22.11.2018
Harby durmuş
Lebapda güýzki çagyryş möwsüminiň gyzgalaňy
3 gün öň

Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan b... Dowamyny oka

Harby taryh
Horezmşa al-Mamun II-niň akademiýasy
1 gün öň

«Dar al-Ilm», ýagny «Ylymlar öýi» ýa-da «Akademiýa» atly kitaphanalar Bagdatda ilkinji abbasy halypalaryň hökümdarlyk eden döwründe peýda bolupdyr, Musulman dünýäsinde ilkinji (Akademiýany)... Dowamyny oka

Tehnologiýa
Gämä garşy goranyş raketasynyň täze nesli
30.10.2018

«Saab» kompaniýasy özüniň «RBS15  Gungnir» atly gämä garşy goranyş raketasynyň täze nesli bilen tanyşdyrdy. Täze raketa özüniň özboluşly konstruksiýasy bilen ünsi çekýär. «RBS15  Gungnir» ra... Dowamyny oka

Dünýäniň nebitgaz bazarynyň ösüş ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy
15 sagat öň

Düýn paýtagtymyzda geçýän “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2018” forumyň çäklerinde mowzuklaýyn maslahatyň jemleýji güni boldy. Oňa Russiýanyň, ABŞ-nyň, Ýaponiýanyň, Beýik Britaniýanyň, Germaniýanyň, Hytaýyň, Fransiýanyň, BAE-niň, Malaýziýanyň we Ýewropanyň, Aziýanyň, Ýakyn Gündogaryň hem-de GDA-nyň ýurtlarynyň döwlet düzümleriniň, ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, nebitgaz we hyzmatlar kompaniýalarynyň, iri abraýly guramalaryň wekilleri, şeýle hem köpçülikleýin... Dowamyny oka


Aşgabatda Ilat gaznasynyň Ählumumy hasabatynyň tanyşdyrylyşy geçirildi
15 sagat öň

Düýn paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda BMG-niň Ilat gaznasynyň “Saýlamak hukugynyň güýji: köpelmäge hukuklar we demografiýa çemeleşmesi” ady bilen Ählumumy hasabat — 2018-iň tanyşdyrylyşy boldy. Bu çäre BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň, BMG-niň Ilat gaznasynyň Türkmenistandaky wekilleri, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Statistika baradaky döwlet komitetiniň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýaşlar gatnaşdylar. Bu ýyl Ählumumy hasa... Dowamyny oka


Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi saparyna
15 sagat öň

22-nji noýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen düýn paýtagtymyza resmi sapar bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň arasynda gepleşikler geçirilýär. Aşgabadyň Türkmenistanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň döwlet baýdaklary bilen bezelen Halkara howa menzilinde Prezident Ilham Aliýewi ýurdumyzyň resmi adamlary garşyladylar. Haly düşelen ýodajygyň gyrasynda belent mertebeli myhmanyň hormatyna Hormat garawulynyň esgerler... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Ýokary komissaryny kabul etdi
16 sagat öň

Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň milli azlyklaryň işi boýunça Ýokary komissary jenap Lamberto Zanniýeri kabul etdi. Myhman mähirli kabul edilendigi hem-de ýüzbe-ýüz duşuşykda hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, ÝHHG-niň Türkmenistan bilen ählumumy abadançylygyň we durnukly ösüşiň maksatlaryna laýyk gelýän netijeli gatnaşyklary... Dowamyny oka