18.08.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanyň taryhynda futzal boýunça ilkinji kubok duşuşygy geçiriler
Türkmenistanyň taryhynda futzal boýunça ilkinji kubok duşuşygy geçiriler
10.03.2019 1110 Sport

10-njy martda Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesinde ýurdumyzyň taryhynda ilkinji gezek futzal boýunça Naýbaşy kubok ugrundaky duşuşyk geçiriler. Ilkinji duşuşyk Türkmenistanyň çempiony - Içeri işler ministrliginiň «Köpetdagy» bilen Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň «Deňizçi» futzal toparynyň arasynda geçiriler.

Toparlaryň her biriniň düzüminde 14 oýunçy bolar. Olaryň bäşisi duşuşygyň ilkinji minutlaryndan meýdança çyksa, galanlary oýnuň dowamynda çalşyrylar. Jemi 40 minutdan ybarat boljak duşuşygyň esasy wagty deňlikde tamamlansa, 5 minut goşmaça wagt berler. Eger ýeňiji onda-da kesgitlenmese, duşuşygyň ykbalyny 6 metrlik jerime urgulary çözer. Duşuşykda «Köpetdag» gök, «Deňizçi» bolsa ak köýnekçede çykyş eder. Duşuşyk gündiz sagat 12:00-da başlanar.