27.02.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
09.12.2023 283 Habarlar

Düýn – 8-nji dekabrda  hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň şu ýylyň on bir aýynda alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Mejlisiň barşynda ýurdumyzyň kanunçylygyny on bir aýyň dowamynda milli parlament tarapyndan ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrmak boýunça ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada maglumat berildi. Şeýle-hem 2023-nji ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda  ykdysadyýet, oba hojalyk, gurluşyk we senagat, telekeçilik, elektroenergetika, medeniýet, bilim, saglygy goraýyş, halkara gatnaşyklary, ulag we kommunikasiýalar,  nebitgaz ulgamlarynda gazanylan netijeler hem-de öňde duran wezipeler barada hasabat berildi.

Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, şu ýylyň on bir aýynda alnyp barlan işleriň netijeleriniň Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň uly üstünliklere eýe bolýandygyny aýdyň görkezýändigini kanagatlanma bilen belledi. 

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýdylanlary jemläp, indi ýylyň tamamlanmagyna az wagtyň galandygyny belledi. Şoňa görä-de, şu ýyly gowy netijeler bilen jemläp, täze — 2024-nji ýyly mynasyp garşylamak üçin degişli işleri alyp barmagyň zerurdygy nygtaldy.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.