22.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
Aziada—2018-iň ilkinji medaly
22.08.2018
Şu gün, Tomusky ХVIII Aziýa oýunlarynyň üçünji güni ajaýyp waka - agyr atletikaçy Kristina Şermetowanyň 53 kilograma çenli agram derejede çykyş edip, kümüş medala eýe bolmagyna beslendi.91 kilogramy götermek üçin üçünji synanyşykda hemmelerden agyr—9... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sport ulagynda synag sürşüni amala aşyrdy
20.08.2018
Dynç güni säheriň ir çagynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sport ýaryşlarynyň hakyky şertlerinde nobatdaky gezek sport türgenleşigini geçmek üçin, Garagum sährasynyň ajaýyp künjekleriniň birine geldi.Döwlet Baştutanymyz bu ýere spo... Dowamyny oka

Türk­men tür­gen­le­ri XVIII to­mus­ky Azi­ýa oýun­la­ry­na gi­riş­di­ler
20.08.2018
Indoneziýanyň paýtagty Jakartada 18-nji awgustda “Bung Karno” stadionynda açylyş dabarasy geçirilen XVIII tomusky Aziýa oýunlarynyň şu günki, ilkinji gününde, Türkmenistanyň türgenleri erkin göreş we suwda ýüzmek boýunça ýaryşlara gatnaşdylar.Erkin g... Dowamyny oka

Indoneziýada geçirilýän Tomusky Aziadada Türkmenistanyň baýdagy galdyryldy
19.08.2018
Indoneziýanyň paýtagty Jakartada XVIII Tomusky Aziýa oýunlaryna gatnaşmak üçin bu ýere gelen Türkmenistanyň ýygyndy toparyny mübäreklemek dabarasy boldy.Atletikaçylar obasynyň halkara zolagynda Türkmenistanyň dabaraly senasynyň astynda ýurdumyzyň baý... Dowamyny oka

«Amul — Hazar 2018» halkara awtoralli boýunça mediaforum
06.08.2018
Şu gün Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aziýa oýunlarynyň üstünlikli geçirilen ýeri bolan Olimpiýa şäherjiginiň “Sport” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisine bagyşlanan mediaforum geçirildi. Çär... Dowamyny oka

Şir ýürekli türgenler
04.08.2018
Gojaman taryhyň sahypalaryna ser salanyňda adamzadyň mertligi, gaýduwsyzlygy, çydamlylygy talap edýän gyzykly wakalara, täze açyşlara bolan ymtylyşynyň çäksiz bolandygyna göz ýetirmek kyn däl. Adamyň islegi, arzuwy, döredijiligi mydama hereketde. Mun... Dowamyny oka

Nepalda taekwondo boýunça türkmen ussatlary altyn medallary gazandylar
17.07.2018
Türkmenistanyň taekwondo boýunça ýygyndy topary (ITF görnüşi) Nepalyň paýtagty Katmandu şäherinde geçirilen Günorta Aziýanyň VI açyk çempionatynda umumy sanawda ikinji orny eýeledi.Ýaryşyň birinji güni taekwondo ussatlary göreşiň tuli görnüşinde bäsl... Dowamyny oka

Jiu-jit­su bo­ýun­ça Azi­ýa çem­pio­na­tyn­da ýy­gyn­dy to­pa­ry­myz 18 me­da­la my­na­syp bol­dy
16.07.2018
Türk­men tür­gen­le­ri jiu-jit­su bo­ýun­ça Ak­tau (Ga­za­gys­tan) şä­he­rin­de ta­mam­la­nan Azi­ýa çem­pio­na­tyn­da ýig­ri­mä go­laý me­da­la my­na­syp bol­du­lar. Ýa­ryş­la­ra 20 ýurt­dan dört ýü­ze go­laý tür­gen gat­naş­dy.Türk­me­nis­ta­nyň ýy... Dowamyny oka

Türkmen dzýudoçylary Hytaýyň Taýbeýinde geçirilen ýaryşda iki medaly eýelediler
10.07.2018
Dzýudo boýunça Hytaýyň Taýbeýinde tamamlanan Aziýanyň açyk halkara ýaryşynda türkmen türgenleri iki medala mynasyp boldular. Bäsleşiklere 23 ýurtdan iki ýüze golaý türgen gatnaşdy, olar ähli sebit konfederasiýalaryna wekilçilik edýärler.90 kilograma... Dowamyny oka

Taryhy ýörişiň ýollary bilen
14.06.2018
Häzirki wagtda Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary, 1990-njy ýylda Magtymguly – Aşgabat – Magtymguly ugry boýunça geçirilen welosipedli ýörişe gatnaşyjylaryň we gurnaýjylaryň hatarynda bolan Sapargül Mämmedowa hem-de onuň ýanýoldaşy Serdar Annaorazow bilen... Dowamyny oka