22.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi
21.02.2024 277 Habarlar

   Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

   

Belent mertebeli we gadyrly dostum!

Ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek we pugtalandyrmak maksady bilen, men Hindistanyň hormatly raýaty hanym Madhumita Hazarika Bhagaty Hindistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine belledim. Onuň ukyp-başarnygy öz üstüne ýüklenen jogapkärli wezipäni Siziň ynamyňyza we meniň goldawyma mynasyp derejede üstünlikli ýerine ýetirjekdigine ynam döredýär.

Şunuň bilen baglylykda, ony Size mahsus bolan hoşniýetlilik bilen kabul etmegiňizi hem-de meniň adymdan aýtjak sözleriniň ählisine, aýratyn-da, Siziň Alyhezretiňize çuňňur hormat goýýandygym we tüýs ýürekden dostlugym baradaky sözlerimi beýan edende, oňa ynanmagyňyzy Sizden haýyş edýärin.

                                                     Draupadi MURMU,

                 Hindistan Respublikasynyň Prezidenti.