27.02.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Beýik ynamdan, sylag-serpaýdan paýly ýaşlar
28.12.2023
Täze eýýama altyn harplar bilen ýazylan Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň tamamlanyp barýan günleri ýaşlaryň durmuşynda ýatdagalyjy pursatlary galdyrdy. Ýaşlar bu günki gün Gahryman Arkadagymyzyň, Ark... Dowamyny oka
Türkmenistanly samboçylaryň üstünligi
16.02.2024
Ýakynda Türkmenistanyň sambo boýunça milli ýygyndysynyň wekilleri Belarus Respublikasynda okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirip, onuň çäklerinde dostlukly döwletiň Prezidentiniň kubogyny almak ugrundaky hal... Dowamyny oka
ARTYKOGULLARYNDAN BAŞLANAN TARYHY ARTYKMAÇLYK
03.04.2023
    Türkmeniň milli buýsanjy taryhyň çuňluklarynda-da ýeriň basyndan dykyzlygyny güýçlendirip, hilini ýokarlandyrýan almaz mysalydyr.    Söhbediň başyny 1136 – 1202-nji ýyllarda ýaşan, yslam dünýäsine wekilçi... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Mähirli gutlaglar
20 sagat öň
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Kuweýt Döwletiniň Emiri Şeýh Mişaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabaha Kuweýt Döwletiniň Milli güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.Mümkinçili... Dowamyny oka

Milli Liderimiziň Arkadag şäherine iş sapary
21 sagat öň
Şenbe güni – 24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň sazlaşykly ösüşiniň aýdyň nyşanyna öwrülen Arkadag şäheri... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
2 gün öň
Düýn – 23-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine we käbir r... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Estoniýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
2 gün öň
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Estoniýa Respublikasynyň Prezidenti Alar Karise milli baýram — Estoniýa Respublikasynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberd... Dowamyny oka

Resmi habar
2 gün öň
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň gülläp ösmeginde hem-de özgertmeleri amala aşyrmakda zenanlarymyzyň bitirýän uly hyzmatlaryny, Watanymyza wepaly, sagdyn we ruhubelent nesilleri terbiýelä... Dowamyny oka