11.04.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Watançy zenanlaryň üstünligi
02.03.2021
Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň guramagynda ýurdumyzyň zenanlarynyň arasynda geçirilýän «Ýylyň zenany» atly bäsleşigi degişli ugurlar boýunça ýokary ruhu... Dowamyny oka
Harby türgenlerimiz ussatlygyny basketbol meýdançasynda subut etdiler
03.11.2020
Şu gün Harby institutyň basketbol meýdançasynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň basketbol toparlarynyň arasynda duşuşyk geçirildi.Ýurdumyzyň harby we... Dowamyny oka
Türkmen paýtagtynyň taryhy – fotosuratlarda
13.03.2021
Aşgabat şäheri gadymdan oturymly ozalky Ashabat obasynyň ýerinde döräpdir. 1881-nji ýylyň ýanwarynda Ashabat çeşmesiniň ugrunda ýerleşýän agzalan obada 800 çemesi ak öý bar eken.1881-nji ýylyň 6-njy maýynda Zak... Dowamyny oka
Täze okuw ýyly — täze üstünlikleriň badalgasy
01.09.2020
1-nji sentýabrda paýtagtymyzyň «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň öňündäki meýdançada täze okuw ýyly hem-de Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabara ýurdumyzyň harb... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
1 gün öň
9-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetirilen işleriň jemlerine garaldy we degişl... Dowamyny oka

Ermenistanyň we Türkmenistanyň oba hojalyk boýunça ýokary okuw jaýlarynyň bilelikdäki onlaýn-dersleri dowam etdirildi
2 gün öň
Тürkmen oba hojalyk uniwersiteti bilen Ermenistanyň Milli agrar uniwersitetiniň arasyndaky Ylalaşygуň çäklerinde bu iki ýokary okuw jaýynyň mugallymlarynyň we talyplarynyň nobatdaky onlaýn-duşuşygy geçirildi. TOHU-nyň ek... Dowamyny oka

Türkmen Önüm öndürijileriniň we telekeçileriniň maslahaty
2 gün öň
8-nji aprelde «Türkmendemirýollary» agentliginiň edara binasynda maýa goýum forumy öz işine başlady. Oňa ýurdumyzyň önüm öndürijileridir telekeçileri, ulag we kommunikasiýa toplumynyň edara-kärhanalarynyň hünärmenleri ga... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz ýöriteleşdirilen täze dikuçaryň aýratynlyklary bilen tanyşdy
2 gün öň
8-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ilata gaýragoýulmasyz tiz kömek bermäge niýetlenilip, ýurdumyza getirilen lukmançylyk maksatly «ANSAT» kysymly täze dikuçar bilen tanyşdy.«Türkmenhowaýollary... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi
2 gün öň
8-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarifi kabul etdi.Işjeň ýagdaýda geçen duşuşygyň çäklerinde milli Liderimiz we myhman syýasy... Dowamyny oka