milli goshun logo
Okuw sapaklary geçirildi
Okuw sapaklary geçirildi
31.01.2022 1718 Okuw kurslary

Aşgabat şäheriniň çägi boýunça eýeçiligiň görnüşine garamazdan, edaralaryň hem-de raýat goranyşynyň birikmeleriniň hünärmenlerini okuw möwsüminde raýat goranyşyna taýýarlamak boýunça degişli meýilnama laýyklykda, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Aşgabat şäher raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirligi tarapyndan gysga möhletleýin okuw  sapaklary geçirildi.

Okuw sapaklarynyň dowamynda diňleýjilere tebigy we tehnogen häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak we olaryň ýetirip biljek zyýanlarynyň täsirini peseltmek, halas ediş hem-de beýleki gaýragoýulmasyz işler ýerine ýetirilende sazlaşykly hereketleri guramak boýunça giňişleýin düşünje berildi. Şeýle hem häzirki zaman halas ediş tehnikalarynyň,  adatdan daşary ýagdaýlary ýok etmäge çekiljek beýleki serişdeleriň we emläkleriň zerur gorlaryny taýýar ýagdaýda saklamagyň ähmiýeti nygtaldy.