22.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Tehnologiýa
Sesden çalt uçýan raketa
27.02.2020
«Guangdong Hongda Blasting» kompaniýasy sesden hem çalt uçýan täze «HD-1» raketasynyň barlag uçuşlaryny üstünlikli tamamlady. Kompaniýanyň hünärmenleri raketanyň hemme aýratynlyklarynda öz maksatlaryna ýetendiklerini belleýärler. Barlag uçuşlarynd... Dowamyny oka

«Pegasus Mini»
26.02.2020
Ýakynda «Robotic Research LLC» kompaniýasy özüniň täze «Pegasus Mini» atly enjamyny hödürledi. Bu enjam guryýerde hem-de howada uçýan uçarmansyz uçarlaryň derejesinde (gibrid, uçarmansyz uçar ulgamy ýa-da sürüjisiz guryýer tehnikasy) döredilen Peg... Dowamyny oka

Rostaing kompaniýasynyň täze innowasion metal detektory
14.12.2019
Rostaing kompaniýasy sada bir ellik ýa-da bilekde ýerleşdirilen, ulanylmagy aňsat bolan metal detektory – Scanforce bilen tanyşdyrdy. ROSTAING SCANFORCE ulgamy dolulygyna bir ellik ýa-da bilege ýerleşdirilen kiçi göwrümli bir metal detektorydyr.... Dowamyny oka

Rafael kompaniýasynyň täze hyýaly kabinasy söweşijilik ukyby artdyrar
12.12.2019
Rafael kompaniýasynyň geljekdäki söweş tehnikalary üçin taýýarlan çözgüdi, iki sany topar agzasyna niýetlenendir. Tehnologiýa hakyky wagtda (real time) söweş meýdanynyň maglumatlaryny we artdyrylan hakykaty ulanyp, 360 gradus ýagdaýa görä tapawutl... Dowamyny oka

Rapiscan kompaniýasynyň «Tomograph 920 CT» barlag enjamy
12.12.2019
Rapiscan kompaniýasynyň täze önümi howa menzilleri ýaly jemgyýetçilik ýerlerinde goşlaryň barlag ulgamyny kämilleşdirmek üçin niýetlenendir.920 CT enjamy partlaýjy maddalary awtomatiki ýagdaýda ýokary netijelilikde anyklaýar we goraglygy üpjün edý... Dowamyny oka

«Spynel termal» kameralary binalary dron hüjümlerinden gorar
25.10.2019
Dronlary we uçarmansyz uçarlary ýüze çykarmak birnäçe sebäplere görä örän kyndyr. Olaryň göwrüminiň kiçi bolýanlygy we metal bolmadyk materiallardan öndürilýänligi sebäpli radar sistemalary arkaly anyklamak, aýratynam guşlar ýaly beýleki uçýan ji... Dowamyny oka

Elektromagnetik germewli ýarag
25.10.2019
«Yeteknoloji» kompaniýasynyň öndüren germewli elektromagnetik ýaragy goranyşda hem-de hüjümde howply hipersonik (sesden çalt gidýän) ýaraglara mynasyp bäsdeş bolup biler. Bu täze ýaragy bar bolan ýarag sistemalary bilen utgaşykly ulanyp bolýar. On... Dowamyny oka

«Raytheon» kompaniýasynyň kämilleşdirilen lazer ýarag ulgamy
19.08.2019
«Raytheon» kompaniýasynyň «HELWS» lazer ýaragy dronlary ýüze çykarmak we täsirsiz ýagdaýa getirip, ony bada-bat ýere gondurmak üçin niýetlenendir. Ol tebigy ýangyçdan däl-de, arassa Gün energiýasyndan peýdalanýar. Ýarag bir sany uçary anyk takykly... Dowamyny oka

Off-road taktiki tehnikasynyň täze nesli
16.08.2019
Dürli kynçylykly ýollar üçin niýetlenen tehnikalaryň täze nesli bolan bu awtoulag barlaglardan üstünlikli geçdi. Tehnikanyň öňki aýnalaryna söweş meýdanyna girende ulanar ýaly ýokardan açylyp-ýapylýan sowutlanan ok geçirmeýän gabsa ýerleşdirilen.... Dowamyny oka

ZALA Aero kompaniýasynyň täze partlaýjy ýaragy
25.07.2019
ZALA Aero kompaniýasy «Lancet» atly partlaýjy ýaragyny köpçülige mälim etdi. «Lancet» partlaýjy ýaragy aňtaw, aragatnaşyk, nawigasiýa we urgy böleklerinden emele gelýär. Öndürijileriň aýtmagyna görä, «Lancet» partlaýjy ýaragy adaty ýarag sistemala... Dowamyny oka