22.05.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanda X Halkara gaz kongresi geçirilýär
15 sagat öň
21-nji maýda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresi (TGС — 2019) öz işine başlady. Energetika pudagyndaky halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine täze itergi bermek maksady bilen, ýurdumyzda däp boýunça geçirilý... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Başlygyny, Slowakiýa Respublikasynyň daşary we ýewropa işleri ministrini kabul etdi
16 sagat öň
21-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki Başlygy, Slowakiýa Respublikasynyň daşary hem-de ýewropa işleri ministri Miroslaw Laýçagy kabul etdi.Duşuşykda hormatly Prezide... Dowamyny oka

Resmi habar
1 gün öň
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň seýsmik taýdan howply zolaklarynda ýaşaýan ilatyň howpsuz ýaşaýyş-durmuş, ykdysady we ekologiýa şertlerini üpjün etmek, seýsmik howplulyk derejesini kesgitlemek, hasaba almak we ýüze çykyp... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Wengriýanyň daşary işler we daşary söwda ministrini kabul etdi
1 gün öň
20-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Wengriýanyň daşary işler we daşary söwda ministri Peter Siýýartony kabul etdi.Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza... Dowamyny oka

Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresine gatnaşyjylara
1 gün öň
Halkara gaz kongresine gatnaşyjylar!Mähriban adamlar!Ilki bilen siziň ähliňizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň ähliňize berk jan saglyk we... Dowamyny oka

23-nji maýda Aşgabatda Türkmen-ýapon ykdysady komitetiniň mejlisi geçiriler
2 gün öň
17-nji maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow 23-nji maýda Aşgabatda meýilleşdirilen Türkmen-ýapon ykdysady komiteti... Dowamyny oka

Ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününiň hormatyna aýdym-sazly dabaralar
3 gün öň
18-nji maýda paýtagtymyzyň gözel ýerinde, açyk asmanyň astynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli ählihalk baýramçylygyna bagyşlanan döredijilik agşamy dabaraly konsert geçirildi.Paýtagtymyzyň Garaşsyzlyk şaýol... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabaraly çärelere gatnaşdy
3 gün öň
18-nji maý Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününi goşa baýram hökmünde dabaralandyrýar. Munuň özi mähriban Watanymyzyň özygtyýarlylygyny, halkymyzyň bozulmaz agzybirligini we bütewiligini aňladýan... Dowamyny oka

Güýzlük bugdaýa ideg işleri tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar
3 gün öň
17-nji maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki mejlisinde wise-premýer E.Orazgeldiýew oba hojalygynda özgertmeleriň geçirilişi hem-de welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin... Dowamyny oka

Teleradioýaýlymlaryň işi innowasion taýdan ösdürilýär
3 gün öň
17-nji maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki mejlisinde wise-premýer B.Abdyýewa Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň... Dowamyny oka