24.01.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Jan Watanymyz Türkmenistanyň waspy
07.01.2022
Hormatly Belent Serkerdebaşymyz Täze ýylyň garşylanýan ajaýyp pursatlarynda ata Watanymyzyň ýeten derejesini, rowaçlyklara beslenýän menzillerini wasp edip, täze goşgy döredendigini we ony «Jan Watanym Türkm... Dowamyny oka
Harby türgeniň halkara ýeňşi
16.11.2021
2021-nji ýylyň 12 – 14-nji noýabry aralygynda Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherinde Sambo boýunça dünýä çempionaty geçirildi. Oňa Türkmenistanyň sambo we söweş sambosy boýunça milli ýygyndy to... Dowamyny oka
Türkmen paýtagtynyň taryhy – fotosuratlarda
25.04.2021
(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)Aşgabat şäheri gadymdan oturymly ozalky Ashabat obasynyň ýerinde döräpdir. 1881-nji ýylyň ýanwarynda Ashabat çeşmesiniň ugrunda ýerleşýän agzalan obada 800 çemesi ak öý bar eken.... Dowamyny oka
Täze möwsüm – täze gadamlar
01.09.2021
1-nji sentýabr – bu gün ynsanyň kämillik derejesini kesgitleýän ylym-bilim hazynasynyň täze tapgyryna barýan ýoluň başlangyjy. Şeýle ajaýyp günde synaglardan üstünlikli geçip, ençeme deň-duşlaryndan saýlanyp, h... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Milli Liderimiziň köpugurly syýasaty täze neşirleriň sahypalarynda
1 gün öň
21-nji ýanwarda paýtagtymyzda «Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkara habar beriş serişdelerine beren interwýulary», «Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy» hem-de «Ykdysa... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
1 gün öň
21-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de taýýarlanylan resminama... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Daşoguz welaýatyna iş sapary
2 gün öň
20-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, sebitleri ösdürmegiň maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde bar bolan mümkinçilikleri netijeli peýdalanmak, şe... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasyndaky telefon arkaly söhbetdeşlik
2 gün öň
20-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.  Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynd... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Aşgabat-siti» iri ýaşaýyş toplumynyň gurluşyk taslamasynyň durmuşa geçirilişiniň barşy bilen tanyşdy
3 gün öň
19-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Aşgabat-siti» iri ýaşaýyş toplumynyň gurluşygyna degişli meseleler bilen tanyşmak üçin ak mermerli paýtagtymyzyň demirgazyk künjegine geldi.Döwlet Baş... Dowamyny oka