16.10.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby gullukçylary sylaglaýyş dabaralary geçirildi
28.09.2021
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň alyp barýan oýlanyşykly içeri we daşary syýasatlary netijesinde, Türkmenistan sebitde hem-de bütin dünýäde parahatçylygy ündeýji döwlet bolup çykyş edýär. Harby doktrinamyza la... Dowamyny oka
Belent üstünlikleriň basgançagynda
22.08.2021
«Hoş habaryň ganaty bar» diýilýär. Hakykatdan-da, ata Watanymyz Türkmenistan halkara derejeli hoş habarlary ýygy-ýygydan kabul edýär. 27-nji iýulda Ýaponiýadan gelip gowşan şatlykly habar – agyr atletikaçy türg... Dowamyny oka
Türkmen paýtagtynyň taryhy – fotosuratlarda
25.04.2021
(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)Aşgabat şäheri gadymdan oturymly ozalky Ashabat obasynyň ýerinde döräpdir. 1881-nji ýylyň ýanwarynda Ashabat çeşmesiniň ugrunda ýerleşýän agzalan obada 800 çemesi ak öý bar eken.... Dowamyny oka
Täze möwsüm – täze gadamlar
01.09.2021
1-nji sentýabr – bu gün ynsanyň kämillik derejesini kesgitleýän ylym-bilim hazynasynyň täze tapgyryna barýan ýoluň başlangyjy. Şeýle ajaýyp günde synaglardan üstünlikli geçip, ençeme deň-duşlaryndan saýlanyp, h... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Milli Liderimiziň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitaby türk dilinde neşir edildi
22 sagat öň
14-nji oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabynyň türk dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş d... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatyna gatnaşdy
23 sagat öň
14-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatyna o... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatyndaky çykyşy
1 gün öň
(2021-nji ýylyň 14-nji oktýabry)Hormatly Başlyk!Hormatly foruma gatnaşyjylar!Ilki bilen, onuň Alyhezreti, Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy jenap Si Szinpine hem-de onuň Alyhezreti, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Se... Dowamyny oka

Behişdi bedewleriň watany Türkmenistanyň atçylyk düzümi ösdürilýär
2 gün öň
13-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda 600 baş ahalteke atyny saklamaga niýetlenen döwrebap athananyň düýbüni tutmak dabarasy boldy.Hormat... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi
2 gün öň
13-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bu düzümiň mejlisini geçirdi, ol düzümiň öňünde goýlan ileri tutulýan wezipelere bagyşlanyp,... Dowamyny oka