31.05.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň sebitlerindäki awtomenzilleriň açylyşyna ak pata berdi
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň sebitlerindäki awtomenzilleriň açylyşyna ak pata berdi
25.09.2022 235 Habarlar

24-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly ulag düzüminiň desgalarynyň — Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda täze ýolagçy awtomenzilleriniň binalarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Her desganyň umumy meýdany 30 müň inedördül metr bolup, birbada 700 ýolagça hyzmat etmäge hem-de şäher, şäherýaka, şäherara ugurlarda awtobus ýolagçylaryna ýokary hilli hyzmatlary hödürlemäge niýetlenendir. Meýdanlary 2150 hem-de 2100 inedördül metr bolan açyk hem-de ýapyk awtoduralgalar, degişlilikde, 100 we 112 ýeňil awtoulaga niýetlenendir. Şeýle-de bu ýerde halkara hem-de şäherara awtobuslar üçin duralga, şäher awtobuslary, taksi ulaglary üçin meýdança göz öňünde tutulypdyr.

Täze ýolagçy awtomenzilleriniň açylyp ulanmaga berilmegi mynasybetli, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan awtoulag serişdeleriniň açarlary gowşuryldy. Milli däp-dessurlarymyza laýyklykda, ýaşuly nesliň wekilleri awtoulaglara un sepip, üzärlik tütetdiler hem-de döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ata Watanymyzyň gülläp ösmegi barada doga-dileg etdiler.