22.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby durmuş
«Asman bürgütleri» söweşjeň wezipeleri ýerine ýetirdiler
21.10.2023
Ýaragly Güýçlerimiziň ygtyýaryndaky täze, döwrebap uçarlar we dikuçarlar harby okuw türgenleşiginde ençeme söweşjeň wezipeleri ýerine ýetirdiler. Howadan hüjüm edýän söweşjeň uçarlar yzygiderli howa urgularyny amala aşyryp, garşydaş nyşanalary hat... Dowamyny oka

Gahrymanlaryň öňünde baş egýäris!
09.05.2023
9-njy maý şöhratly taryhymyzda şanly senedir. Bu gün pederlerimiziň duşmana garşy barlyşyksyz göreşde görkezen deňi-taýy bolmadyk gahrymançylygy, merdanalygy, watansöýüjiligi hem-de mertligi hormatlanylýar, tylda edermen zähmeti bilen ýeňşe goşant... Dowamyny oka

Watan goragçylary hakynda aýratyn alada
26.01.2023
Watan goragçylarynyň gününiň öňüsyrasynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Garabogaz şäherçesinde Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň harby gullukçylary üçin düýpli abatlanan 4 gatly, 60 öýli täze ýaşaýyş jaýy gurlup ulanmaga berildi.... Dowamyny oka

Halkyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak — döwlet syýasatynyň möhüm ugry
26.01.2023
25-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, «Çoganly» ýaşaýyş toplumyndaky Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky kottejler toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasy geçirildi. Munuň özi häzirki zam... Dowamyny oka