29.07.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
«Her gymmatly eseriňiz, zamanaň bagty, Arkadag!»
11.05.2021
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýiti zehininden çykan «Ak şäherim Aşgabat» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Dabara ýurdumy... Dowamyny oka
Harby türgenlerimiz ussatlygyny basketbol meýdançasynda subut etdiler
03.11.2020
Şu gün Harby institutyň basketbol meýdançasynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň basketbol toparlarynyň arasynda duşuşyk geçirildi.Ýurdumyzyň harby we... Dowamyny oka
Türkmen paýtagtynyň taryhy – fotosuratlarda
25.04.2021
(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)Aşgabat şäheri gadymdan oturymly ozalky Ashabat obasynyň ýerinde döräpdir. 1881-nji ýylyň ýanwarynda Ashabat çeşmesiniň ugrunda ýerleşýän agzalan obada 800 çemesi ak öý bar eken.... Dowamyny oka
Harby ylymlara aýgytly ädim
12.06.2021
Türkmenistanda her ýylyň 12-nji iýunynda Ylymlar güni bellenip geçilýär. Ylym  jemgyýetçilik ösüşiniň kuwwatly özgerdiji güýji hökmünde ýurdumyzyň durmuşynda möhüm orun tutýar, onuň dünýäniň ösen döwletleriniň... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň halkara matematika olimpiadasynda gazanan üstünligi
10 sagat öň
Türkmenistanly mekdep okuwçylary – Nagym Taňrygulyýew, Muhammetmyrat Goçmyradow, Jennet Zamanowa dagy 14-nji iýuldan 24-nji iýul aralagynda Sankt-Peterburgda geçirilen 62-nji Halkara matematika olimpiadasynda bürünç meda... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystany Patyşalygynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
10 sagat öň
27-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygynyň wezipä täze bellenen Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Said Osman Ahmed Suweýdi kabul etdi. Ol milli Lid... Dowamyny oka

Agyr atletikaçy Polina Gurýewa Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistan üçin ilkinji medaly gazandy
1 gün öň
Ine, bu gün asly beýik türkmen milletiniň häzirki zaman taryhyna ýene bir gezek şöhratly wakalaryň biri altyn harplar bilen ýazylldy – Garaşsyz Türkmenistanyň taryhynda ilkinji Olimpiýa kümüş medalyna Tokioda geçýän Oýun... Dowamyny oka

Ýurduň demirgazygynda kartofel ýygymy dowam edýär
19.07.2021
Ýurduň demirgazygynda ýazlyk kartofeliň ýygymy ýokary depginde alnyp barylýar. Bu ýyl ol Daşoguz welaýatynda 1900 gektar meýdanda ekildi. Bu ýerleriň agramly bölegi Gurbansoltan eje adyndaky etrapda ýerleşýär. Ýygym işle... Dowamyny oka

XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda wekilçilik etjek Türkmenistanyň sport wekiliýetine
19.07.2021
Türkmenistanyň sport wekiliýetiniň agzalary!Mähriban türgenler!Size Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçirilýän XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistana mynasyp wekilçilik etmegi hem-de ezi... Dowamyny oka