27.02.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Resmi habarlar
03.02.2024
«Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama bilen, Bilim işiniň döwlet akkreditasiýasy hakynda Düzgünnama tassyklanyldy.* * * Türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoşniýetli gatnaşy... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi
03.02.2024
Düýn – 2-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna hem-de döwlet durmuşyna degişli ileri tutulýan meselelere garaldy.Il... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň Ýokary Baştutanyny gutlady
02.02.2024
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Onuň Alyjenaby Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandara Malaýziýanyň Patyşasy hökmünde tagta geçmegi mynasybetli tüýs ýürekden... Dowamyny oka

Ýurdumyzda Ýaşulular geňeşiniň mejlisi geçirildi
01.02.2024
Düýn – 31-nji ýanwarda türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň tabşyrygy boýunça paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Ýaşulular geňeşiniň hem-de Gurbanguly Berdimuhamedow adynda... Dowamyny oka

Okgunly ösüşe itergi berýän gatnaşyklar
30.01.2024
Düýn – 29-njy ýanwarda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowanyň öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip Türkmenistana iş sapary bilen gelen Hytaý Halk Respublikasynyň Halk wekilleriniň Ählihytaý ýygnagynyň hemişelik komitetiniň Başlygyny... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
30.01.2024
Düýn – 29-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyn... Dowamyny oka

Geljegi nazarlaýan türkmen-german hyzmatdaşlygy
29.01.2024
27-nji ýanwarda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde lukmançylyk klasterini döretmek boýunça maslahat beriş hyzmatlaryny ýerine ýetirmek barada yglan edilen halkara bäs... Dowamyny oka

Resmi habarlar
29.01.2024
Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmaga, goranmak ukybyny berkitmäge, çäk bitewüligini, konstitusion gurluşyny goramaga, howpsuzlygy, jemgyýetçilik we hukuk tertibini, kanunçylygy üpjün etmäge goşan ul... Dowamyny oka

Gahryman Arkadagymyz iş maslahatyny geçirdi
28.01.2024
Düýn – 27-nji ýanwarda türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň wise-preziden... Dowamyny oka

Merdana gerçekleri ruhlandyran baýramçylyk konserti
27.01.2024
Şu gün Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan dabaralar bilen utgaşyp, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde baýramçylyk konserti guraldy. Oňa ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçy düzümleri, serkerdel... Dowamyny oka