22.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Raýat Goranyşy
ÝAŞ NESILE KÄMIL BILIM
03.04.2023
Ýakynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Aşgabat şäher raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň guramagynda  Aşgabat şäheriniň umumy bilim edaralarynyň «Ýaşaýyş-durmuş esaslary» dersini okadýan mugallymlary bilen «Raýat goranyşyna w... Dowamyny oka

OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI
03.04.2023
Ýakynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň guramagynda welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäher raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirlikleriniň raýat goranyşy bölüminiň raýat goranyşyna taýýarl... Dowamyny oka

DUŞUŞYK-ÝYGNAGY GEÇIRILDI
02.03.2023
Golaýda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň professor-mugallymlary we diňleýjileri bilen Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň tejribeli hünärmenleriniň gatnaşm... Dowamyny oka

Wagyz-nesihat çäresi geçirildi
31.01.2022
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ähli ulgamlarda alnyp barylýan işler raýatlarymyzyň asuda durmuşda parahat ýaşamaklygyna gönükdirilendir. Şonuň bilen birlikde, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Lebap welaýat raýat goranyşy we halas ediş i... Dowamyny oka

Ýaşlar biziň geljegimizdir
31.01.2022
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Balkan welaýat raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň hem-de Balkan welaýat Baş bilim müdirliginiň bilelikde guramagynda Balkanabat şäherindäki 3-nji we 23-nji orta mekdeplerde «Adatdan daşary ýagda... Dowamyny oka