13.06.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Aşgabat - 140 ýyllygyna
«Meniň kakam» filmi – «Aşgabat bahary» kinofestiwalynyň ýeňijisi
25.05.2021
Ýekşenbe güni «Aşgabat» kinoteatrynda Türkmenistanyň telewideniýe, radio we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi tarapyndan gurnalan «Aşgabat bahary» atly gysga metražly filmleriň bäsleşiginiň ýapylyş d... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabynyň rus dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy
24.05.2021
2021-nji ýylyň 22-nji maýynda Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabynyň rus dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Bu dabara Russiý... Dowamyny oka

Kämil sazlaşygyň ajaýyp miwesi
19.05.2021
(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)Taryp edilýän gözel paýtagtymyz bilen baglanyşykly her bir ösüşe, özgerişe edil, öz öýümize täze bir zat alanymyzdaky ýaly begenýäris, buýsanýarys. Ak bagta meňzeş baş şäherimiz ýurdumyzyň ajaýyp ösüşleri barada sözsüz... Dowamyny oka

Paýtagta saparymyň ýazgylaryndan
18.05.2021
(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)Her gezek Aşgabada gitmeli bolamda, näme üçindir, ýüregim birhili çalt uran ýaly bolup, meni üýtgeşik bir duýgy gaplaýar. Ine, ýene-de ak şäherim Aşgabada diýip, iş sapary bilen ýola düşdüm. Ýol uzak bolansoň, kä aýdym... Dowamyny oka

Daşkentdäki «Aşgabat» seýilgähi
17.05.2021
(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)Daşkentdäki «Aşgabat» seýilgähi türkmen halkynyň baý taryhyna we medeniýetine has içgin aralaşmaga mümkinçilik berýär. Ol şäheriň Magtymguly köçesinden uzak bolmadyk ýerde 10 gektar meýdana uzap gidýär. Gurluşygynda hä... Dowamyny oka

Aşgabat – halkara gatnaşyklaryň merkezi
16.05.2021
(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň tagallalary bilen halkara gatnaşyklarynyň merkezi hökmünde Aşgabat şäherini hemmetaraplaýyn ösdürmäge uly üns berilýär. Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň paý... Dowamyny oka

Bagtyýar nesilleriň şäheri
15.05.2021
(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)Bu suraty görýäňizmi?! Nähili gowy çekilipdir. Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň uçurymy Merjen Kurbangeldiýewa bu eserini «Bagtyýar nesil» diýip atlandyrypdyr. Biz bu surata seretsek, öz çagalygymyz ýady... Dowamyny oka

Şugla saçýan şaýolum
15.05.2021
(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)Islendik bir ýurt hakynda gürrüň edilende, ilki bilen onuň paýtagty göz öňüňe gelýär. Paýtagt – ýurduň merkezi, esasy ýüzi bolup durýar. Paýtagtyň gözelligi oňa gelýän syýahatçylarda şol paýtagtyň özi bilen birlikde, ý... Dowamyny oka

Aşgabadym – göwünleriň zynaty (oýlanma)
14.05.2021
(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)Aşgabat, sen nähili gözel şäher?! Seniň köküni müňýyllyklardan alyp gaýdýan türkmeniň kalby ýaly aklygyň tebigy sazlaşygy emele getirýär. Seniň keşbiňi, ýollaryňy, baglaryňy, daglaryňy... synlamak neneň lezzetli! Men s... Dowamyny oka

«AŞGABAT» sözi nähili döräpdir?
14.05.2021
(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)Häzirki döwürde «Aşgabat» sözüniň döreýşi barada birnäçe pikir bar. Öwez Gündogdyýewiň «Aşgabat – keramatly ärsagyň şäheri» atly kitabynda bu barada gyzykly maglumatlar getirilýär.Kitapda beýan edilişi ýaly, XX asyryň... Dowamyny oka