerek. Adam öz ömrüniň dowamynda şol bagta ýugrulan günüň birnäçesini biri-birinden tapawutly duýgular bilen başdan geçirýär. Çünki... Dowamyny oka