18.08.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Gahrymanlaryň öňünde baş egýäris!
09.05.2022
9-njy maý şöhratly taryhymyzda şanly senedir. Bu gün pederlerimiziň duşmana garşy barlyşyksyz göreşde görkezen deňi-taýy bolmadyk gahrymançylygy, merdanalygy, watansöýüjiligi hem-de mertligi hormatlanylýar,... Dowamyny oka
Harby türgenler bäsleşdiler
26.01.2022
Watan goragçylarynyň güni mynasybetli harby gullukçylaryň baýramçylyk ruhuny artdyrmak maksady bilen, dürli sport ýaryşlaryna uly orun berildi. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň sport... Dowamyny oka
Türkmen paýtagtynyň taryhy – fotosuratlarda
25.04.2021
(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)Aşgabat şäheri gadymdan oturymly ozalky Ashabat obasynyň ýerinde döräpdir. 1881-nji ýylyň ýanwarynda Ashabat çeşmesiniň ugrunda ýerleşýän agzalan obada 800 çemesi ak öý bar eken.... Dowamyny oka
Esger ýoldaşymyzyň döredijilik üstünligi
17.06.2022
Esgeriň üstünligi – milli goşunymyzyň üstünligi. Muňa harby gullugyny birkemsiz berjaý edýän Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Milli goşun» žurnalynyň çagyryş boýunça harby gullukçysy, kiçi seržant Guw... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Türkmenistanyň başlangyçlary ulag ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň täze mümkinçiliklerini açýar
1 gün öň
16-njy awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahat öz işini tamamlady. “Aşgabat prosesi: arabaglanyşygy pugtalandyr... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Indoneziýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
1 gün öň
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widodo we ýurduň halkyna Indoneziýa Respublikasynyň milli baýramy — Garaşsyzlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň... Dowamyny oka

Türkmenistanda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň maslahaty guraldy
3 gün öň
15-nji awgustda irden «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Kongresler merkezinde deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki maslahat öz işine başlady.Türkmenistanyň başlangyjy bo... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti halkara maslahata gatnaşyjylara wideo ýüzlenmesini iberdi
3 gün öň
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň maslahatyna gatnaşyjylara wideo ýüzlenmesini iberdi.Döwlet Baştutanymyz halkara maslahata gatnaşyjyla... Dowamyny oka

Türkmen deňiz ýakasynda halkara pudaklaýyn maslahatyň çärelerine badalga berildi
14.08.2022
14-nji awgustda köp sanly daşary ýurtly myhmanlary göwnaçyk kabul edýän türkmen deňiz kenarýakasynda birnäçe serginiň açylyşy boldy. Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki h... Dowamyny oka