22.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Taryh
Mertligiň ykrary
07.05.2017
1945-nji ýylda Berlin derwezesiniň simwolik açary gowşurylan ildeşimiz Sowet Soýuzynyň Gahrymany Allaberdi Agalyýewiň mysalynda türkmenistanly esgerleriň görkezen edermenligi hakda söz. Özümem haýran, geçen urşuň wakalary hakyndaky ýazgylary ta... Dowamyny oka

Arheologlar we dikeldijiler gadymy Paryzdepe şäherinde rejeleýiş işlerini geçirýärler
04.04.2017
Aşgabadyň etegindäki gadymy Paryzdepe şäheriniň çäginde arheologiýa barlaglary we rejeleýiş işleri dowam edýär. Bu ýerde gadymy siwilizasiýanyň bolandygynyň subutnamalary saklanylýar, şol döwürlerde şäher we ekerançylyk medeniýeti, suw desgalar... Dowamyny oka

Şuwlaýan oklar
12.03.2017
Hekaýa Hyýawan hanyň Oguz-türkmen ýurdunyň serhedine golaý ýere geçip, öz-özi bilen ikiçäk iç hümledip oturmagynyň sebäbi bardy. Ol öňräkden bäri gözüň ýagyny iýip barýan oguz sähralarynyň hyrydarydy. Bu owadan sährany öz ýurdunyň bir künjegine... Dowamyny oka