09.12.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Ýaşlar baýragynyň eýeleri
16.11.2021
Hormatly Belent Serkerdebaşymyz: «Watansöýüji, giň düşünjeli, ynsanperwer, zähmetsöýer, maksada okgunly, belent ahlakly bagtyýar nesillerimiz ähli ukyp-başarnyklaryny eziz Watanymyzyň gülläp ösmegine bagyş e... Dowamyny oka
Harby türgeniň halkara ýeňşi
16.11.2021
2021-nji ýylyň 12 – 14-nji noýabry aralygynda Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherinde Sambo boýunça dünýä çempionaty geçirildi. Oňa Türkmenistanyň sambo we söweş sambosy boýunça milli ýygyndy to... Dowamyny oka
Türkmen paýtagtynyň taryhy – fotosuratlarda
25.04.2021
(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)Aşgabat şäheri gadymdan oturymly ozalky Ashabat obasynyň ýerinde döräpdir. 1881-nji ýylyň ýanwarynda Ashabat çeşmesiniň ugrunda ýerleşýän agzalan obada 800 çemesi ak öý bar eken.... Dowamyny oka
Täze möwsüm – täze gadamlar
01.09.2021
1-nji sentýabr – bu gün ynsanyň kämillik derejesini kesgitleýän ylym-bilim hazynasynyň täze tapgyryna barýan ýoluň başlangyjy. Şeýle ajaýyp günde synaglardan üstünlikli geçip, ençeme deň-duşlaryndan saýlanyp, h... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Kanslerini gutlady
7 sagat öň
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow jenap Olaf Şolsa Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Kansleri wezipesine saýlanmagy mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny ýollady.Milli Li... Dowamyny oka

Türkmenistanyň we BMG-niň arasynda durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlygyň çarçuwaly Maksatnamasy boýunça mejlis geçirildi
7 sagat öň
Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ugrunda 2021 – 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly Maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça Bilelikdäki ýolbaşçy we utgaşdyryjy komitet... Dowamyny oka

Okuw sapaklary geçirildi
1 gün öň
Ýakynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň welaýat we Aşgabat şäher raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirlikleriniň okuw kurslarynda 2021-nji ýylyň okuw möwsüminde degişli meýilnama esasynda, bilim edaralarynyň... Dowamyny oka

«Hatyra» kitabynyň täze neşiri çapdan çykdy
2 gün öň
«Hatyra» kitabynyň täze neşiriniň ikinji tomy Balkan welaýatynda önüp-ösen, 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda wepat bolan, ýaralanma zerarly hassahanalarda aradan çykan hem-de dereksiz ýiten esgerleriň... Dowamyny oka

Türkmen agyr atletikaçylary dünýä çempionatyna gatnaşarlar
2 gün öň
Türkmenistanyň agyr atletika boýunça 15 türgenden ybarat milli ýygyndy topary 7-nji dekabrda Özbegistanyň paýtagty Daşkentde başlanýan dünýä çempionatyna gatnaşar. 29-njy gezek geçirilýän zenanlar bäsleşiginde Ýuld... Dowamyny oka