22.01.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
«Milli Goşun» žurnalynyň nobatdaky sany
17.01.2019
«Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen 2018-nji ýyl Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň iň täze taryhy üçin, hakykatdan-da, ähmiýetli ýyl boldy. Ýurdumyzyň taryhy işleri dünýä... Dowamyny oka
Maksatmyrat Şamyradow: «Biz muny hökman başarmaly»
15.01.2019
Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Aziýanyň kubogyny almak ugrundaky yklym bäsleşigini dowam etdirýär. Bu ýaryşda iki oýun geçiren ýygyndymyzyň öňünde ýene bir aýgytlaýjy oýun bar. Şol oýun hem tü... Dowamyny oka
Ady älemde dessan
14.01.2019
Görogly. Bu ýekeje sözi agzap bildigiň Ýewropa bilen Aziýa yklymyndaky halklaryň aglabasynyň göz öňünde watanperwerligi bilen ady äleme meşhur bolan edermen, gaýduwsyz, ugurtapyjy we ynsanperwer gerçegiň edeb... Dowamyny oka
Mergenleriň ukyp-başarnygy kämilleşdirilýär
2 gün öň
2019-njy ýylyň meýilnamasy boýunça, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Ýörite maksatly toparlarynyň hünär derejelerini has-da kämilleşdirmek maksady bilen «Kelete» okuw merkezinde şu aýyň 7-19-y aralygynda g... Dowamyny oka
Soňky habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
5 sagat öň
Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny... Dowamyny oka

Türkmenistanyň kazylarynyň I maslahaty geçirildi
2 gün öň
Düýn paýtagtymyzda Türkmenistanyň kazylarynyň I maslahaty geçirildi. Oňa Ýokary kazyýetiň, Arbitraž kazyýetiniň wekilleri, welaýat, şäher we etrap kazyýetleriniň kazylary gatnaşdylar. Maslahatyň gün tertibine Türk... Dowamyny oka

Türkmenistan dünýäde Durnukly ösüş maksatlaryny milli derejede ýerine ýetirip başlan ilkinji döwletleriň biri
3 gün öň
Düýn geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde daşary işler ministri R.Meredow BMG-niň Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmegiň çäklerinde alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Abraýly halkara düzümleri, i... Dowamyny oka

Bölek söwda işini amala aşyrýan söwda desgalarynyň ýeke-täk sanawy dörediler
3 gün öň
Düýn geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow Türkmenistanda hereket edýän söwda desgalarynyň işlerini kämilleşdirmek maksady bilen şolaryň ýeke-täk hasabatyny ýöretmegiň sanly görnüşde işlen... Dowamyny oka

Ylmyň gazananlary ähli özgertmeleriň gözbaşynda bolmalydyr
3 gün öň
Düýn geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer P.Agamyradow ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny taýýarlamagyň barşy, şeýle hem bellenilen döwürde milli sagl... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.