11.12.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Bilim
Harby talyplaryň geçen okuw ýylynda üstünlikleri
22.06.2019
Ýakynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw jaýlarynyň harby talyplarynyň uçurymy dabaraly ýagdaýda geçirildi. Olar ýene-de sanalgyja günlerden ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň dürli harby bölümlerinde serkerdelik wezipelerini... Dowamyny oka

Harby gullukçylaryň döredijilik üstünlikleri
15.06.2019
Golaýda, «Türkmenistan – rowaçlygyň Watany» ýylynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni giňden wagyz etmek, ýaşlaryň döredijilik ukyplaryny kämilleşdirmek, olary döredijilik gözleglerine we üstünliklerine ruhlandyrmak maksady bilen, Medeniýe... Dowamyny oka

«Ýylyň mugallymy – 2019»
10.06.2019
Golaýda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň arasynda «Ýylyň mugallymy – 2019» Döwlet bäsleşigi geçirildi. Bu bäsleşikde mugallymlar sapagy guramakda talyplar bilen gatnaşyklaryny, olary okuwa höweslendirmekde, ýatkeş... Dowamyny oka

Ýokary hünärli serkerdeler – milli goşunymyzyň kuwwaty
02.06.2019
Ýakynda Türkmenistanyň Harby akademiýasynda harby we hukuk goraýjy edaralarynyň serkerdelerine hünärini kämilleşdirenligi barada degişli resminamalar we diplomlar gowşuryldy. Öz bilimini artdyran we goşmaça tejribe alan harby gullukçylar diňe gora... Dowamyny oka

Asmandan inen bürgütler
30.05.2019
Ýakynda 2018–2019-njy okuw ýylynyň maksatnamasyna laýyklykda Harby institutyň 4-nji ýyl harby talyplary ilkinji gezek paraşutly böküşleri amala aşyrdylar. Bu harby talyplar bilen gürrüňdeş bolanyňda olar özleriniň tolgundyryjy pursatlary barada bu... Dowamyny oka

Geljekki Watan goragçylary üçin synaglar başlady
29.05.2019
Bilşimiz ýaly, mundan müňlerçe ýyl ozal kämil ylymlary özleşdiren ata-babalarymyz bu mukaddes topragy umumadamzat medeniýetiniň ösüşi üçin ähmiýetli wakalaryň mekanyna öwürmegi başarypdyrlar. Merdana pederlerimiziň şan-şöhratyny biziň günlerimize... Dowamyny oka

Ýaş watançylaryň durmuşynda «soňky jaň»
25.05.2019
Şu gün ýurdumyzyň ähli mekdeplerinde, şol sanda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerinde «soňky jaň» kakyldy.Watan goragçylary bolup ýetişjek ýigitlerimiziň uçurym dabaralary Türkmenistanyň Goranmak ministrligini... Dowamyny oka

«Döwletli döwran hakda köňül söhbedi»
25.05.2019
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýolbaşçylygynda «Türkmenistan – rowaçlygyň Watany» ýylynda harby talyp ýaşlaryň ylymly-bilimli, giň gözýetimli bolmagyna ähli amatly şertler döredilýär. Milli Ýaragly Güýçlerimiziň düzüminde gulluk etjek harby lu... Dowamyny oka

Watan gerçeginiň üstünligi
06.05.2019
Beýik Ýeňşiň 74 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde yglan eden, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýigitleriniň arasynda geçirilen... Dowamyny oka

Serkerdeler hünär taýdan kämilleşdiriler
06.03.2019
6-njy martda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde goranmak ministri B.Gündogdyýew çykyş edip, hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklary bilen baglylykda Milli goşunymyzyň harby birikmelerinde iki aýyň dowamynda amala aşyrylan i... Dowamyny oka