22.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Beýik ynamdan, sylag-serpaýdan paýly ýaşlar
28.12.2023
Täze eýýama altyn harplar bilen ýazylan Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň tamamlanyp barýan günleri ýaşlaryň durmuşynda ýatdagalyjy pursatlary galdyrdy. Ýaşlar bu günki gün Gahryman Arkadagymyzyň, Ark... Dowamyny oka
«Galkan» hokkeý toparynyň türgenlerini we tälimçilerini sylaglamak dabarasy
13 sagat öň
Düýn – 21-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň mejlisler zalynda 15 – 20-nji aprel aralygynda Aşgabatda geçirile... Dowamyny oka
ARTYKOGULLARYNDAN BAŞLANAN TARYHY ARTYKMAÇLYK
03.04.2023
    Türkmeniň milli buýsanjy taryhyň çuňluklarynda-da ýeriň basyndan dykyzlygyny güýçlendirip, hilini ýokarlandyrýan almaz mysalydyr.    Söhbediň başyny 1136 – 1202-nji ýyllarda ýaşan, yslam dünýäsine wekilçi... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Türkmenistanyň Mejlisiniň KARARY
12 sagat öň
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglary boýunça saýlawlaryny bellemek hakynda Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 4-nji we 85-nji maddalaryna laýyklykda, Türkmenistanyň M... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
2 gün öň
Düýn – 19-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleriniň birnäçesine garaldy. Ilk... Dowamyny oka

Resmi habar
2 gün öň
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 33 ýyllyk baýramy mynasybetli geçiriljek döwlet çärelerine gowy taýýarlyk görmek we şol çäreleri ýokary derejede geçirmek maksady bile... Dowamyny oka

Ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasy
18.04.2024
Düýn – 17-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasy boldy. Uzynlygy 600 kilometre deň bol... Dowamyny oka

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi açyldy
18.04.2024
Düýn – 17-nji aprelde Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ugurdaş düzümleriň ýolbaşçylary, il sylagly ýaşulular, sagl... Dowamyny oka