27.02.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkezindäki gurluşyklaryň barşy bilen tanyşdy
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkezindäki gurluşyklaryň barşy bilen tanyşdy
20.11.2022 337 Habarlar

19-njy noýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen gyzyklandy. Şeýle hem Gahryman Arkadagymyz bu ýerde ozal maslahatlaşylan wezipeleriň ýerine ýetirilişi bilen tanyşdy.

Gahryman Arkadagymyz, ilki bilen, bu ýerde bina edilen çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine geldi. Desganyň töweregi abadanlaşdyrylypdyr, bagy-bossanlyklar döredilipdir. Hormatly Arkadagymyz merkeziň çagalara niýetlenendigini nazara alyp, onuň esasy girelgesiniň ýüzünde degişli nyşanynyň ýerleşdirilmeginiň maksadalaýyk boljakdygyny aýtdy. 

Soňra Arkadagymyz şol ýerden uzakda bolmadyk ýerde bina edilen çagalar bagyna tarap ýöräp gitdi. Ýol ugruna Halk Maslahatynyň Başlygy bu ýerlerde bagy-bossanlyklaryň döredilişini, işleriň alnyp barlyşyny synlady. 

Soňra Gahryman Arkadagymyz aýratyn gurnalan ýerde gözden geçirmek üçin taýýarlanan şekil taslamalary hem-de çyzgylary synlady. Şolaryň arasynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň şaýollara, köçelere at dakmak we täze binalary atlandyrmak boýunça ozal maslahatlaşan wezipeleriniň ýerine ýetirilişine degişli şekil taslamalary hem bar. Mälim bolşy ýaly, hormatly Arkadagymyz täze merkeziň şaýollaryna we köçelerine milli medeniýetimizde, sungatymyzda, edebiýatymyzda, taryhymyzda öçmejek yz goýan şahsyýetleriň atlarynyň dakylmagyny teklip edip, munuň olaryň bitiren hyzmatlaryna minnetdarlygyň nyşanyna öwrüljekdigini we beýik şahsyýetleriň atlarynyň ebedileşdiriljekdigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, B.Kerbabaýewiň, K.Gurbannepesowyň, G.Ezizowyň, A.Garlyýewiň, S.Ataýewanyň, M.Kulyýewanyň, M.Garryýewiň we beýlekileriň ýatlanylmagynyň maksadalaýyk boljakdygy bellenildi.