31.05.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Watan gahrymanlarynyň edermenligi mawy ekranda
22.05.2023
Ýurdumyzda harby gullukçylaryň watançylyk ruhuny belende götermek hem-de medeniýetli dynç almaklaryny üpjün etmek maksady bilen paýtagtymyzdaky kinokonsert merkezlerinde Watan goragçylary üçin Sahysalyh Baýra... Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidentiniň Halkara futbol federasiýasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşygy
05.05.2023
4-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň Olimpiýa stadionynda Halkara futbol federasiýasynyň (FIFA) prezidenti Janni Infantino bilen duşuşyk geçirdi.Döwlet... Dowamyny oka
ARTYKOGULLARYNDAN BAŞLANAN TARYHY ARTYKMAÇLYK
03.04.2023
    Türkmeniň milli buýsanjy taryhyň çuňluklarynda-da ýeriň basyndan dykyzlygyny güýçlendirip, hilini ýokarlandyrýan almaz mysalydyr.    Söhbediň başyny 1136 – 1202-nji ýyllarda ýaşan, yslam dünýäsine wekilçi... Dowamyny oka
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebine okuwa çagyrýarys
21.02.2023
1. 2023-2024-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebinde okamaga isleg bildiren, 2023-nji ýylda Türkmenistanyň orta mekdepleriniň 8-nji synpyny tamamlanda... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy
22.05.2023
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.Bu ýerde Türkmenistanyň Prezident... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
22.05.2023
21-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy we beýleki möhüm meseleler ara alnyp mas... Dowamyny oka

«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli dabaralary we çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça Guramaçylyk toparyny döretmek hakynda» Karar
22.05.2023
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli geçiriljek döwlet çärelerine gowy taýýarlyk görmek we ýokary derejede geçirmek maksady bilen, Türkmenist... Dowamyny oka

Döwlet Baştutanymyz «Merkezi Aziýa — Hytaý» birinji sammitine gatnaşdy
20.05.2023
19-njy maýda Hytaý Halk Respublikasynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Merkezi Aziýa — Hytaý» sammitine gatnaşdy.HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň başlyklyk etmeginde geçirilen ýokary dere... Dowamyny oka

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Saud Arabystanynyň Patyşa maşgalasynyň agzasy bilen duşuşdy
20.05.2023
19-njy maýda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Saud Arabystanynyň Patyşa maşgalasynyň agzasy Emir Muhammed ben Saad ben Halid Al Saud bilen bolan duşuş... Dowamyny oka