19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Soragy sizden, jogaby bizden
15 sagat öň
Hormatly okyjylar! Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga çagyrylyşynyň nobatdaky ýazky möwsümi dowam edýär. Bu barada siz özüňizi gyzyklandyrýan soraglara www.milligosun.gov.tm web-saýtynyň sorag-jogap b... Dowamyny oka
Döwletjan Ýagşymyradow samboçylarymyz bilen duşuşdy
08.04.2019
7-nji aprelda Olimpiýa şäherçesinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçirilen dabaralara ACB (Absolute Championship Berkut) çempiony we Absolute Championship Akhmat (ACA) turniriniň çempiony bolan garyşyk... Dowamyny oka
Gylyç Arslan
02.04.2019
Hytaý bilen Müsür aralykda türkmenleriň döwletlilik taryhynda Anadoly hem möhüm ähmiýete eýedir. Anadoly —  Aziýa yklymynyň günbatara tarap uzaýan, dörtburçluk şeklindäki, 755,688 inedördül km. meýdany tutýa... Dowamyny oka
Serkerdeler hünär taýdan kämilleşdiriler
06.03.2019
6-njy martda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde goranmak ministri B.Gündogdyýew çykyş edip, hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklary bilen baglylykda Milli goşunymyzyň harby birikmeleri... Dowamyny oka
Soňky habarlar
ÝHHG-niň sebitleýin maslahaty
1 gün öň
17-nji aprelda paýtagtymyzda ÝHHG-niň «Terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we guramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreşmek» atly ýokary derejeli sebitleýin maslahat işläp başlady. Ol ÝHHG-niň ýurdumyzdaky merkeziniň döre... Dowamyny oka

18-nji aprel — Ýadygärlikleri we taryhy ýerleri goramagyň halkara güni
1 gün öň
ICOMOS — tutuş dünýä boýunça ýadygärlikleri goramak bilen meşgullanýan halkara hökümet däl gurama bolup, 37 ýyl mundan öň bu düzüm 18-nji apreli «Ýadygärlikleri we taryhy ýerleri goramagyň halkara güni» diýip yglan et... Dowamyny oka

Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň bilelikdäki beýannamasy
1 gün öň
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çagyrmagy boýunça Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In 2019-njy ýylyň 16–18-nji aprelinde döwlet sapary bilen Türkmenistanda boldy.Dostlukly ýagdaýda geçen... Dowamyny oka

Türkmenistan we Koreýa Respublikasy hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltdiler
1 gün öň
17-nji aprelda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň arasynda gepleşikler geçirildi.Ýokary dereje... Dowamyny oka

«Ýigrimi ýyl hereketde!»
2 gün öň
16-njy aprelda Daşary işler ministrliginiň binasynda Aşgabatda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň (ÝHHG) merkeziniň açylmagynyň 20 ýyllygy mynasybetli maslahat geçirildi. Bu senäniň baýram edilmeginiň çä... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.