13.06.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
«Meniň kakam» filmi – «Aşgabat bahary» kinofestiwalynyň ýeňijisi
25.05.2021
Ýekşenbe güni «Aşgabat» kinoteatrynda Türkmenistanyň telewideniýe, radio we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi tarapyndan gurnalan «Aşgabat bahary» atly gysga m... Dowamyny oka
«Her gymmatly eseriňiz, zamanaň bagty, Arkadag!»
11.05.2021
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýiti zehininden çykan «Ak şäherim Aşgabat» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Dabara ýurdumy... Dowamyny oka
Harby türgenlerimiz ussatlygyny basketbol meýdançasynda subut etdiler
03.11.2020
Şu gün Harby institutyň basketbol meýdançasynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň basketbol toparlarynyň arasynda duşuşyk geçirildi.Ýurdumyzyň harby we... Dowamyny oka
Türkmen paýtagtynyň taryhy – fotosuratlarda
25.04.2021
(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)Aşgabat şäheri gadymdan oturymly ozalky Ashabat obasynyň ýerinde döräpdir. 1881-nji ýylyň ýanwarynda Ashabat çeşmesiniň ugrunda ýerleşýän agzalan obada 800 çemesi ak öý bar eken.... Dowamyny oka
Harby ylymlara aýgytly ädim
12 sagat öň
Türkmenistanda her ýylyň 12-nji iýunynda Ylymlar güni bellenip geçilýär. Ylym  jemgyýetçilik ösüşiniň kuwwatly özgerdiji güýji hökmünde ýurdumyzyň durmuşynda möhüm orun tutýar, onuň dünýäniň ösen döwletleriniň... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
«Saglyk» Döwlet maksatnamasy: halk bähbitli täze başlangyçlar
9 sagat öň
11-nji iýunda paýtagtymyzda saglygy goraýyş boýunça köpulgamlaýyn pudagara toparynyň 2021-nji ýyldaky I mejlisi geçirildi.Türkmenistanyň Prezidentiniň “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşini durmuşa ornaşdyrm... Dowamyny oka

Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň gallaçylary bugdaý oragyna girişdiler
9 sagat öň
Türkmenistanda orak möwsümi gyzgalaňly dowam edýär. Toprak-howa şertlerine laýyklykda, oraga 4-nji iýunda başlan Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynyň gallaçylarynyň yz ýany bilen, 11-nji iýunda Daşoguz we Balkan welaýatlar... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
9 sagat öň
11-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de... Dowamyny oka

Türkmenistanyň wekiliýeti BAE-de gepleşikleri geçirdi
9 sagat öň
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygyndaky Türkmenistanyň hökümet we... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby italýan diline terjime edildi we çapdan çykdy
1 gün öň
Milli Liderimiziň giň okyjylar köpçüligine niýetlenilen meşhur edebi-filosofik eseri uly ruhy ähmiýete eýedir, sebäbi onda umumydünýä ösüşine goşant goşan türkmen halkynyň örän baý ruhy-ahlak mirasy wagyz edilýär. Döwlet... Dowamyny oka