01.10.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Tehnologiýa
Ähli meýdan şertlerinde özbaşdak hereket edýän harby ulag
23.05.2019
«Nikola Motor» kompaniýasy özüniň «Reckless» atly täze elektrikli harby ulagynyň sürüjisiz görnüşini äşgär etdi. Ähli meýdan şertleri üçin niýetlenen ulag uzak aralykdan «3D görüş sistemasy» arkaly dolandyrylýar. Ol dolulygyna elektrik energiýasy... Dowamyny oka

Raketa daşaýjy uçarmansyz uçar
05.03.2019
«Protector RG Mk1» kysymly uzakdan dolandyrylýan uçarmansyz uçary 2020-nji ýylyň ortalarynda ulanylmaga başlanar. «SkyGuardian» kompaniýasynyň önümi bolan uçarmansyz uçaryň uçuş çydamlylygy 40 sagatdan hem gowrakdyr. Uçaryň dokuz ganaty bolup, ol... Dowamyny oka

Gorag üçin has ýiti gözler
26.02.2019
Serhetleriň we kenarýakalaryň goraglylygy tutanýerli gözegçiligi talap edýär. Howanyň açyk günlerinde gorag galalary onlarça kilometre çenli gözegçilik edip bilýärler. Emma gijelerine ýa-da howa şertlerine baglylykda görüşiň peselen ýagdaýlarynda... Dowamyny oka

Täze lybas söweşijilik ukyby artdyrar
24.02.2019
Täze bukujy lybas geljekde tehnikalary we esgerleri daş-töweregi bilen has gowy utgaşdyrar. Elektrikli induktirlenen material bilen örtülen lybas daş-töweregiň reňkine görä üýtgeýär. Häzirki bar bolan nikaplaýjy lybas görnüşleriniň nikaplamak aýr... Dowamyny oka

Täze sowutlanan tiz kömek awtoulagy
07.02.2019
Öňdebaryjy tehnika brendlerini öndürýän «REV Ambulance Group» kompaniýasy özüniň ilkinji ballistik goragly tiz kömek awtoulagy bilen tanyşdyrdy.«The REV Guardian» atly sowutlanan tiz kömek awtoulagy, howply ýagdaýlara ilkinji sezewar bolanlary hal... Dowamyny oka

Özi hereket edýän gaubisa
17.01.2019
«NORINCO» kompaniýasy özüniň täze SH15 kysymly 155mm 8×8 çekijilikli özi hereket edýän gaubisasy bilen tanyşdyrdy. Gaubisa sowutlanan kabinasy, 6×6 çekijilikli esasy göwresi we onuň arkasyna tirkelen 155m ot-açyjy ýaragyndan ybarat bolup, agramy... Dowamyny oka

Minalara çydamly täze awtoulag
17.01.2019
    «BAIC» kompaniýasy özüniň minalara çydamly täze awtoulagy bilen tanyşdyrdy. B100J kysymly 4×4 çekijilikli sowutlanan awtoulagyň esasy aýratynlyklary ýokary goraglylygy, çaltlygy we harby gullukçylary daşamak üçin amatlylygydyr. Tehnikanyň öz a... Dowamyny oka

Signallary kesiji söweş enjamy
05.01.2019
Öňdebaryjy uçarmansyz howa tehnikalaryny öndürýän «Kalaşnikow ZALA AERO» konserni (ZALA ZONT) emeli hemralardan ugradylan signallary basyp ýatyryjy enjam öndürdi. Bu enjam radiusy iki kilometr bolan meýdanda nawigasiýa sistemalarynyň (GPS, GLONAS... Dowamyny oka

Deňiz pyýadaçylary üçin täze harby-taktiki tehnika
28.11.2018
«Deba Trucks» kompaniýasynyň täze «DMV Anaconda» atly harby-taktiki tehnikasy deňiz pyýadaçylary üçin niýetlenendir. Tehnikada «Iveco» kompaniýasynyň göwresi ulanylandyr. «DMV Anaconda» 4×4-lük ýeňil hem-de bronirlenen tehnikadyr. Onuň agramy 7 tonna... Dowamyny oka

Läheňden ylham alynan suwasty gämi
28.11.2018
Üýtgeşik konstruksiýasy bilen ünsi özüne çekýän «SMX-31» suwasty gämisiniň şekili läheňe meňzedilipdir. «SMX-31» gämisi başgaça «Elektrik» diýlip hem atlandyrylýar. Sebäbi suwasty gämisi dolulygyna elektrik energiýasy bilen hereket edýär. Dizel m... Dowamyny oka