09.12.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Tehnologiýa
Täze lybas söweşijilik ukyby artdyrar
24.02.2019
Täze bukujy lybas geljekde tehnikalary we esgerleri daş-töweregi bilen has gowy utgaşdyrar. Elektrikli induktirlenen material bilen örtülen lybas daş-töweregiň reňkine görä üýtgeýär. Häzirki bar bolan nikaplaýjy lybas görnüşleriniň nikaplamak aýr... Dowamyny oka

Täze sowutlanan tiz kömek awtoulagy
07.02.2019
Öňdebaryjy tehnika brendlerini öndürýän «REV Ambulance Group» kompaniýasy özüniň ilkinji ballistik goragly tiz kömek awtoulagy bilen tanyşdyrdy.«The REV Guardian» atly sowutlanan tiz kömek awtoulagy, howply ýagdaýlara ilkinji sezewar bolanlary hal... Dowamyny oka

Özi hereket edýän gaubisa
17.01.2019
«NORINCO» kompaniýasy özüniň täze SH15 kysymly 155mm 8×8 çekijilikli özi hereket edýän gaubisasy bilen tanyşdyrdy. Gaubisa sowutlanan kabinasy, 6×6 çekijilikli esasy göwresi we onuň arkasyna tirkelen 155m ot-açyjy ýaragyndan ybarat bolup, agramy... Dowamyny oka

Minalara çydamly täze awtoulag
17.01.2019
    «BAIC» kompaniýasy özüniň minalara çydamly täze awtoulagy bilen tanyşdyrdy. B100J kysymly 4×4 çekijilikli sowutlanan awtoulagyň esasy aýratynlyklary ýokary goraglylygy, çaltlygy we harby gullukçylary daşamak üçin amatlylygydyr. Tehnikanyň öz a... Dowamyny oka

Signallary kesiji söweş enjamy
05.01.2019
Öňdebaryjy uçarmansyz howa tehnikalaryny öndürýän «Kalaşnikow ZALA AERO» konserni (ZALA ZONT) emeli hemralardan ugradylan signallary basyp ýatyryjy enjam öndürdi. Bu enjam radiusy iki kilometr bolan meýdanda nawigasiýa sistemalarynyň (GPS, GLONAS... Dowamyny oka

Deňiz pyýadaçylary üçin täze harby-taktiki tehnika
28.11.2018
«Deba Trucks» kompaniýasynyň täze «DMV Anaconda» atly harby-taktiki tehnikasy deňiz pyýadaçylary üçin niýetlenendir. Tehnikada «Iveco» kompaniýasynyň göwresi ulanylandyr. «DMV Anaconda» 4×4-lük ýeňil hem-de bronirlenen tehnikadyr. Onuň agramy 7 tonna... Dowamyny oka

Läheňden ylham alynan suwasty gämi
28.11.2018
Üýtgeşik konstruksiýasy bilen ünsi özüne çekýän «SMX-31» suwasty gämisiniň şekili läheňe meňzedilipdir. «SMX-31» gämisi başgaça «Elektrik» diýlip hem atlandyrylýar. Sebäbi suwasty gämisi dolulygyna elektrik energiýasy bilen hereket edýär. Dizel m... Dowamyny oka

Gämä garşy goranyş raketasynyň täze nesli
30.10.2018
«Saab» kompaniýasy özüniň «RBS15  Gungnir» atly gämä garşy goranyş raketasynyň täze nesli bilen tanyşdyrdy. Täze raketa özüniň özboluşly konstruksiýasy bilen ünsi çekýär. «RBS15  Gungnir» raketasynyň häzirki bar bolan raketa sistemalaryndan tapaw... Dowamyny oka

Täze başgap tizligi 500 m/s bolan jisimlerden gorar
30.10.2018
«NPP KlASS» kompaniýasy özüniň täze goraýjy başgabyny köpçülige hödürledi. Öndüriji kompaniýa öz mahabatlarynda başgabyň «Stechkin APS» awtomatiki sapançasynyň 9×18 peşeňinden gorajakdygy barada belläp geçýär. Täze başgabyň iň esasy aýratynlygy t... Dowamyny oka

Has ýeňil we goragly
09.10.2018
«Rafael» kompaniýasy «Trophy ASP» atly täze bronirlenen goranyş ulgamynyň barlag işlerini üstünlikli tamamlady. Harby tehnikalary, esasan, ýörite söweş tanklaryny dürli görnüşli raketalardan goramak maksady bilen işlenilip taýýarlanylan täze ulga... Dowamyny oka